ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG BÌNH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2818/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP PHÁT MIỄN PHÍ CÔNG BÁOTỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGBÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2011của Văn phòng Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số100/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công vănsố 2032/VPUBND ngày 11/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cấpphát miễn phí Công báo tỉnh cho 186 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với sốlượng 196 cuốn/số; các đối tượng cụ thể như sau:

1. Cấp huyện

- Văn phòng huyện ủy, thành ủy: 01 cuốn/số;

- VP HĐND và UBND huyện, thành phố: 02 cuốn/số (Phòng Tưpháp và Tủ sách pháp luật);

- Ủy ban MTTQVN huyện, thành phố: 01 cuốn/số.

2. Cấp xã

- Tủ sách pháp luật UBND xã, phường, thị trấn: 01 cuốn/số.

3. Đối tượng khác

- Sở Tư pháp: 02 cuốn/số (Phòng Kiểm tra rà soát văn bản 1cuốn; Trung tâm trợ giúp pháp lý 1 cuốn);

- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh: 01 cuốn/số;

- BCH Quân sự tỉnh: 01 cuốn/số;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh: 01 cuốn/số;

- Thư viện tỉnh: 01 cuốn/số;

- Văn phòng UBND tỉnh: 3 cuốn/số (Lưu: TT Tin học - Công báotỉnh 2 cuốn; Lưu trữ VPUB 1 cuốn).

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học - Công báotỉnh tổ chức xuất bản và cấp phát miễn phí Công báo tỉnh đầy đủ, kịp thời vàđúng đối tượng; tổ chức cập nhật, vận hành và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị,địa phương trong tỉnh khai thác có hiệu quả Công báo điện tử của tỉnh qua mạngInterrnet (Tại địa chỉ congbao.quangbinh.gov.vn hoặctrênTrang thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.quangbinh.gov.vn).

2. Sở Tài chính bố trí kinh phí hàng năm cho Trung tâm Tinhọc - Công báo tỉnh thực hiện việc xuất bản và cấp phát miễn phí Công báo tỉnhtheo số lượng quy định tại Điều 1.

3. Thủ trưởng các đơn vị được cấp phátmiễn phí Công báo tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công tác bảo quản, tổ chức sửdụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Điều 3.Quyết định cóhiệu lực kể từ ngày 01/12/2013 và thay thế Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 01tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- L­ưu: VT, THCB.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài