THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 282-TTg

Hà Nội, , ngày 21 tháng 06 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ MẪU VỀ TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG BINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào quyết định số 284-CP ngày 23 tháng 12 năm 1974 củaHội đồng Chính phủ về chính sách đối với xí nghiệp sản xuất của thương binh;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này điềulệ mẫu về tổ chức và hoạt động của xí nghiệp sản xuất của thương binh.

Điều 2: Ông Bộ Trưởng Bộ Thương Binh và xã hội phối hợpvới thủ tướng các ngành có liên quan hướng dẫn việc thực hiện điều lệ mẫu này.

ĐIỀU LỆ MẪU

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦAXÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG BINH

(Ban hành kèmtheo quyết định số 282 –TTg ngày 21-06-1976 của Thủ Tướng Chính Phủ )

Chương một

NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮCTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG BINH

Điều 1. Xí nghiệp sản xuất của thương binh là một tổ chứckinh tế do Nhà nước thành lập, lãnh đạo và giúp đỡ và do anh chị em thương binh,bệnh binh tự quản lý nhằm mục đích phát huy hợp lý khả năng lao động của thươngbinh, bệnh binh, bảo đảm cho anh chị em có công việc làm thích hợp, có chế độlàm việc thích hợp, giữ gìn được sức khỏe lâu dài để vừa tự giải quyết tốt đờisống của mình, vừa góp phần đẩy mạnh sản xuất xã hội.

Điều 2. Xí nghiệp sản xuất của thương binh có nhiệm vụ tổchức sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch Nhà nước và chế độ hạch toán kinh tế:quản lý và sử dụng vật tư, tiền vốn, sức lao động theo đúng chính sách, chế độcủa Nhà nước; thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động phấn đấu hoànthành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, góp phần tích lũy cho xí nghiệp và cho Nhànước để mở rộng sản xuất, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chấtvà văn hóa của anh chị em thương binh, bệnh binh.

Điều 3. Dưới sự lãnh đạo và kiểm tra của Nhà nước xí nghiệpsản xuất của thương binh thực hiện chế độ quản lý dân chủ tập thể thông quanhững cơ quan do anh chị em thương binh tự nguyện cử ra theo những quy định trongđiều lệ này.

Chế độ quản lý dân chủ tập thể của xí nghiệp sản xuất củathương binh phải bảo đảm thực hiện sự nhất trí giữa lợi ích của Nhà nước vớilợi ích của xí nghiệp và của mỗi cá nhân, gắn liền quyền lợi và nghĩa vụ củatừng anh chị em thương binh, bệnh binh và người lao động trong xí nghiệp vớilợi ích và nhiệm vụ chung của xí nghiệp; trên cơ sở đó, động viên anh chị emthương binh, bệnh binh và những nguời lao động trong xí nghiệp hăng hái thi đualao động sản xuất, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật, bảo vệ tài sảnxã hội chủ nghĩa, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chương hai

THÀNH VIÊN CỦA XÍ NGHIỆPSẢN XUẤT CỦA THƯƠNG BINH

Điều 4. Thành viên của xí nghiệp sản xuất của thương binhgồm có:

1. Những thương binh, bệnh binh còn sức lao động ở mức độnhất định, nhưng do tính chất của thương tật hoặc hoàn cảnh riêng không thể chuyểnvề địa phương, hoặc đưa vào làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước,được cơ quan thương binh xã hội xét cho thu nhận vào làm việc trong xínghiệp sản xuất của thương binh;

2. Những cán bộ, công nhân của Nhà nước được cử đến làmviệc ở xí nghiệp để giúp xí nghiệp về các mặt quản lý và kỹ thuật theo yêu cầu củaxí nghiệp và tự nguyện xin gia nhập xí nghiệp;

3. Những người lao động không phải là thương binh, bệnhbinh được thu nhận vào làm việc trong xí nghiệp theo hợp đồng để làm những côngviệc kỹ thuật, nghiệp vụ nhất định hoặc những công việc nặng nhọc mà thương binh,bệnh binh không có hoặc chưa có điều kiện làm được. Những người này có thể trở thành thành viên của xí nghiệp, nếu được xí nghiệp yêu cầu và tự nguyện xingia nhập xí nghiệp yêu cầu và tự nguyện xin gia nhập xí nghiệp.

Việc công nhận những cán bộ, công nhân Nhà nước và nhữngngười lao động nói trên là thành viên của xí nghiệp phải được đại hội thành viênhoặc đại hội đại biểu thành viên của xí nghiệp sản xuất của thương binh thôngqua.

Điều 5. Mỗi thành viên của xí nghiệp sản xuất của thươngbinh đều có quyền được nghe báo cáo, thảo luận, biểu quyết và giám sát mọi côngviệc của xí nghiệp, biểu quyết và giám sát mọi công việc của xí nghiệp, cóquyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quản lý của xí nghiệp, được giúp đỡ họctập chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, được hưởng phúc lợi tập thể của xí nghiệp,chăm sóc đời sống, giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Ngoài những quyền lợi chung trên đây, mỗi loại thành viên của xínghiệp còn có những quyền lợi riêng đối với từng loại như sau:

a) Thương binh, bệnh binh được học nghề nghiệp và sắp xếp việclàm thích hợp với tình trạng sức khỏe và tính chất thương tật của mỗi người; đượchưởng tiền công tuỳ theo số lượng và chất lượng lao động: được tiếptục hưởng các chế độ trợ cấp và ưu đãi của Nhà nước đối với thương binh, bệnhbinh; được cung cấp lương thực, thực phẩm, đường, vải … như công nhân, viênchức làm những ngành, nghề tương đương;

b) Cán bộ, công nhân của Nhà nước tiếp tục hưởng những quyền lợinhư công nhân, viên chức Nhà nước theo luật lệ hiện hành:

c) Những người lao động khác hưởng những quyền lợi theo hộiđồng lao động ký kết với xí nghiệp sản xuất của thương binh.

Điều 6. Mỗi thành viên của xí nghiệp sản xuất của thươngbinh đều có nghĩa vụ:

1. Làm tròn nhiệm vụ sản xuất và công tác, tôn trọng kỷ luật laođộng, bảo vệ tài sản của xí nghiệp;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật, chế độ, thể lệcủa Đảng và Nhà nước, điều lệ, nội quy của xí nghiệp, các nghị quyết của đại hộithành viên của xí nghiệp.

3. Đề cao phê bình và tự phê bình, đoàn kết, thương yêu,giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, công tác và đời sống, cố gắng học tập chínhtrị, văn hóa, nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề để không ngừng tiến bộ.

Điều 7. Tập thể hoặc cá nhân thành viên của xí nghiệp cónhiều thành tích trong sản xuất, xây dựng tập thể, học tập, bảo vệ tài sản xãhội chủ nghĩa được xí nghiệp xét khen thưởng hoặc đề nghị lên cơ quan cấp trênxét khen thưởng.

Người nào vi phạm chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nướcphải bị xử lý theo pháp luật của Nhà nước. Người nào làm trái điều lệ, nội quycủa xí nghiệp, nghị quyết của đại hội thành viên của xí nghiệp phải bị xử lýtheo quy định của đại hội thành viên của xí nghiệp.

Ơ

Chương ba

TỔ CHỨC QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG BINH ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CỦATHƯƠNG BINH

Điều 8 : Đại hội thành viên của xí nghiệp là cơ quan lãnhđạo cao nhấp của xí nghiệp sản xuất của thương binh, có quyền xem xét vàquyết định mọi vấn đề lớn và quan trọng của xí nghiệp như :

1. Căn cứ vào bản điều lệ mẫu mà thảo luận và thông quađiều lệ cụ thể của xí nghiệp, trình ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương xét và ban hành, kiểm điểm việc thực hiện điều lệ; thông qua nội quycủa xí nghiệp và các báo cáo của ban quản lý xí nghiệp và ban kiểm soát ;

2. Thông qua kế hoạch sản xuất - kỹ thuật – tài chính, kế hoạchphân phối thu nhập, kế hoạch tổ chức đời sống vật chất, văn hoá củaxí nghiệp ;

3. Thông qua các tiêu chuẩn, định mức các chế độ lao động học vàdạy nghề, vệ sinh và an toàn lao động trong xí nghiệp ;

4. Bầu và bãi miễn các trưởng ban và các thành viên của ban quảnlý xí nghiệp , của ban kiểm soát;

5. Thông qua đề nghị của ban quản lý xí nghiệp về cơ cấutổ chức nhân sự của các bộ môn trong xí nghiệp;

6. Xét và chấp nhận việc kết nạp những thành viên không phải làthương binh, bệnh binh, quyết định những việc khen thưởng và kỷ luật quantrọng, thảo luận và quyết định những việc quan trọng khác theo quyết định củađại hội hoặc theo đề nghị của ban quản lý xí nghiệp.

Điều 9 : Đại hội thành viên của xí nghiệp do ban quản lýxí nghiệp triệu tập. Đại hội thành viên của xí nghiệp họp thường kỳ 6 tháng mộtlần. Gặp việc quan trọng đột xuất và cấp bách, theo yêu cầu của đa số trong banquản lý xí nghiệp, thì họp đại hội xí nghiệp bất thường. Đại hội xí nghiệp họp phải có ít nhất 70% số người có mặt là thương binh, bệnh binh mới hợplệ. Nghị quyết của đại hội xí nghiệp phải được ty, sở thương binh và xã hộiduyệt mới được thi hành. Trong trường hợp đặc biệt không thể họp đại hội thànhviên của xí nghiệp. Thì họp đại hội đại biểu thành viên của xí nghiệp,đại hội này cũng phải có ít nhất 70% số người có mặt là thương binh , bệnhbinh.

BAN QUẢN LÝ XÍ NGHIỆPCỦA THƯƠNG BINH

Điều 10. Ban quản lý xí nghiệp là cơ quan chấp hànhcủa đại hội thành viên của xí nghiệp, có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động thườngngày của xí nghiệp theo điều lệ, nội quy của xí nghiệp, dưới sự chỉ đạo, hướngdẫn của ty, sở thương binh và xã hội và các cơ quan quản lý khác có thẩm quyềncủa Nhà nước. Ban quản lý xí nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Xây dựng các kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài chính vàtổ chức đời sống, các định mức kinh tế kỹ thuật, kế hoạch tổ chức học tập nghềnghiệp của thương binh, bệnh binh, trình đại hội xí nghiệp thông qua;

2. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, bảo đảm cácđiều kiện vật chất, kỹ thuật cho việc hoàn thành các kế hoạch của Nhà nước vàxí nghiệp; tổ chức việc thực hiện các chính sách, pháp luật, chế độ, thể lệ củaNhà nước trong xí nghiệp;

3. Tổ chức, kiểm tra việc bảo vệ và sử dụng tốt các tàisản của xí nghiệp, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, duy trìkỷ luật và trật tự trong xí nghiệp;

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ hạch toán kinh tế, nắm vữngtình hình sử dụng lao động, nguyên liệu, vật tư kỹ thuật, chi phí sản xuất, giáthành, lợi nhuận trong xí nghiệp;

5. Phân phối thu nhập xí nghiệp theo đúng điều lệ của xínghiệp và kế hoạch được cấp trên phê chuẩn;

6. Tổ chức công tác giáo dục chính trị, văn hóa, nghề nghiệpcho anh chị em thương binh, bệnh binh và những người lao động khác trong xínghiệp;

7. Thay mặt xí nghiệp để quan hệ với các cơ quan, xí nghiệp,hợp tác xã, ký kết và thực hiện nghiêm chỉnh và các hợp đồng về cung ứng vậttư, tiêu thụ sản phẩm và về những vấn đề khác liên quan đến các mặt hoạt độngcủa xí nghiệp, về tổ chức đời sống của thương binh, bệnh binh;

8. Triệu tập đại hội xí nghiệp; báo cáo các mặt hoạt độngcủa xí nghiệp trước đại hội xí nghiệp và lên cấp trên.

CƠ CẤU VÀ CÁCH LÀM VIỆCCỦA BAN QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP

Điều 11. Ban quản lý xí nghiệp có từ 3 đến 5 người. Nhữngngười trong ban quản lý xí nghiệp phải là những thành viên hiểu biết về kỹthuật sản xuất và quản lý xí nghiệp; có công tâm, gương mẫu, hết lòng phục vụthương binh, bệnh binh; được đại hội thành viên của xí nghiệp bầu ra và được ủyban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận. Ban quản lý xínghiệp phải có ít nhất hai phần ba (2/3) thành viên là thương binh (tức là phảicó 2,3 hoặc 4 người là thương binh, bệnh binh nếu ban quản lý xí nghiệp có 3, 4hoặc 5 người).

Nhiệm kỳ của ban quản lý xí nghiệp là 2 năm, ban quản lý xí nghiệpgồm có trưởng ban quản lý xí nghiệp gồm có trưởng ban là người chuyên làm côngtác quản lý, phó trưởng ban và các ủy viên có thể vừa làm công tác quản lý, vừatrực tiếp tham gia sản xuất.

Trong năm đầu mới xây dựng xí nghiệp, ủy ban hành chính tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương sẽ chỉ định trưởng ban và các ủy viên của ban quản lýxí nghiệp. Trưởng ban có thể là cán bộ của Nhà nước được cử đến, hoặc là thươngbinh, bệnh binh trong xí nghiệp.

Ban quản lý xí nghiệp làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo,cá nhân phụ trách. Trường hợp giữa trưởng ban và các thành viên khác của ban cóý kiến không thống nhất thì phải đưa ra đại hội thành viên hoặc đại hội đạibiểu thành viên của xí nghiệp quyết định. Trong khi chờ đợi, nếu là việc cấpbách, thì trưởng ban tạm quyết định, nhưng phải báo cáo ngay với cơ quan quảnlý cấp trên trực tiếp.

Điều 12. Trưởng ban quản lý xí nghiệp lãnh đạo công táccủa xí nghiệp. Có nhiệm vụ chỉ đạo công tác hàng ngày của xí nghiệp và là ngườichịu trách nhiệm chính trước ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trungương và ty, sở thương binh và xã hội về hoạt động của xí nghiệp.

Phó trưởng ban quản lý xí nghiệp được quyền thay trưởng bangiải quyết những công việc nhất định theo ủy quyền của trưởng ban hoặc khi trưởngban vắng mặt.

Ơ

CÁC BỘ MÔN NGHIỆP VỤ CỦAXÍ NGHIỆP

Điều 13. Ban quản lý xí nghiệp thành lập và chỉ đạo cácbộ môn nghiệp vụ như: kế hoạch, kỹ thuật; cung tiêu, tài vụ, hành chính, y tế vàcấp dưỡng. Những người làm việc trong những bộ môn này do ban quản lý xí nghiệpchỉ định trong số thành viên của xí nghiệp và do ty, sở thương binh và xã hộixét duyệt; hoặc do ty, sở thương binh và xã hội cử về, nếu xí nghiệp không cóđủ người đủ tiêu chuẩn làm việc đó.

KẾ TOÁN TRƯỞNG XÍ NGHIỆP

Điều 14. Kế toán trưởng là người tổ chức và chỉ đạo côngtác kế toán của xí nghiệp, chịu trách nhiệm về việc ghi chép, tính toán, phântích hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp, thanh toán, quyết toán và làm báo cáotài chính; kiểm tra việc sử dụng nhằm phát huy tác dụng và bảo vệ tài sản, tiềnvốn của xí nghiệp; bảo đảm thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính,kế toán của Nhà nước.

Kế toán trưởng ở xí nghiệp sản xuất của thương binh có nhiệm vụ,quyền hạn và chế độ công tác như kế toán trưởng ở các xí nghiệp Nhà nước và docơ quan chủ quản cấp trên xét duyệt.

Kế toán trưởng ở xí nghiệp sản xuất của thương binh làm việc dướisự chỉ đạo của trưởng ban quản lý xí nghiệp. Trong trường hợp ý kiến của trưởngban quản lý xí nghiệp và kế toán trưởng khác nhau, nếu xét việc gấp cần giảiquyết ngay thì trưởng ban quản lý xí nghiệp phải có quyết định viết tay và báocáo ngay cho ban quản lý xí nghiệp; kế toán trưởng phải chấp hành quyết định vàbáo cáo cho ban quản lý xí nghiệp hoặc cơ quan quản lý cấp trên.

TỔ TRƯỞNG TỔ SẢN XUẤT

Điều 15. Tổ trưởng tổ sản xuất do ban quản lý xí nghiệpchỉ định, không thoát ly sản xuất và có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Quán xuyến công việc của tổ, phân công thích hợp cho tổ viên,quản lý chặt chẽ lao động, nguyên liệu, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động sản xuấtcủa tổ, động viên toàn tổ thi đua hoàn thành kế hoạch của xí nghiệp giao;

-Theo dõi; ghi chép, nắm vững số lượng, chất lượng sản phẩm vàcông việc làm của tổ, của từng người;

-Theo dõi điều kiện sức khỏe, thương tật của thương binh, bệnhbinh trong tổ, phản ánh của y tế và quản lý xí nghiệp dễ sắp xếp cho phù hợp;

- Phân công và đôn đốc giữ gìn thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu,vật liệu và các sản phẩm của xí nghiệp;

- Giữ vững chế độ sinh hoạt dân chủ tập thể trong tổ, bảo đảm củngcố đoàn kết trong tổ, kịp thời biểu dương những người tốt, việc tốt, giúp đỡ vàkhuyến khích những người chậm tiến, quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinhthần của anh chị em trong tổ.

BAN KIỂM SOÁT

Điều 16. Ban kiểm soát gồm từ 3 đến 5 người do đại hội thànhviên của xí nghiệp bầu ra. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát là 2 năm. Thành viên củaban kiểm soát phải là người tích cực, có công tâm và có năng lực nghiệp vụ. Bankiểm soát phải có ít nhất hai phần ba (2/3) thành viên là thương binh, bệnhbinh (tức phải có 2,3 hoặc 4 người là thương binh, bệnh binh nếu ban kiểm soátcó 3, 4 hoặc 5 người).

Ban kiểm soát có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nội quy của xí nghiệp, các nghịquyết của đại hội thành viên của xí nghiệp; kịp thời phát hiện những thiếusót và kiến nghị những biện pháp để khắc phục:

- Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, các hợp đồng và các nhiệmvụ đối với Nhà nước;

-Kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo quản tài sản, thu chi tàichính, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm vàtình hình phân phối thu nhập của xí nghiệp;

- Báo cáo trước đại hội thành viên của xí nghiệp về tình hình côngtác kiểm soát, kết quả những việc đã kiểm tra, nhận xét tình hình đã thực hiệnkế hoạch và quyết toán hàng năm của xí nghiệp;

- Báo cáo trực tiếp lên ty, sở thương binh và xã hội và ủyban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương những việc quan trọng cóliên quan đến lợi ích của xí nghiệp và của Nhà nước.

Chương bốn

TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINHDOANH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP

Điều 17. Hàng năm, xí nghiệp lập kế hoạch sản xuấtcăn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước giao, các hội đồng đã ký và theosự hướng dẫn, chỉ đạo của ty, sở thương binh và xã hội và của các cơ quan quảnlý sản xuất, kinh doanh theo ngành.

Kế hoạch sản xuất của xí nghiệp, phải được ủy ban hành chính tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương duyệt. Xí nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành vàphấn đấu hoàn thành kế hoạch đó. Ban quản lý xí nghiệp phải định kỳ báo cáotình hình thực hiện kế hoạch lên ty, sở thương binh và xã hội và ủy ban hànhchính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cùng với kế hoạch sản xuất, xí nghiệp phải lập các kế hoạch cungứng, tiêu thụ, lao động, tiến bộ kỹ thuật, giá thành, phân phối thu nhập, thuchi tài chính và báo cáo lên ty, sở thương binh và xã hội xét duyệt.

Các kế hoạch của xí nghiệp phải có căn cứ xác thực, có định mứckinh tế kỹ thuật phù hợp với khả năng thực tế của thương binh, bệnh binh, phảibảo đảm cân đối giữa sản phẩm cần Làm ra và vật tư được cung ứng, cân đốisản xuất và tiêu thụ, thống nhất giữa tài chính và hiện vật.

CUNG ỨNG VÀ TIÊU THỤ

Điều 18. Xí nghiệp sản xuất của thương binh ký kết các hợpđồng cung ứng và tiêu thu với các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, và các hợp tácxã, căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất của xí nghiệp, vào chỉ tiêu kế hoạch và cácchế độ ưu tiên của Nhà nước, và theo sự chỉ đạo của ủy ban hành chính tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương.

Xí nghiệp sản xuất của thương binh phải thực hiện đầy đủ các hợpđồng kinh tế với khách hàng, phải sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu vàtận dụng mọi nguồn nguyên liệu, vật liệu sẵn có ở địa phương.

Việc tiêu thụ sản phẩm ngoài chi tiêu kế hoạch Nhà nước phải thôngqua các hội đồng kinh tế ký kết với các cơ quan cung ứng và tiêu thụ. Đối vớinhững hàng tiêu dùng ngoài hợp đồng ký với mậu dịch bán buôn, xí nghiệp được bánthẳng cho các tổ chức mậu dịch bán lẻ hoặc các hợp tác xã mua bán hợp tác xãtiêu thụ. Xí nghiệp không trực tiếp bán lẻ hàng hoá ra thị trường cho từng ngườimua.

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG CỦA XÍNGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA THƯƠNG BINH

Điều 19. Xí nghiệp sản xuất của thương binh phải có tổ chứclao động thích hợp, phải dạy nghề và sắp xếp việc làm thích hợp với từng thươngbinh, bệnh binh; phải kết hợp lao động của thương binh, bệnh binh với lao độngcủa cán bộ kỹ thuật, thợ lành nghề, lao động của người yếu với lao động củangười khỏe để tiến hành sản xuất và nâng cao năng suất lao động; phải tiến hànhđịnh mức lao động sát hợp với từng loại thương tật, bệnh tật của thương binh,bệnh binh.

Xí nghiệp phải phát huy đúng mức khả năng lao động của thương binh,không yêu cầu anh chị em lao động quá sức; tích cực phòng ngừa các bệnh nghềnghiệp; bảo đảm giữ gìn sức khỏe và khả năng sản xuất lâu dài của thương binh,bệnh binh.

Chế độ lao động của xí nghiệp phải được đại hội thành viên củaxí nghiệp thông qua và được ty, sở thương binh và xã hội duyệt, có quy định rõ:số ngày công tối thiểu hàng tháng, số giờ làm việc mỗi ngày cho từng loại thươngtật, từng loại công việc; thời gian nghỉ giữa ca, nghỉ khi có triệu chứng bệnhtật, vết thương tái phát, khi đi khám bệnh, điều trị; chế độ nghỉ phép, nghỉngày lễ.

Xí nghiệp sản xuất của thương binh phải quy định các biện phápbảo đảm vệ sinh và an toàn lao động, như: trật tự nơi làm việc, điều kiện làm việcvà tư thế lao động, các thiết bị an toàn; bảo đảm ánh sáng, giảm tiếng ồn ở nơi làm việc và các biện pháp vệ sinh lao động đối với nữ thương binh, bệnhbinh.

Xí nghiệp phải nghiêm chỉnh thực hiện những quy tắc phòng hộ laođộng của Nhà nước và bảo quản, sử dụng tốt những dụng cụ phòng hộ lao động doNhà nước trang bị cho xí nghiệp, hoặc do xí nghiệp tự trang bị.

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 20. Xí nghiệp sản xuất của thương binh phải mở tàikhoản tiền gửi thanh toán và tiền gửi các quỹ chuyên dùng tại Ngân hàng Nhà nước.Xí nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chỉ tiêu, thu nộp, thống kê,kế toán, quản lý tiền mặt, v.v … của Nhà nước.

Công tác tài vụ; kế toán của xí nghiệp đặt dưới sự kiểm tra; giảmsát của các thành viên xí nghiệp, của các cơ quan chủ quản và cơ quan tài chínhcủa Nhà nước.

Ban quản lý xí nghiệp 6 tháng, hàng năm và khi hết nhiệm kỳ phảibáo cáo công khai tình hình tài chính của xí nghiệp trước đại hội thành viêncủa xí nghiệp.

BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT NGHIỆPVỤ CHO THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, VÀ CẢI TIẾN CÔNG CỤ LAO ĐỘNG

Điều 21. Xí nghiệp sản xuất của thương binh phải tích cựcbồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ giúp cho thương binh, bệnh binh thành cán bộ kỹthuật, cán bộ quản lý và thợ lành nghề. Phải đầu tư thích đáng vào việc nghiêncứu, cải tiến, sửa đổi điều kiện làm việc, công cụ lao động cho thương binh,bệnh binh. Phải coi trọng việc sản xuất thử, cải tiến mặt hàng phù hợp với yêucầu tiêu thụ, bảo đảm không ngừng phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng sảnphẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành.

Xí nghiệp phải cố gắng từng bước mở rộng sản xuất, tăng cường cơsở vật chất kỹ thuật; cải tiến thiết bị máy móc, chủ trọng những loại máy móccó công suất cao và phù hợp với thương binh, bệnh binh.

Chương năm

PHÂN PHỐI THU NHẬP CỦAXÍ NGHIỆP

Điều 22. Xí nghiệp sản xuất của thương binh phân phốithu nhập của xí nghiệp trên nguyên tắc vừa bảo đảm trích nộp khấu hao cơ bản vàcác khoản chi phí sản xuất khác, vừa quan tâm đầy đủ đến đời sống của thươngbinh, bệnh binh trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, cố gắng làm cho thu nhập từ sảnxuất của thương binh, bệnh binh cộng với trợ cấp thương tật, thấp nhất cũngtương đương với thu nhập của những người cùng nghề, cùng bậc thợ làm việc trongcác xí nghiệp quốc doanh; nâng dần phúc lợi tập thể và tăng dần tích lũy để mởrộng sản xuất.

Việc trích nộp khấu hao cơ bản do ủy ban hành chính tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương quy định theo hướng dẫn của Bộ Thương binh vàxã hội và Bộ Tài chính.

Doanh thu của xí nghiệp, sau khi đã trừ phần trích nộp khấu haocơ bản và các chi phí sản xuất khác và trích quỹ tiền công (bao gồm cả phần tríchnộp quỹ bảo hiểm xã hội, nếu có), phần còn lại được đưa vào 3 quỹ của xí nghiệptheo tỷ lệ sau đây:

- Quỹ tích lũy 30%

- Quỹ phúc lợi 50%

- Quỹ giáo dục, khen thưởng 20%

Những xí nghiệp có đủ điều kiện nộp lãi, phải trích nộp lãi choNhà nước từ 5% đến 10%. Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngsẽ quy định cụ thể về việc trích nộp lãi cho Nhà nước theo sự hướng dẫn của BộThương binh và xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 23. – Trong thời gian thương binh, bệnh binh học nghềmà có làm ra sản phẩm và trong thời gian thương binh, bệnh binh đã tham gia sảnxuất, xí nghiệp sản xuất của thương binh có thể trích ra tối đa không quá 20%doanh thu của xí nghiệp (sau khi đã trừ phần trích nộp khấu hao cơ bản và cácchi phí sản xuất khác) để thưởng cho thương binh, bệnh binh có nhiều thành tíchtrong học tập và sản xuất. Số tiền thưởng cho mỗi người trong trường hợp xínghiệp có doanh thu cao, không được quá một phần ba (1/3) sinh hoạt phí hàng thángcủa người đó.

phần doanh thu còn lại được chia đôi, một nửa đưa vào quỹ tíchluỹ của xí nghiệp, một nửa đưa vào quỹ phúc lợi.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24 : - Các ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương căn cứ vào điều lệ mẫu này và sự hướng dẫn của Bộ thương binh và xãhội, ban hành điều lệ cụ thể cho từng xí nghiệp sản xuất của thương binh ở địaphương.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Duy Trinh