UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy
và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quỵết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 115/2003/NĐ-CP , số 116/2003/NĐ- CP, số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003; số 08/2007/NĐ-CP , số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007; số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, công chức dự bị trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ: số 08/2004/TT-BNV , số 09/2004/TT-BNV , số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004; số 06/2007/TT-BNV , số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007; số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 về việc hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Chinh phủ trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, công chức dự bị trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1163/TTr-SNV ngày 24/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2954/2004/QĐ-UBND ngày 28/8/2004 của Ủy ban Nhân dân tinh về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan của Nhà nước, Quyết định số 2955/2004/QĐ-UBND ngày 28/8/2004 của ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng, sừ dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, Quyết định số 4071/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức viên chức, Quyết định số 4076/2004/QĐ-UB ngày 06/12/2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bồ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng, Quyết định số 1613/2006/QĐ-

UBND ngày 30/6/2006 của ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phân cấp điều động tiếp nhận viên chức.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các sở, ban, ngành, ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện trong việc thực hiện quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, công chức của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện