NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ quyết định số 189/QĐ-NH14 ngày 06/10/1993 của Thống đốc NHNN

ban hành quy chế bảo lãnh vay vốn trên thị trường liên ngân

____________________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 24 tháng 05 năm 1990;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-Huỷ bỏ Quyết định số 189/QĐ-NH14 ngày 06/10/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế bảo lãnh vay vốn trên Thị trường liên ngân hàng

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.-Các khoản bảo lãnh theo Quyết định số 189/QĐ-NH14 trước ngày ký Quyết định này được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn bảo lãnh theo văn bản bảo lãnh đã ký.

Điều 4.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Giám đốc Sở Giao dịch NHNH, Giám đốc Trung tâm tin học ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch thị trường liên ngân hàng, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng tham gia Thị trường liên ngân hàng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(Đã ký)

Cao Sĩ Kiêm