ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH THANH HOÁ

Về Quy định các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

__________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 05/7/1994.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) ngày 16-12-2002.

Căn cứ Pháp lệnh 38/2001/PL-UBTV-QH ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phí và lệ phí.

Căn cứ Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Phấp lện phí và lệ phí.

Căn cứ Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị quyết số 32/2003/NQ-HĐND ngày 18/7/2003 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hoá khoá 14, kỳ họp thứ 9.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban hành kèm theo Quyết định này qui định các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Điều II: Giao cho Sở Tài chính - Vật giá có văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai để các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện Quyết định này.

Điều III: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá, Cục trưởng Cục thuế Thanh Hoá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

TM.UBND TỈNH THANH HOÁ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Minh Đoan

QUY ĐỊNH

CÁC LOẠI PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2838/2003/QĐ-UB

ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

I/ PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ :

1; Đối tượng: Chủ phương tiện có nhu cầu trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng ( Bao gồm cả trông giữ các phương tiện giao thông vi phạm trật tự ATGT).

2; Mức thu:

Quyết định 2838/2003/QĐ-UB

* Đối với phương tiện tạm giữ do vi phạm trật tự an toàn giao thông thì mức thu một ngày đêm được tính bằng mức thu ngày cộng với mức thu đêm cho từng loại phương tiện;

* Đối với các điểm, bãi giữ xe ở trường học mức thu như sau:

- Xe đạp: 200đ/lượt; Thu theo tháng: 4.000 đồng/tháng

- Xe máy: 500đ/lượt; Thu theo tháng: 10.000 đồng/tháng

II. PHÍ CHỢ:

1; Đối tượng thu:

Các hộ kinh doanh, các hộ sản xuất kinh doanh trong chợ và các đối tượng kinh doanh không thường xuyên trong chợ (vãng lai).

2; Mức thu:

Đơn vị tính : Đồng

Số

Đối tượng

Thành phố, thị xã

Đồng bằng

Miền núi

TT

Thu

Chợ

Chợ

Chợ

Chợ

Chợ

Chợ

T.tâm

Ngoại vi

T.trấn

T.trấn

1

Hộ cố định

Tối thiểu/tháng

60.000

40.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Tối đa/tháng

90.000

60.000

60.000

40.000

30.000

20.000

2

Vãng lai

Tối thiểu/lượt

2.000

1.000

1.000

500

500

200

Tối đa/lượt

3.000

2.000

2.000

1.500

1.000

500

III/ PHÍ QUA CẦU, PHÀ, ĐÒ:

1; Đối tượng thu:

Cá nhân, các phương tiện tham gia giao thông qua lại trên các bến phà, đò, cầu. Trừ các đối tượng được miễn theo qui định.

2; Mức thu:

+ Cầu phao lớn và Phà :

Đơn vị tính : Đồng

TT

Đối tượng thu

Mùa khô

Mùa Lũ

Ghi chú

1

Người đi bộ

500

1.000

2

Người + xe đạp

1.000

1.500

3

Người + xe máy

2.000

3.000

4

Xe con, Xe Công nông

5.000

10.000

5

Xe khách ≥ 30 ghế

20.000

30.000

6

Xe khách < 30 ghế

15.000

25.000

7

Xe tải dưới 5 tấn 4 bánh

15.000

20.000

8

Xe tải 5 tấn 6 bánh

18.000

25.000

9

Xe tải trên 5 tấn đến 12 tấn

25.000

35.000

10

Xe tự hành

30.000

40.000

11

Hàng hoá ( Tính cho 50Kg)

3.000

5.000

+ Cầu phao nhỏ và Đò:

Đơn vị tính : Đồng

Số

T

T

Đối tượng

chịu phí

Sông Mã tính từ cầu Cẩm Thủy trở lên đến thượng lưu+ Sông Chu

Sông Mã tính từ cầu Cẩm Thủy trở xuống + Sông Lèn

Các Sông, Kênh khác

M.khô

M.Lũ

M.khô

M.Lũ

M.khô

M.Lũ

1

Người đi bộ/lượt

700

1.500

1.000

2.000

500

1.000

2

Người + xe đạp/lượt

1.500

2.500

2.000

3.000

1.000

2.000

3

Người + xe máy/lượt

2.000

3.000

2.500

3.500

2.000

3.000

4

Hàng hoá < 50 Kg/lượt

2.500

5.000

3.000

6.000

3.000

4.000

* Ghi chú : Mùa lũ được tính từ tháng 5 đến tháng 10 trong năm

Mùa khô được tính từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau

Cầu phao lớn: Là loại cầu phao được thiết kế để các loại xe cơ giới qua lại được

Cầu phao nhỏ: Là loại cầu phao được thiết kế để các loại phương tiện cơ giới ( Trừ xe mô tô 2 bánh) không thể tham gia lưu thông được.

IV/PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ:

1. Đối tượng thu: Khách tham quan di tích lịch sử Quốc gia và di tích lịch sử cấp Tỉnh, từ 16 tuổi trở lên

2. Mức thu: 1.000 đ ÷3.000 đ/người/lượt.

V/ PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH :

1; Đối tượng thu:

Các du khách đến tham quan danh lam thắng cảnh, nghỉ mát: Khách nghỉ trong ngày; Khách nghỉ qua đêm tại các cơ sở lưu trú.

2; Mức thu:

Đơn vị tính : đồng

Đối tượng

Mức thu

Thu

Tối thiểu

Tối đa

Khách thăm quan :

- Đi trong ngày

2.000

10.000

- Nghỉ qua đêm

4.000

20.000

VI. PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH:

1; Đối tượng thu:

Các đơn vị, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế có yêu cầu.

2; Mức thu:

T

Chi

Đvị

Khó khăn loại

T

Tiêu

Tính

 1

 2

 3

 4

 5

I

Đo đạc, lập lưới địa chính

1

Cấp I

1000đ/điểm

1.400

1.710

2.090

2.640

2

Cấp II

1000đ/điểm

910

1.070

1.370

1.710

2.170

II

Đo đạc, lập Bản đồ Đchính

1

Tỷ lệ 1 : 500

1000 đ/Ha

2.570

3.010

3.890

4.680

2

Tỷ lệ 1 : 1000

1000đ/Ha

990

1.200

1.270

1.680

2.120

3

Tỷ lệ 1 : 2000

1000 đ/Ha

290

390

430

530

VII/ PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI:

1; Đối tượng thu:

Các tổ chức, đơn vị, cơ quan nhà nước và cá nhân có yêu cầu.

2; Mức thu:

a. Cung cấp tư liệu trắc địa:

- Toạ độ điểm khống chế mặt phẳng X,Y

 và sơ đồ ghi chú điểm: 40.000 đồng/điểm.

- Độ cao H và sơ đồ ghi chú điểm: 15.000 đồng/điểm.

- Toạ độ điểm địa chính cơ sở: 30.000 đồng/điểm.

- Toạ độ điểm địa chính cấp I: 20.000 đồng/điểm.

- Toạ độ điểm địa chính cấp II: 15.000 đồng/điểm.

- Mốc địa giới hành chính các cấp: 20.000 đồng/điểm.

b. Cấp bản đồ các loại:

- Bản đồ địa hình: ( khổ 0,6 m x 0,6 m) :

Loại Màu Loại Mộc

+ Loại tỷ lệ 1: 25.000 15.000 đồng/tờ 11.000 đồng/tờ.

+ Loại tỷ lệ 1: 50.000 20.000 đồng/tờ 15.000 đồng/tờ.

+ Loại tỷ lệ 1: 100.000 25.000 đồng/tờ 20.000 đồng/tờ.

- Bản đồ ranh giới 364/CP các cấp: (Tỷ lệ 1: 5.000) : 20.000 đồng/tờ.

- Bản đồ địa chính cơ sở.

Loại tỷ lệ 1: 5.000 giá thu: 20.000 đồng/tờ.

Loại tỷ lệ 1: 10.000 giá thu: 25.000 đồng/tờ.

Loại tỷ lệ 1: 25.000 giá thu: 30.000 đồng/tờ.

- Bản đồ địa chính:

+ Loại tỷ lệ 1: 500:

Cấp trên giấy dầy ( 120g/m2): 10.000 đồng/tờ.

+ Loại tỷ lệ 1: 1.000:

Cấp trên giấy dầy ( 120g/m2): 12.000 đồng/tờ.

+ Loại tỷ lệ 1: 2.000:

Cấp trên giấy dầy ( 120g/m2): 15.000 đồng/tờ.

- Các loại bản đồ chuyên đề và thuyết minh: ( Tỷ lệ 1:5000)

+ Bản đồ QH sử dụng đất cấp xã: 20.000 đồng/bộ ( 1 hoặc 2 tờ)

+ Bản đồ QH SD đất cấp huyện: 30.000 đồng/bộ.( 1 hoặc 2 tờ)

+ Bản đồ nông hoá thổ nhưỡng: ( Tỷ lệ 1:5000)

Cấp xã: 15.000 đồng/bộ ( 1 hoặc 2 tờ)

Cấp huyện: 20.000 đồng/bộ ( 1 hoặc 2 tờ)

- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất: 1.500 đồng/thửa/tờ ( khổ A3)

VIII/ PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1; Đối tượng thu:

Các tổ chức, đơn vị, cơ quan nhà nước hộ gia đình có yêu cầu.

2; Mức thu:

a/ Giao đất, thuê đất, thu hồi đất đối với các hộ gia đình:

+ Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn : 50.000 đồng/bộ hồ sơ

+ Khu vực khác : 30.000 đồng/bộ hồ sơ

b/ Giao đất, thuê đất, thu hồi đất đối với các tổ chức kinh tế, cơ quan, đơn vị...: 140.000 đồng/bộ hồ sơ.

IX/ PHÍ VỆ SINH :

1; Đối tượng thu:

Đối tượng thu là tất cả các hộ dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chính trị, kinh tế, chợ, trạm xá, bệnh viện, trường học nơi có hoạt động thu gom và xử lý rác.

2; Mức thu:

Số

Đối tượng

Đơn vị

Thành phố

Các Huyện

TT

tính

Thị xã

(T.trấn, T. tứ)

1

Các hộ dân ở :

Đ/tháng

A

Trong ngõ, hẽm không quét

‘’

6.000

3.000

B

Đường phố loại I, II

‘’

8.000

5.000

C

Các loại đường còn lại

‘’

7.000

4.000

D

Hộ kinh doanh có KL rác lớn :

‘’

- Loại A

‘’

15.000

10.000

- Loại B

‘’

25.000

15.000

- Loại C

‘’

35.000

20.000

- Loại D

‘’

45.000

25.000

2

Các cơ quan có số cán bộ :

Đ/tháng

Dưới 50 người

‘’

50.000

15.000

Từ 50 người đến dưới 100 người

‘’

100.000

30.000

Trên 100 người

‘’

150.000

60.000

3

Các khách sạn, nhà nghỉ :

‘’

KS, Nhà nghỉ có từ 10 phòng trở xuống

Đ/tháng

150.000

50.000

KS, nhà nghỉ có trên 10 phòng, từ phòng thứ 11 trở lên thu thêm

Đồng/phòng/tháng

10.000

5.000

4

Các Trường học :

Trường có từ 10 phòng học trở xuống

Đ/tháng

40.000

20.000

Trường có trên 10 phòng học, từ phòng học thứ 11 trở lên thu thêm

Đồng/phòng/tháng

4.000

3.000

5

Các bệnh viện, trung tâm y tế

Đ/M3

80.000

40.000

6

Các cơ sở sản xuất kinh doanh

Đ/M3

60.000

25.000

7

Các Chợ

Đ/M3

60.000

25.000

X/ PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN:

1. Đối tượng thu:

- Thí sinh dự thi tuyển sinh và xét tuyển vào các trường trung học phổ thông.

- Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông.

- Sinh viên, học sinh dự thi và xét tuyển công chức

- Các đối tượng khác.

2. Mức thu:

- Đối với Phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục đào tạo cho phép áp dụng định mức thu qui định tại Thông tư số 28/2003/TTLT /BTC-BGD&ĐT của Liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và đào tạo qui định mức thu đối với các cơ sở đào tạo TW quản lý.

+ Riêng thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lam sơn (Do yêu cầu thi chọn lọc ở mức cao và số môn thi nhiều hơn, số thí sinh ít), do đó mức thu đề nghị như sau: Một lớp chuyên (3 môn thi): 40.000 đ/thí sinh/lượt; Hai lớp chuyên (4 môn thi): 50.000 đ/thí sinh/lượt.

- Thi tuyển công chức cho phép áp dụng định mức thu qui định tại Thông tư số 32/2001/TT-BTC ngày 23/5/2001.

- Thi chứng chỉ học nghề học sinh các trường phổ thông: 15.000 đ/thí sinh/lượt.

