BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
(CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-BNN-TC ngày 16/6/2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc giao dự toán NSNN năm 2011 cho Văn phòng Bộ;
Căn cứ Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung dự toán chi NSNN năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo biểu đính kèm.
Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TC;
- KBNN;
- Lưu VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

BIỂU ĐIỀU CHỈNH
DỰ TOÁN NSNN NĂM 2011 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 2828/QĐ-BNN-TC ngày 21 tháng 11 năm 2011
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị: 1.000 đồng

Loại khoản
Mã số
STT
Đơn vị
Dự toán điều chỉnh
Mã số quan hệ ngân sách
Tên Kho bạc NN giao dịch
Tổng số
Kinh phí không tự chủ
A
B
C
D
1
2
3
4
SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
0070-0071
Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
I
Điều chỉnh giảm
200.000
200.000
1
Văn phòng Bộ NN và PTNT
200.000
200.000
1053631
Q. Ba Đình, Hà Nội
II
Điều chỉnh tăng
200.000
200.000
1
Tổng cục Thủy lợi
200.000
200.000
1103819
Q. Ba Đình, Hà Nội

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?

Ghi chú: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

>> Xem thêm:  Bội chi ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về các nguồn bù đắp bội chi ngân sách ?