BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2826/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ ĐANGTRỰC TIẾP NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Chủnhiệm Tổng cục Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi vàđối tượng áp dụng

1. Hỗ trợ đối với giáosư, phó giáo sư, tiến sĩ đang trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy trong các học viện,trường quân đội.

2. Mức hỗ trợ quy địnhtại Quyết định này không áp dụng đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ không thuộcbiên chế hoặc có biên chế nhưng không trực tiếp làm nhiệm vụ nghiên cứu, giảngdạy trong các học viện, trường quân đội.

Điều 2. Mức hỗ trợvà cách tính trả

1. Mức hỗ trợ

a) Mức 1,7 tháng tiền lươngtối thiểu chung/người/tháng đối với giáo sư;

b) Mức 1,5 tháng tiền lươngtối thiểu chung/người/tháng đối với phó giáo sư;

c) Mức 1,0 tháng tiền lươngtối thiểu chung/người/tháng đối với tiến sĩ.

2. Cách tính trả

a) Khoản hỗ trợ quyđịnh tại khoản 1 Điều này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùnglàm cơ sở để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

b) Đối tượng quy định tạikhoản 1 Điều 1 Quyết định này không được hưởng hỗ trợ kể từ tháng tiếp theo, khi:

- Đi công tác, làmviệc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độtiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Bị bệnh hiểm nghèo, khôngthực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy;

- Chuyển công táckhác, thôi làm nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy;

- Thôi phục vụ tạingũ; nghỉ chuẩn bị hưu; vi phạm pháp luật bị án phạt tù giam hoặc bị hủy bỏ,miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc bằng tiến sĩ.

Điều 3. Kinh phíthực hiện

1. Kinh phí hỗ trợ đốivới các đối tượng thuộc các cơ quan, đơn vị khối dự toán được bảo đảm từ nguồn kinhphí tự cân đối hàng năm của Bộ Quốc phòng giao cho các cơ quan, đơn vị.

2. Kinh phí hỗ trợ đốivới các đối tượng thuộc đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính và cácdoanh nghiệp do đơn vị, doanh nghiệp tự cân đối bảo đảm.

Điều 4. Điều khoảnthi hành

1. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

2. Mức hỗ trợ quy địnhtại khoản 1 Điều 2 Quyết định này được thực hiện
từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.

3. Tổng Tham mưutrưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh