BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2824/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG “QUẢN LÝ BÁO CÁO THỐNG KÊ BỆNH VIỆN VÀ HỒ SƠ BỆNH ÁN”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 4811/QĐ - BYT ngày 19/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Bộ Y tế giai đoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu Dự án phần mềm quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án, ngày 24/7/2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị và Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này phần mềm ứng dụng tin học trong “Quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án” viết tắt là Medisoft 2003, gồm 2 phân hệ:

1. Phân hệ 1: Áp dụng tại các bệnh viện của Nhà nước, bán công và tư nhân.

2. Phân hệ 2: Áp dụng tại Vụ Điều trị - Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế ngành.

Điều 2:

1.Vụ trưởng Vụ Điều trị chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ứng dụng phần mềm Medisoft 2003 trong phạm vi cả nước.

2.Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này trong phạm vi quản lý của địa phương và của ngành

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 1999/1999/QĐ-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 2 chương trình phần mềm “Ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án”.

Điều 4: Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng của các Vụ thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS, Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Giám đốc các bệnh viện, việc có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng