ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2811/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 618/TTr-SCT ngày 17 tháng 4 năm 2019; trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân thành phtại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng vào ngày 18 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6888/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Ngoại vụ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố; thủ trưởng các cơ quan: Quản lý thị trường, Thuế, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Đà Nẵng; chủ tịch UBND các quận, huyện; chủ tịch UBND các phường, xã; thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TTH
ĐND TP (để b/c);
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ĐN;
- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP ĐN;
- CT, các PCT
UBND TP;
- CVP, các PCVP Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND TP;
- Báo Đà N
ng; Đài PTTH Đà Nng; Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, KT-TC, SCT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành ph Đà Nng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hp trong công tác quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan (gọi chung là cơ quan) đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp trên địa bàn thành phố Đà Nng.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện; UBND các phường, xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp quản lý phải dựa trên cơ s chc năng, nhiệm vụ, quyn hạn của các cơ quan do pháp luật quy định, ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và yêu cầu công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong từng thời điểm.

2. Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tạo điều kiện để doanh nghiệp bán hàng đa cấp (BHĐC) thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi thái độ cửa quyền, quan liêu, vô trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu, yêu cầu doanh nghiệp BHĐC phải thực hiện những điều pháp luật không quy định.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp với nhau để đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, thống nhất, đng bộ và hiệu quả.

4. Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được thực hiện thường xuyên, theo kế hoạch hoặc đột xuất trên nguyên tắc công khai, minh bạch; công tác thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan phải do người đứng đầu cơ quan đó chỉ đạo, có yêu cầu bằng văn bản; trường hợp cần thiết, các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, hạn chế tình trạng tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra gây phiền hà cho doanh nghiệp. Nghiêm cấm công chức, người lao động dưới quyền tự ý tổ chức phối hợp vi các cơ quan khác để tiến hành thanh tra, kiểm tra trái Quy chế này.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin, nội dung chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp giữa các cơ quan, cụ th: Xác nhận đăng ký; sửa đi, b sung đăng ký; thu hi xác nhận đăng ký; chm dứt hoạt động BHĐC tại địa phương; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về BHĐC; cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp BHĐC; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo; xác nhận nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nguồn gc xut xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp BHĐC, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp BHĐC; thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp BHĐC hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp BHĐC trên địa bàn thành phố và các nội dung thuộc lĩnh vc ngành quản lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp BHĐC, người tham gia BHĐC và các tchức, cá nhân trên địa bàn thành ph.

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thm quyền hoặc báo cáo cấp có thm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; chủ động cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp thuộc phạm vi thẩm quyền và địa bàn quản lý; tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo của cp trên đi với công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, chủ động thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo lĩnh vực và địa bàn quản lý. Đối với việc thanh tra, kim tra theo chuyên đ, vụ việc cụ thể và có sự phi hợp của nhiều cơ quan thì cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm tổ chức đoàn liên ngành để kiểm tra, bảo đm các yêu cầu về tính pháp lý, trình tự, thủ tục kiểm tra, kinh phí tổ chức kiểm tra; đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả kiểm tra theo đúng quy định. Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả liên quan đến nội dung quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của cơ quan, đơn vị về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền.

2. Cung cấp thông tin đầu mối liên hệ của cơ quan (01 cán bộ lãnh đạo và 01 công chức) về Sở Công Thương để tổng hp, phục vụ công tác trao đi thông tin và phối hp xử lý các vấn đ liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Khi có sự thay đổi về nhân sự phải kịp thời thông báo để công tác liên hệ, trao đổi, phi hp được thông sut, thuận lợi.

3. Đđảm bảo hiệu quả công tác phối hp, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thưng xuyên, kịp thời trao đổi thông tin về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo chức năng nhiệm vụ; chủ động đề xuất nội dung cần phi hp với các cơ quan có liên quan; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương để quản lý, giám sát, xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; trao đổi, cung cấp thông tin thông qua các hình thức như văn bản hành chính; trực tiếp gặp gỡ để trao đổi hoặc qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, fax, email, gửi liên thông qua Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố...).

4. UBND các quận, huyện chuyển tiếp thông tin về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (đã tiếp nhận từ các cơ quan liên quan) đến UBND các phường, xã, đoàn th, đơn vị có liên quan để phối hợp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn; kịp thời phản hồi thông tin cho cơ quan đầu mối biết, phối hp theo dõi, quản lý.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh đa cấp không đúng pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan đu mi, cử thành viên tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành khi có đề nghị. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hp chặt chẽ với Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, người tham gia BHĐC và người dân trên địa bàn thành phố; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kim tra, xử lý vi phạm pháp luật, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Phân công cán bộ lãnh đạo và công chức của cơ quan để làm đầu mối liên hệ, phối hp thực hiện Quy chế này. Thường xuyên duy trì việc cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý theo quy định giữa các cơ quan quản lý nhà nước vhoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia BHĐC, nguồn gốc, giá cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Chủ động phối hợp với cơ quan đầu mối xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đăng tải kịp thời các thông tin liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị mình đngười dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, theo dõi, phi hợp quản lý.

5. Phối hp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật an toàn vệ sinh thực phẩm, Luật giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

6. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả công tác quản lý hoặc phối hp quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn;

7. Phát hiện và chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (Bổ sung Điều 217a Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13).

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; hướng dẫn và yêu cầu doanh nghiệp, người tham gia BHĐC tuân thủ các quy định ca pháp luật về kinh doanh đa cấp.

2. Chủ trì, phối hp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia BHĐC và tuyên truyn rộng rãi trong nhân dân; tchức tập hun nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác qun lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Chủ trì thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động BHĐC tại địa phương; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động BHĐC tại địa phương; Chấm dứt hoạt động BHĐC tại địa phương; Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về BHĐC. Gửi các kết quả thực hiện thủ tục hành chính hoặc cung cấp thông tin về cấp, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp BHĐC, thông tin về dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động BHĐC (tiếp nhận từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương hoặc các tchức, cá nhân) cho các cơ quan liên quan (thông qua đầu mối của các cơ quan đã thông báo cho Sở Công Thương) bằng hình thức quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế này.

4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp trên địa bàn thành phố; công khai thông tin kết quả xử lý vi phạm theo quy định.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất từng vụ việc theo đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; phối hp, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng của các cơ quan có liên quan xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Tổ chức giao ban giữa các cơ quan về công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn khi cần thiết.

6. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và việc triển khai thực hiện Quy chế này gửi Bộ Công Thương, UBND thành phố.

7. Đề nghị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hp với tình hình thực tế quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đề xuất bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Quy chế này trong trường hợp cần thiết nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác phối hp.

8. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế

Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khu, kinh doanh; hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin vcác loại thực phm, mỹ phm và sản phẩm khác; việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm; việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cp trong lĩnh vực tiêu chun, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì tham mưu cho UBND thành phố xem xét quyết định cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo quy định. Thông tin về việc cho phép hoặc không cho phép tchức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố cho Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan để phối hp theo dõi, quản lý.

2. Theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, ph biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên các phương tiện truyền thông đại chúng trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, phản ánh trung thực, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp; góp phần cung cấp thông tin, cảnh báo cho người dân về hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp

2. Phối hợp với Sở Công Thương, Công an thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa đảo BHĐC qua mạng, tchức trái phép mạng lưới kinh doanh, tiếp thị bằng hình thức dịch vụ thương mại điện tử theo phương thức đa cấp.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thực hiện quản lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cp trên địa bàn thành ph. Trao đổi, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các đơn vị liên quan việc tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

2. Phối hp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm (nếu có) của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp (kể cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 13. Trách nhiệm của Công an thành phố

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành ph. Thực hiện công tác phòng ngừa và đu tranh chng tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tăng cường điu tra, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thm quyền hoặc chuyn cơ quan có thm quyn xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận vụ việc và xử lý hình sự theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan cố thẩm quyền xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC hoặc không đúng nội dung Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (bổ sung Điều 217a Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ).

3. Xây dựng các Chuyên đề về đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để tổ chức triển khai đến toàn lực lượng Công an thành phố.

Điều 14. Trách nhiệm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyn, xut khu, nhập khẩu, kinh doanh; việc đáp ng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường

1. Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền (kể cả việc giám sát, kiểm tra các hội nghị, hội thảo, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp; kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định; phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp Giy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC, chưa được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố;

2. Chủ động phối hp với đơn vị liên quan đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia BHĐC thông qua hoạt động thanh tra, kim tra, xử lý vi phạm.

Điều 16. Trách nhiệm của Cục Thuế

1. Hướng dẫn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cp (kcả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh); tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về thuế của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, cụ thể: việc chấp hành nghĩa vụ thuế (kê khai, nộp và quyết toán thuế,...); việc xuất hóa đơn theo từng lượt giao dịch bán hàng cho người tham gia BHĐC và khách mua hàng trực tiếp của doanh nghiệp; lồng ghép xem xét việc thực hiện quy định về giao, nhận, gửi hàng hóa; thực hiện quy định thanh toán hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác bng tiền cho người tham gia BHĐC dưới hình thức chuyển khoản qua ngân hàng; quy định vtỷ lệ hoa hng, tin thưởng và các lợi ích kinh tế khác trả cho người tham gia bán hàng đa cấp... của các doanh nghiệp BHĐC nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

2. Công khai kịp thời, chính xác, khách quan kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Đà Nẵng

Chủ trì, phối hp với lực lượng chức năng của các cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm (nếu có) đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã

1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của doanh nghiệp, người tham gia BHĐC, các tchức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn đxử lý theo thm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo vbán hàng đa cấp tổ chức tại địa bàn.

2. UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã, thôn, tổ dân ph, hội, đoàn thtuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng BHĐC để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để người dân chủ động phòng ngừa, cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua hàng hoặc tham gia mạng lưới BHĐC, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động BHĐC bất chính (đặc biệt là việc huy động tài chính theo mô hình kinh doanh đa cấp; đu tư, kinh doanh tiền ảo theo phương thức đa cp), BHĐC khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Vận động người dân phát hiện và kịp thời phản ánh về Sở Công Thương và cơ quan chức năng liên quan các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp và các trường hợp kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn quản lý.

3. UBND các quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn (qua các đầu mi liên hệ của UBND các quận, huyện đã thông báo cho Sở Công Thương), chuyn tiếp thông tin đến UBND các phường, xã, đoàn th, đơn vị có liên quan để phối hợp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp tại địa bàn; đồng thời, phản hồi thông tin cho cơ quan đầu mối và các cơ quan có liên quan biết, phi hợp theo dõi, quản lý.

Điều 19. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan khác

1. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nng, các tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện; cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tchức, đơn vị mình.

2. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Đà Nng có trách nhiệm phi hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc tiếp nhận, xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, góp phn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Các Sở, ban ngành liên quan khác có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được pháp luật quy định; chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng của các cơ quan tiến hành thanh tra, kim tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh các hoạt động, lĩnh vực phát sinh phù hp với tình hình thực tế tại từng thời điểm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường, xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này. Ngoài các báo cáo đột xuất (nếu có), định kỳ 06 tháng/lần vào trước ngày 25/7 hằng năm và ngày 25/01 của năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả công tác quản lý hoặc phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Bộ Công Thương theo quy định (Biểu mẫu báo cáo đính kèm Quy chế này).

Điều 21. Cán bộ, công chức, người lao động khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn hoặc có phát sinh vướng mắc, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường, xã kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, giải quyết và trình UBND thành phố xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

(Mu Báo cáo)

(TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../……

Đà Nẵng, ngày   tháng   năm  

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác quản lý hoặc phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm.../Năm...

I. Tình hình quản lý hoặc phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1. Về công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (bao gồm các quy định pháp luật khác có liên quan cho doanh nghiệp BHĐC, người tham gia BHĐC)

2. Về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Chương II Quy chế phi hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công tác tiếp nhận, giải quyết các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm)

4. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo phạm vi thẩm quyền của các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị có liên quan (Theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm)

II. Nhận xét, đánh giá

1. Thuận lợi

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

III. Kiến nghị, đề xuất

 


Nơi nhận:
- ……..;
-……...;

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu, họ và tên)

 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
-------

 

 

PHỤ LỤC I

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC ĐƠN THƯ PHẢN ÁNH, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM.../NĂM.....
(Kèm theo Báo cáo số ……../(ký hiu)….. ngày….. tháng..... năm của …..)

STT

Họ và tên người gửi

Loại đơn thư (phản ánh, khiếu nại, tố cáo)

Địa chỉ

Nội dung phản ánh, kiến nghị, tố cáo

Thi gian tiếp nhận

Kết quả giải quyết

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo đơn vị(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
-------

 

 

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM.../NĂM…
(Kèm theo Báo cáo số……../(hiệu)…. ngày   tháng   nămcủa )

STT

Hình thức thanh tra/kiểm tra

Tên doanh nghiệp/đơn v/cá nhân

Thời gian

Địa điểm

Kết quả

Hình thức xử lý

Quyết định xử lý(Số QĐ, ngày ban hành)

Ghi chú

Tiền phạt

Biện pháp xử lý khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo đơn vị(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)