ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẠC LIÊU

Về việc phê duyệt Kế hoạch ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, Trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm giai đoạn 2005-2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm giai đoạn 2004-2010;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh mở rộng tháng 3/2005 và đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số-Gia đinh và Trẻ em tỉnh Bạc Liêu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2005-2010 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Ủy ban Dân số-Gia đình và trẻ em tỉnh làm tham mưu giúp cho UBND tỉnh trong việc triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các Sở, Ngành và địa phương theo quy định hiện hành; định kỳ có sơ kết và báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em về tình hình thực hiện Kế hoạch và tiến hành tổng kết Kế hoạch vào năm 2010.

- Các cơ quan chủ trì các Đề án thành phần chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án theo quy định hiện hành; UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch ở địa phương.

- Đề nghị MTTQ và các tổ chức Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm thực hiện tốt vai trò phối hợp và tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đang cập nhật