UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2814/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2012/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2013/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2902/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBNDngày 09 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số doanh nghiệp và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Lý‎ do: Nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng