BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
TẠM DỪNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA ĐỐI VỚI
CÁC NGÀNH THUỘC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Điều 2. Các cơ sở giáo dục đại học đã được phép đào tạo từ xa các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên tiến hành đánh giá tổng kết quá trình phát triển, tổ chức hoạt động đào tạo từ xa từ thời điểm được phép đào tạo, đồng thời, rà soát chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo từ xa và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Báo cáo đánh giá tổng kết và kết quả rà soát gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 31/12/2014.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học đã được phép đào tạo từ xa các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

DANH SÁCH
CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÀO TẠO TỪ XA
CÁC NGÀNH THUỘC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

STT
Tên cơ sở giáo dục đại học
1
Đại học Huế
2
Đại học Đà Nẵng
3
Đại học Thái Nguyên
4
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
5
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II
6
Trường Đại học Trà Vinh
7
Trường Đại học Vinh
8
Trường Đại học Đồng Tháp

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất

>> Xem thêm:  Nhà nước thu hồi đất đai thì được nhận những khoản đền bù nào ? Thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất