ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc tổ chức sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn và các đơn vị

sự nghiệp của huyện Bắc Hà

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số: 36/2000/NĐ-CP , ngày 18/8/2000 của Chính phủ, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bắc Hà để tái lập huyện Si Ma Cai;

Căn cứ Quyết định số: 207/1999/QĐ-TTg , ngày 25/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII "Một số vấn đê tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách Nhà nước";

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tổ chức sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Bắc Hà, như sau:

A- Các cơ quan chuyên môn của huyện gồm:

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện (đảm bảo các công tác: Văn phòng, Thường trực thi đua, Ngoại vụ, Dân tộc, Tôn giáo).

2. Phòng Tổ chức - Lao động (đảm nhận các công tác: Tổ chức Chính quyền, Lao động, Thương binh và xã hội).

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch (đảm nhận các công tác: Kế hoạch, Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Tài chính, Vật giá).

4. Phòng Văn hóa TT và TT (đảm nhận các công tác: Văn hóa, Thông tin, Thể dục thể thao).

5. Phòng Giáo dục và đào tạo (đảm nhận các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, và Thường trực Tuyển sinh).

6. Phòng Tư pháp

7. Phòng Nông nghiệp - Địa chính (đảm nhận các công tác: Nông, Lâm, ngư nghiệp, Thủy lợi, Định canh Định cư, Kinh tế mới, Địa chính, Nhà đất)

8. Phòng Công thương (đảm nhận các công tác: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng, Giao thông, Thương mại, Du lịch, Môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ).

9. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (đảm nhận công tác: Dân số, Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc, bảo vệ trẻ em).

10. Thanh tra

B- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện gồm:

1. Trung tâm Văn hóa TT - TT

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình

C- Các đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh đóng trên địa bàn huyện (thực hiện theo sự hướng dẫn của TW và của tỉnh), do các sở, ngành sắp xếp điều chỉnh.

Việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp của huyện theo mô hình tổ chức nói trên, UBND huyện có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện xong trong tháng 10/2000, theo đúng nguyên tắc thủ tục Nhà nước quy định.

Điều 2. Các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện: Có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng để hoạt động, kinh phí hoạt động do ngân sách cấp theo chế độ Nhà nước quy định hiện hành.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn và sự nghiệp thuộc huyện theo quy định hiện hành của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh Lào Cai giao trách nhiệm cho Ban TCCQ tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể, để huyện thực hiện.

Điều 3.Về biên chế cho các tổ chức nêu ở điều 1, tạm thời bố trí số cán bộ công chức còn lại sau khi đã bàn giao sang huyện Si Ma Cai; Sau đó UBND huyện xây dựng kế hoạch (số cần tuyển thêm, số cần phải giải quyết tỉnh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết TW 7 khóa VIII và quyết định số: 207/TTg của Thủ tướng Chính phủ) về làm việc cụ thể với Ban TCCQ tỉnh, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh có quyết định giao chỉ tiêu chính thức sau.

Việc bổ nhiệm đề bạt mới và bổ nhiệm đề bạt lại các chức danh Trưởng, phó phòng, ban của huyện theo bộ máy mới, thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của TW, của tỉnh và theo đúng phân công phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử