UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án bổ sung thực hiện kinh phí trợ giá, trợ cước hàng chính sách miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ;

Căn cứ Công văn số 1138/BDT-CSDT ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-TC ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh mức trợ giá và giá bán lẻ tối đa các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào miền núi được Nhà nước trợ giá, trợ cước vận chuyển;

Xét đề nghị của Liên ngành Ban Dân tộc - Sở Tài chính tại Công văn số 226/BDT-TC ngày 11 tháng 12 năm 2007 về việc đề nghị phê duyệt Phương án bổ sung thực hiện kinh phí trợ giá, trợ cước hàng chính sách miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bổ sung thực hiện kinh phí trợ giá, trợ cước hàng chính sách miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007 với những nội dung chính được phân bổ như sau:

Trợ giá, trợ cước giống lúa

- Huyện A Lưới kinh phí bổ sung TGTC giống lúa lai TQ: 35.230.000đồng

- Huyện Nam Đông kinh phí bổ sung TGTC giống lúa cấp I: 30.000.000đồng

Tổng cộng : 65.230.000 đồng

(Sáu mươi lăm triệu, hai trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

1. Giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục chuyển kinh phí nêu ở Điều 1 của Quyết định này cho Ban Dân tộc thực hiện.

2. Trưởng ban Ban Dân tộc phối hợp với Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện phương án bổ sung; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng hàng chính sách miền núi theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Dân tộc, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện: A Lưới, Nam Đông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện