ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT SỐTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/QĐ-UBND NGÀY07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 902/TTr-SXD ngày 15/11/2011 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ một số thủ tục hành chínhtrong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnhSóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBNDtỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂYDỰNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ 178

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp phép xây dựng (cho công trình Quảng cáo)

Theo Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-NN-BXD ngày 28/02/2007

11

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (hạng 1)

Đã được thay thế

12

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (hạng 2)

Đã được thay thế

13

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (đối với trường hợp cấp lại)

Đã được thay thế

II

Lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng

10

Thẩm định quy hoạch xây dựng

Đã được thay thế

11

Thẩm định nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng

Đã được thay thế

14

Cấp phép xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị (thuộc phạm vi thẩm quyền Sở xây dựng)

Theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ

III

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị

1

Thẩm định quy hoạch hệ thống xử lý chất thải rắn

Theo Điều 21, Nghị định 37/2010/NĐ-CP quy hoạch thoát nước đô thị thuộc 01 trong những lĩnh vực quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và chỉ được lập cho các thành phố trực thuộc trung ương, hiện Sóc Trăng là đô thị loại III thuộc tỉnh, do vậy không phải lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật).

2

Thẩm định quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt)

Theo Điều 21, Nghị định 37/2010/NĐ-CP quy hoạch thoát nước đô thị thuộc 01 trong những lĩnh vực quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và chỉ được lập cho các thành phố trực thuộc trung ương, hiện Sóc Trăng g là đô thị loại III thuộc tỉnh, do vậy không phải lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

3

Thẩm định quy hoạch thoát nước vùng tỉnh và đô thị (trừ loại đặc biệt)

Theo Điều 21, Nghị định 37/2010/NĐ-CP quy hoạch thoát nước thuộc 01 trong những lĩnh vực quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và chỉ được lập cho các thành phố trực thuộc trung ương, hiện Sóc Trăng đang là đô thị loại III thuộc tỉnh, do vậy không phải lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

4

Thẩm định kết cấu hạ tầng đô thị

Theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP

5

Thẩm định quy hoạch chiếu sáng đô thị

Theo Điều 21, Nghị định 37/2010/NĐ-CP quy hoạch chiếu sáng thuộc 01 trong những lĩnh vực quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và chỉ được lập cho các thành phố trực thuộc trung ương, hiện Sóc Trăng đang là đô thị loại III thuộc tỉnh, do vậy không phải lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

6

Thẩm định quy hoạch công viên cây xanh đô thị

Theo Điều 9, Nghị định số 64/2010/NĐ-CP quy hoạch cây xanh nằm trong quy hoạch đô thị, và theo Điều 10, Nghị định số 64/2010/NĐ-CP quy hoạch chi tiết cây xanh, công viên, vườn hoa được xem như một đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

7

Thẩm định quy hoạch xây dựng nghĩa trang

Theo Điều 21, Nghị định 37/2010/NĐ-CP quy hoạch xây dựng nghĩa trang thuộc 01 trong những lĩnh vực quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và chỉ được lập cho các thành phố trực thuộc trung ương, hiện Sóc Trăng đang là đô thị loại III thuộc tỉnh, do vậy không phải lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

IV

Lĩnh vực Phát triển đô thị

3

Thẩm định dự án phát triển nhà ở

Đã được thay thế

V

Lĩnh vực Nhà ở và công sở

1

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

2

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

3

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

4

Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

5

Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

6

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

7

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

8

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

9

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận đối với tổ chức

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

10

Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân và tổ chức nước ngoài tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

11

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân và tổ chức nước ngoài tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

12

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân và tổ chức nước ngoài tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

13

Thẩm định chương trình phát triển nhà ở

Không có căn cứ pháp lý để lập thành thủ tục.

VII

Lĩnh vực Vật liệu xây dựng

1

Thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (QH+KT)

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ

Tổng số 29 thủ tục