ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2811/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤCCÁC VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰCTHI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1581/STP-KTrVB ngày 04 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay công bố 08 văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm1981 đến năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng cácsở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy bannhân dân phường - xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

DANH MỤC

VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI HẾT HIỆU LỰCTHI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 26tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

1. Quyết định số 1499/QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 1993 vềviệc lập Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.

2. Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 12 tháng 01 năm 1994 về việctriển khai Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

3. Thông báo số 19/TB-UB-QLĐT ngày 06 tháng 3 năm 1995về quy hoạch bố trí các khu công nghiệp tập trung và các khu dân cư kế cận.

4. Công văn số 1849/UB-KT ngày 10 tháng 7 năm 1995 vềviệc công bố giá thuê đất đối với các hình thức đầu tư nước ngoài.

5. Chỉ thị số 14/CT-UB-NC ngày 29 tháng 4 năm 1994 vềviệc tổ chức kê khai, đăng ký và thu tiền thuê đất trên địa bàn thành phố đốivới các đơn vị và cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh ngoàinông nghiệp.

6. Chỉ thị số 19/CT-UB-NC ngày 28 tháng 6 năm 1996 vềviệc bổ sung một số điểm trong Chỉ thị số 14/CT-UB-NC ngày 29 tháng 4 năm 1994của Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Công văn số 2930/CV-UB-KT ngày 05 tháng 8 năm 1998 vềxác định lại mức giá cho thuê đất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

8. Công văn số 3317/CV-UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1999 vềkinh phí cho công tác kê khai, đăng ký nhà, đất theo Quyết định số 3376/QĐ-UB-QLĐT ngày 11 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố.