B Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2835/-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊTHUỘC BỘ Y TẾ TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CPngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CPngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thihành pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phápchế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợpgiữa các đơn vị thuộc Bộ Y tế trong công tác theo dõi tình hình thi hành phápluật về y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký, ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế; thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổngcục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
-
Các Thứ trưởng (để biết);
-
Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng tin);
-
Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

QUY CHẾ

PHỐIHỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ Y TẾ TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNHPHÁP LUẬT VỀ Y TẾ

(Banhành kèm theo Quyết định số: 2835/Q Đ-BYT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy chế này quy định về mục đích,nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị thuộcBộ Y tế trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế (sau đâygọi tắt là theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

Điều 2. Mục đíchphối hợp

1. Tập trung nguồn lực bảo đảm thựchiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm về theo dõi tình hình thi hành pháp luậttheo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Y tế.

2. Đcao tráchnhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữađơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp trong quá trình theo dõi tình hình thi hànhpháp luật.

3. Tạo sự gắn kết, liên thông giữacông tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vi cáccông tác pháp chế khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Điều 3. Nguyên tắcphối hợp

1. Việc phối hợp trong công tác theodõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của từng đơn vị đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và theo quy địnhcủa pháp luật có liên quan.

2. Phân công trách nhiệm công vụ rõràng của từng đơn vị trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Việc phối hợp trong công tác theodõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời, có kiểmtra, giám sát để bảo đảm chất lượng hoạt động của công tác này.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCHNHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Đề xuất lĩnhvực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm,các đơn vị thuộc Bộ Y tế đề xuất lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõitình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của mình cho năm sau gửi vềVụ Pháp chế.

Lĩnh vực trọng tâm trong công táctheo dõi tình hình thi hành pháp luật được đề xuất căn cứ vào các yếu tố sauđây:

a) Là lĩnh vực có nhiều khó khăn,vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành;

b) Có văn bản quy phạm pháp luật mớiban hành hoặc văn bản quy phạm pháp luật đã qua ba năm thi hành, cần thiết phảisửa đổi, bổ sung;

c) Lĩnh vực mà Nghị quyết của Quốchội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm tiếp theo, các Nghị quyết có liênquan của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát, về chất vấn và trả lờichất vấn, báo cáo tổng hp ý kiến, kiến nghị của cử tri đềcập đến.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổnghợp, nghiên cứu, đề xuất lĩnh vực trọng tâm trong công tác theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế vào chương trình, kế hoạchtheo dõi tình hình thi hành pháp luật năm sau.

Điều 5. Xây dựng Kếhoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Kế hoạch theo dõi tình hình thihành pháp luật phải xác định tng nội dung cụ thể, đơn vịchủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện, thời gian thực hiện, kết quả đầu ra và thờigian hoàn thành các nhiệm vụ.

2. Trước ngày 30 tháng 12 hằng năm,Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế xây dựng, trình Bộtrưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thihành pháp luật, trong đó có lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành phápluật.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được đề nghị của Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có tráchnhiệm tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành phápluật tại Khoản 2 Điều này.

4. Sau thời hạn 30 ngày làm việc, kểtừ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật về y tế hằng năm, Thủ trưởng các đơn vị có Kế hoạchtheo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực được giao.

Điều 6. Cung cấp thôngtin về tình hình thi hành pháp luật

1. Trong quá trình thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm phảnánh, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật đểđề xuất kiểm tra, theo dõi đột xuất; điều tra, khảo sát về tình hình thi hànhpháp luật.

2. Trong quá trình triển khai thựchiện chương trình, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, cácđơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình thi hànhpháp luật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình theo đề nghị của Vụ Pháp chế.

Điều 7. Kiểm tra,điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

1. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòngBộ, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quanxây dng và tổ chức thực hiện Kế hoạchkiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệmvụ được giao (có thể lồng ghép Kế hoạch kiểm tra, điềutra, khảo sát vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật chung của đơnvị).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận được đề nghị của đơn vị chủ trì, Vụ Pháp chế có trách nhiệm thamgia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch kiểm tra, điều tra,khảo sát; cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp vớicác đơn vị thuộc Bộ Y tế xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, điềutra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc Bộ Y tế quản lý(có thể lồng ghép Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát vào Kế hoạch theo dõitình hình thi hành pháp luật chung của Bộ Y tế);

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận được đề nghị của Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệmtham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát; cử đạidiện tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát.

Điều 8. Xử lý kếtquả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Đơn vị thuộc Bộ Y tế có tráchnhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật do đơn vị thực hiện.

Văn bản xử lý kết quả theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật phải được gửi đến Vụ Pháp chế để theo dõi chung, trườnghợp nội dung xử lý liên quan đến các đơn vị khác thuộc Bộ Y tế thì gửi đến cácđơn vị này để thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vựcđược phân công phụ trách.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp vớicác đơn vị thuộc Bộ Y tế xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ Y tế có liên quanđến nội dung xử lý có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với việc xử lý kết quảtheo dõi tình hình thi hành pháp luật. Vụ Pháp chế có trách nhiệm báo cáo Thứtrưởng phụ trách lĩnh vực và Bộ trưởng Bộ Y tế kết quả xử lý theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật.

Điều 9. Xây dựng Báocáo về tình hình thi hành pháp luật về y tế hằng năm

1. Trước ngày 15 tháng 9 hằng năm,các đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm gửi Báo cáo theo dõi tình hình thi hànhpháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách về Vụ Pháp chế.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được đầy đủ Báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ Y tế gửi về, VụPháp chế có trách nhiệm tổng hp Báo cáo, nghiên cứu, rà soát đxây dựng dự thảo Báo cáo theo dõi thihành pháp luật về y tế hằng năm.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được dự thảo Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật vềy tế hằng năm của Vụ Pháp chế gửi, các đơn vị có trách nhiệm tham gia ý kiến vàgửi ý kiến bằng văn bản để Vụ Pháp chế tổng hp, hoànthiện Báo cáo, trình Bộ trưởng ký gửi Bộ Tư pháp.

Điều 10. Xây dựngbáo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất

1. Báo cáo chuyên đề, báo cáo độtxuất về tình hình thi hành pháp luật được xây dựng trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của Thủ tướng Chínhphủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan, tchức có liên quan;

b) Khi phát hiện vướng mắc, bất cậpcủa các quy định pháp luật hoặc thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp nhằmkịp thời ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra cho đời sống xã hội;

c) Báo cáo về kết quả xử lý các kiếnnghị theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủtrì xây dựng Báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất có quyền đề nghị các đơn vị cóliên quan phối hợp xây dựng báo cáo đtrình Lãnh đạo Bộký gửi cơ quan, đơn vị có liên quan. Các đơn vị được đề nghị có trách nhiệmphối hợp, cung cấp thông tin, số liệu và các nội dung theo yêu cầu của đơn vị chủ trì trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 11. Kinh phíthực hiện

Căn cứ vào nội dung theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật quy định tại Chương II Quy chế này, trên cơ sở nội dungchi quy định tại Điều 3 và mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 192/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán,quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tácxây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các đơn vị thuộc Bộ lập dự toán chi tiếtkinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong dựtoán kinh phí hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, các đơn vị căn cứ vào khốilượng công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, lập dự toán kinhphí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế vào dựtoán chung của cơ quan, đơn vị và quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 12. Tổ chứcthi hành

1. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có tráchnhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy chếnày.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Y tế có tráchnhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này./.