BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT RẢI VỤ THU HOẠCH CÂY ĂN QUẢ
CHỦ LỰC TRỒNG TẬP TRUNG VÙNG NAM BỘ
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
Trên cơ sở Quyết định số 1648/QĐ-BNN-TT ngày 17/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt quy hoạch vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung và định hướng rải vụ một số cây ăn quả ở Nam bộ đến năm 2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt tại Tờ trình số 2218/TTr-TT-CCN ngày 05/9/2013 về thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất rải vụ thu hoạch cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam Bộ;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất rải vụ thu hoạch cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam Bộ để giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chỉ đạo, phối hợp điều hành và quản lý thực hiện kế hoạch lịch thời vụ cây ăn quả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:
1. Trưởng ban
Ông Phạm Đồng Quảng, Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Trồng trọt
2. Phó Trưởng ban
a) Phó Trưởng ban thường trực: Ông Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt;
b) Phó Trưởng ban: 01 Lãnh đạo Viện Cây ăn quả Miền Nam.
3. Ủy viên
a) Ông Ngô Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

b) Ông Đàm Ngọc Năm, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối;
c) Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp;
d) Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận;
đ) Ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang;
e) Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long;
g) Bà Phan Thị Thu Sương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre;
h) Ông Nguyễn Minh Châu, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội rau quả Việt Nam;
i) Ông Trần Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Long Hoàng Hậu;
k) Ông Huỳnh Quang Đấu, Giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

1. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng về những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm thúc đẩy việc xây dựng quy hoạch và tổ chức quản lý thực hiện kế hoạch lịch thời vụ sản xuất 5 loại cây ăn quả chủ lực trồng tập trung vùng Nam bộ.
2. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình sản xuất có liên quan đến thực hiện lịch thời vụ sản xuất.
3. Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sơ kết, tổng kết kế hoạch lịch thời vụ sản xuất 5 loại cây ăn quả chủ lực, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.
4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện theo quy định.
5. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy, biên chế và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện của Cục Trồng trọt làm cơ quan giúp Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan trong các cuộc họp. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của Bộ và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Khoa học CN và MT;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre;
- Lưu: VT, TCCB (35b) PXN
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?