- Thi chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ:

+ Nếu hội đồng thi dưới 200 thí sinh : 50.000 đ/thí sinh/lượt.

+ Nếu hội đồng thi từ 200 thí sinh trở lên : 30.000 đ/thí sinh/lượt

- Thi chứng chỉ nghề xã hội: 30.000 đ/thí sinh/lượt.

- Phí thi tốt nghiệp chỉ thu đối với thí sinh tự do :

+ Trung học, bổ túc cơ sở: 20.000 đ/thí sinh/lượt

+ Trung học, bổ túc phổ thông : 30.000 đ/thí sinh/lượt

- Phí phúc khảo bài thi :

+ Tiểu học : 2.000 đ/bài thi

+ Trung học, bổ túc cơ sở : 4.000 đ/bài thi

+ Trung học, bổ túc trung học : 5.000 đ/bài thi

- Xét tuyển công chức : 30.000 đ/hồ sơ

XI/ PHÍ SỬ DỤNG CÁC CẢNG CÁ ( QUY ĐỊNH TAM THỜI):

1/Đối tượng thu:

Là chủ các tàu đánh cá, tàu vận tải cập cảng và các phương tiện vận tải hành hoá qua cảng.

2/ Mức thu :

Số

Đối tượng

Đơn vị

Ngày đầu

Từ ngày thứ

TT

Thu

tính

(Đồng)

2 (Đồng)

I

Tàu, thuyền đánh cá cập cảng

1 lần vào, ra cảng

1

Có công suất từ 6 đến 12 CV

5.000

2.000

2

Có công suất từ 13 đến 30 CV

10.000

4.000

3

Có công suất từ 31 đến 45 CV

20.000

8.000

4

Có công suất từ 46 đến 90 CV

25.000

10.000

5

Có công suất từ 91 đến 150 CV

30.000

12.000

6

Có công suất từ 150 đến 200 CV

40.000

15.000

7

Có công suất lớn hơn 200 CV

50.000

20.000

II

Tàu, thuyền vận tải cập cảng

1 lần vào, ra cảng

1

Có trọng tải dưới 5 tấn

10.000

4.000

2

Có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn

20.000

8.000

3

Có trọng tải trên 10 tấn đến 100 tấn

50.000

20.000

4

Có trọng tải trên 100 tấn

80.000

35.000

III

Phương tiện vận tải, hàng hoá

1 lần vào, ra cảng

1

Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng

1.000

2

Xe tải có trọng tải < 1 tấn

3.000

3

Xe tải có trọng tải 1 tấn đến 2,5 tấn

5.000

2.000

4

Xe tải có trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn

10.000

4.000

5

Xe tải có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn

15.000

6.000

6

Xe tải có trọng tải > 10 tấn

20.000

8.000

7

Xe lạnh chuyên dùng < 5 tấn

20.000

8.000

8

Xe lạnh chuyên dùng từ 5 tấn đến 10 tấn

25.000

10.000

9

Xe lạnh chuyên dùng >10 tấn

30.000

12.000

10

Hàng thủy hải sản

Tấn

4.000

2.000

11

Các loại hàng hoá khác

Tấn

3.000

1.500

12

Xe cẩu hàng làm việc trên cầu cảng

Giờ

50.000

20.000

IXII/ PHÍ AN NINH TRẬT TỰ:

Được chuyển từ thu Quỹ Quốc phòng - An ninh xã, phường, thị trấn đang thực hiện theo Nghị quyết số 18/2002/NQ-HĐK14 ngày 26/01/2002 của HĐND tỉnh khoá 14 kỳ họp thứ 6 và Quyết định số 1122/2002/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thành lập quỹ Quốc phòng - An ninh xã, phường, thị trấn thành thu Phí An ninh trật tự, để phù hợp với quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí. Mức thu, đối tượng thu vẫn thực hiện như Quyết định số 1122/2002/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của UBND tỉnh. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo cơ chế quản lý phí thuộc NSNN.

XIII/ PHÍ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI:

Được chuyển từ thu Quỹ phòng, chống lụt bão đang thực hiện tại NĐ 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt bão thành thu phí Phòng chống thiên tai, để phù hợp với quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí. Mức thu, đối tượng thu vẫn thực hiện như NĐ 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo cơ chế quản lý phí thuộc NSNN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