ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt đơn giá bồi thường cây thảo quả

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 506/BC-GCS ngày 20/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá bồi thường tài sản là cây Thảo quả gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Bảng giá này là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có tài sản là cây Thảo quả gắn liền với đất bị thu hồi thuộc đối tượng bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất (kèm theo bảng giá chi tiết)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên vá Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thị xã; các Chủ đầu tư xảy dựng công trình; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

BẢNG GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY THẢO QUẢ

(Kèm theo Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007

của UBND tỉnh)

_______________________

Đơn vị: đồng

TT

Cây thảo quả

ĐVT

Phân loại

Thành tiền

1

Trồng từ 4 năm trở lên, đang cho thu hoạch ổn định (mỗi khóm có từ 25 cây trở lên

Khóm

A

32.000

2

Trồng từ 3-4 năm, bắt đầu cho thu hoạch (mỗi khóm có từ 20-25 cây)

Khóm

B

9.000

3

Trồng từ 1-2 năm, đang trong thời gian sinh trưởng (mỗi khóm có từ 7-10 cây

Khóm

C

2.500

4

Cây trồng mới

Cây

D

2.000

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trường Tô