UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2838/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ; SỞ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định điều kiện và thủtục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâmhỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo tại tờ trình số 1199/TTr-SGDĐT ngày 8/7/2013; Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định nàythủ tục hành chính mới ban hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội Vụ, SởGiáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Cục KSTTHC (B/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Chi cục TCĐLCL tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, Phòng KSTTHC tỉnh (02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, SỞ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA .
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2838/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa )

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CẤP TỈNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

Lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước.

1

Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặcngoài công lập (T-THA-241135-TT).

2

Tổ chức lại trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặcngoài công lập (T-THA-241136-TT).

3

Giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặcngoài công lập (T-THA-241137-TT).

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

4

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặcngoài công lập (T-THA-241138-TT).

PHẦN II

NỘI DUNG CỤTHỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA

(Cónội dung cụ thể của 04 thủ tục hành chính đính kèm)

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2838/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa )

Tên thủ tục hành chính: Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặcngoài công lập.

Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241135-TT.

Lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả,Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (số 44 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Bước 3. Xử lý hồ sơ

- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xử lý hồ sơ thành lập Trung tâm theo quy chế làm việc của cơ quan đ thm định và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập có văn bản giải trình b sung đlàm rõ và báo cáo Sở Nội vụ.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập Trung tâm.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định.

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung tâm; trường hợp không đồng ý việc thành lập Trung tâm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm biết rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả,Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (số 44 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

Hồ sơ thành lập Trung tâm gồm:

1. Hồ sơ thẩm định.

a) Đề án thành lập Trung tâm gồm những nội dung sau (sự cần thiết và cơ s pháp lý; Mục tiêu, phạm vi đối tượng hoạt động, tên gọi của tổ chức; Loại hình đơn vị sự nghiệp công lập; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; Cơ cấu tổ chức (nếu có quy mô ln); Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động; Dự kiến về nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm cho đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động sau khi được thành lập; Phương án tổ chức và lộ trình trin khai hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có); Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn ca Bộ qun lý ngành, lĩnh vực): 01 bản chính

b) Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm gồm những nội dung sau (quá trình xây dựng đề án; Nội dung chính của đề án; Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề có liên quan), dự thảo Quyết định thành lập hoặc dự thảo Quyết định cho phép thành lập Trung tâm; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực): mỗi loại 01 bản chính.

c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm: 01 bản chính.

d) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan: 01 bản chính.

2. Hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập Trung tâm.

a) Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liên quan: mỗi loại 01 bản chính;

b) Dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm hoặc dự thảo Quyết định cho phép thành lập Trung tâm đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức: 01 bản chính

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐTB&XH.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Có đề án thành lập Trung tâm, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;

2. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật của địa phương;

3. Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

CÁCMẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2838/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa )

Tên thủ tục hành chính: Tổ chức lại trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặcngoài công lập

Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241136-TT.

Lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả,Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (số 44 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Bước 3. Xử lý hồ sơ

- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xử lý hồ sơ tổ chức lại Trung tâm theo quy chế làm việc của cơ quan đ thm định và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tổ chức lại hoặc quyết định cho phép tổ chức lại Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại có văn bản giải trình b sung đlàm rõ và báo cáo Sở Nội vụ.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tổ chức lại hoặc quyết định cho phép tổ chức lại Trung tâm.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định.

- Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc tổ chức lại Trung tâm hoặc cho phép tổ chức lại Trung tâm; trường hợp không đồng ý việc tổ chức lại hoặc cho phép tổ chức lại Trung tâm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả,Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (số 44 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):

1) Đề án tổ chức lại Trung tâm gồm những nội dung sau (sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại; Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan; Các văn bản của cơ quan có thm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có); Quy định trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án tchức lại và thời hạn xử lý): 01 bản chính.

2) Tờ trình Đề án tổ chức lại Trung tâm gồm những nội dung sau (sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại; Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan; Các văn bản của cơ quan có thm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có); Quy định trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án tchức lại và thời hạn xử lý) và dự thảo Quyết định tổ chức lại Trung tâm: Mỗi loại 01 bản chính.

3) Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có): mỗi loại 01 bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐTB&XH.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 6 năm 2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

CÁCMẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2838/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa )

Tên thủ tục hành chính: Giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặcngoài công lập.

Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241137-TT

Lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả,Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (số 44 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Bước 3. Xử lý hồ sơ

- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xử lý hồ sơgiải thể Trung tâm theo quy chế làm việc của cơ quan đ thm định và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giải thể hoặc quyết định cho phép giải thể Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể có văn bản giải trình b sung đlàm rõ và báo cáo Sở Nội vụ.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giải thể hoặc quyết định cho phép giải thể Trung tâm.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định.

- Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc giải thể Trung tâm hoặc cho phép giải thể Trung tâm; trường hợp không đồng ý việc giải thể hoặc cho phép giải thể Trung tâm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả,Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (số 44 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):

1) Đề án tổ chức lại Trung tâm gồm những nội dung sau (sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể Trung tâm; Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan; Các văn bản của cơ quan có thm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có); Quy định trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án giải thTrung tâm và thời hạn xử lý): 01 bản chính.

2) Tờ trình Đề án tổ chức lại Trung tâm gồm những nội dung sau (sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc giải thể Trung tâm; Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan; Các văn bản của cơ quan có thm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có); Quy định trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án giải thTrung tâm và thời hạn xử lý) và dự thảo Quyết định tổ chức giải thể Trung tâm: mỗi loại 01 bản chính.

3) Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có): mỗi loại 01 bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp : Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐTB&XH.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Không còn chức năng, nhiệm vụ.

2. Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập.

3. Vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, tổ chức, hoạt động của Trung tâm.

4. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

5. Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập Trung tâm; theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức Trung tâm để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 6 năm 2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

CÁCMẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2838/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa )

Tên thủ tục hành chính: Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc ngoài công lập.

Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241138-TT.

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Bước 3. Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc

không đúng theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu giám đốc Trung tâm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và yêu cầu của Giám đốc Trung tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm định các điều kiện hoạt động theo quy định và quyết định cho phép Trung tâm hoạt động. Trường hợp không đủ điều kiện hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh và thông báo cho Giám đốc Trung tâm biết rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):

1. Văn bản đề nghị cho phép hoạt động của Trung tâm, trong đó nêu rõ (phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng đlựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; Tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp đlựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; Hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng; Cung cấp nội dung, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật): 01 bản chính

2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung tâm: 01 bản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

2. Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc điểm người khuyết tật:

a) Trụ sở, phòng làm việc của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên;

b) Phòng học, phòng chức năng tương ứng để thực hiện các hoạt động của Trung tâm;

c) Khu nhà ở cho học sinh đối với Trung tâm có người khuyết tật nội trú;

d) Phương tiện, thiết bị, công cụ sử dụng cho đánh giá, can thiệp, dạy học, hướng nghiệp, dạy nghề;

e) Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động của Trung tâm.

3. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục có trình độ chuyên môn phù hợp với các phương thức giáo dục người khuyết tật

a) Giám đốc Trung tâm phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có hiểu biết về đặc điểm phát triển của người khuyết tật, về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cho người khuyết tật;

b) Giáo viên có trình độ trung cấp trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục người khuyết tật;

c) Nhân viên hỗ trợ giáo dục được tập huấn về giáo dục người khuyết tật.

4. Nội dung chương trình giáo dục và tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp với các phương thức giáo dục người khuyết tật, gồm:

a) Nội dung chương trình, tài liệu về giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật thuộc các dạng tật;

b) Nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng về giáo dục người khuyết tật thuộc các dạng tật;

c) Tài liệu tư vấn về việc lựa chọn các phương thức giáo dục phù hợp với dạng và mức độ tật của người khuyết tật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 6 năm 2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

CÁCMẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Không