ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 284/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 02 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾHOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứQuyết định số 795/QĐ-CTUB ngày 06/04/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhBình Định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình việc làm tỉnh Bình Định vàTổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo;

Xét đề nghịcủa Ban chỉ đạo Chương trình việc làm tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 02/TTr-BCĐngày 03/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉđạo Chương trình việc làm tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 96/1999/QĐ-UB ngày28/6/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình việc làmcủa tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở,ban, ngành và các thành viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TRƯỞNG BAN
BAN CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT VIỆC LÀMNguyễn Thị Thanh Bình

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNHVIỆC LÀM VÀ TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-CTUBND ngày 17/02/2006của Chủ tịch UBND tỉnh)

ChươngI

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều1. Ban chỉ đạo Chương trình việclàm tỉnh Bình Định và Tổ công tác giúp việc được thành lập theo Quyết định số795/QĐ-CTUB ngày 06/4/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và làmviệc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban chỉ đạo Chươngtrình việc làm của tỉnh là bộ phận tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnhvực giải quyết việc làm cho người lao động theo chủ trương, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều2. Ban chỉ đạo Chương trình việclàm của tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện cácnội dung của Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm của tỉnh giai đoạn 5 năm2006-2010, bao gồm:

1. Xây dựng kế hoạchdài hạn, ngắn hạn, nội dung hoạt động, đề ra các biện pháp để chỉ đạo các sở,ban, ngành, các huyện, thành phố và các tổ chức đoàn thể, quần chúng thực hiệntốt các mục tiêu giải quyết việc làm của tỉnh giai đoạn 2006-2010.

2. Hướng dẫn các sở,ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chínhsách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyếtđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết việc làm cho người lao động. Kiếnnghị, bổ sung những điểm chưa phù hợp đối với các quy định có liên quan đến vấnđề giải quyết việc làm, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các chính sách, tổ chứcquản lý phù hợp với đặc điểm của tỉnh nhằm đạt mục tiêu đã đề ra.

3. Chỉ đạo trực tiếpcông tác cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày18/04/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Bộ Luật Lao động về việc làm; Quyết định phê duyệt Chương trình mụctiêu Quốc gia về giải quyết việc làm của Thủ tướng Chính phủ trong thời kỳ vàcác văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

4. Xem xét các dự áncho vay vốn giải quyết việc làm được phân cấp, các dự án đào tạo gắn với việclàm, dịch vụ việc làm, các dự án mang tính hỗ trợ trực tiếp cho người lao độngtạo việc làm thuộc Chương trình việc làm của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt.

5. Tham mưu giúp Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức “Hội chợ việc làm”, “Tháng việc làm” hàng năm theochủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Báo cáo định kỳ,đột xuất về kết quả giải quyết việc làm cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội theo quy định.

7. Phối hợp với cácBộ, ngành Trung ương, Ban chủ nhiệm Chương trình việc làm Quốc gia giải quyếtkịp thời các vướng mắc trong việc thực hiện các biện pháp giải quyết việc làm ởđịa phương. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất với Hội đồng nhân dântỉnh, Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

ChươngII

NGUYÊN TẮTHOẠT ĐỘNG

Điều3. Ban chỉ đạo Chương trình việc làm của tỉnh hoạt động theonguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận tập thể và quyết định những vấn đề quantrọng của Chương trình việc làm; đồng thời phân công cá nhân phụ trách nhiệm vụcụ thể.

Điều4. Trưởng Banchỉ đạo triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ (06 tháng/01 lần) và độtxuất để xử lý các công việc thuộc nhiệm vụ của Chương trình việc làm. TrưởngBan chỉ đạo có thể ủy nhiệm cho Phó Trưởng ban chủ trì cuộc họp. Các phiên họpcủa Ban chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian và địađiểm họp. Các quyết định của Ban chỉ đạo phải được biểu quyết theo đa số tánthành (từ 2/3 tổng số thành viên trở lên), các thành viên có ý kiến trái với ýkiến đã biểu quyết có quyền bảo lưu ý kiến hoặc trình bày ý kiến riêng lên Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các thành viên Ban chỉđạo nếu vì lý do chính đáng không tham dự cuộc họp của Ban chỉ đạo thì được ủyquyền cử đại diện đi họp, người được ủy quyền có quyền phát biểu nhưng khôngđược quyền biểu quyết. Người ủy quyền phải chịu trách nhiệm về các ý kiến củangười được ủy quyền.

Những vấn đề không đòihỏi phải giải quyết tại cuộc họp, Ban chỉ đạo sẽ giải quyết thông qua hội ý vớiTrưởng ban, Phó Trưởng ban và một số thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo cácngành liên quan trực tiếp, kết quả giải quyết phải thông báo bằng văn bản chocác thành viên Ban chỉ đạo.

Điều5. Tùy theo nộidung phiên họp của Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo quyết định mời thêm lãnh đạocác ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan cùng tham dự.

Điều6. Ban chỉ đạomời chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm trong công tác giải quyết việc làm để tưvấn một số vấn đề khi cần thiết.

ChươngIII

TRÁCH NHIỆM,QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC

Điều7. Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện và kết quả của Chương trình việc làm củatỉnh, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo và thực hiện các công việc,các dự án của Chương trình.

Điều8. Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy quyền chỉ đạo trực tiếpTổ công tác, chủ trì cuộc họp xem xét các dự án xin vay vốn từ Quỹ cho vay giảiquyết việc làm được phân cấp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệtvà thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc của Ban khi Trưởng ban vắng mặt.

Điều9. Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình việc làm của tỉnhchịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ đã được phân công; trực tiếp giảiquyết những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan mình trongcông tác giải quyết việc làm, thực hiện việc báo cáo theo định kỳ và đột xuấtvề tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch cho Thường trực Ban chỉđạo tổng hợp, báo cáo.

Điều10. Nhiệm vụcủa các thành viên Ban chỉ đạo được phân công cụ thể như sau:

1. Thành viên làlãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tổ chức tuyên truyền,phổ biến về nội dung và các chính sách của Chương trình mục tiêu Quốc gia vềviệc làm;

- Chủ trì phối hợp vớiSở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch giải quyết việc làm hàng nămvà 5 năm, lập kế hoạch phân bổ vốn kèm theo chỉ tiêu giải quyết việc làm hàngnăm cho các huyện, thành phố, tổ chức đoàn thể, hội nghề nghiệp và trình Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Hướng dẫn các đốitượng trên địa bàn xây dựng dự án vay vốn giải quyết việc làm; chủ trì phối hợpvới Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra, thẩm định các dự ánvay vốn được phân cấp, trình Ban chỉ đạo xem xét, trong đó chịu trách nhiệmchính về đối tượng vay vốn, tính khả thi của dự án, mục tiêu giải quyết việclàm; phối hợp với các cơ quan có liên quan phúc tra các dự án bị rủi ro theoquy định; kiểm tra, đánh giá kết quả cho vay của Quỹ cho vay giải quyết việclàm;

- Phối hợp với Chinhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xem xét việc thu hồi vốn và sử dụngnguồn vốn;

- Hướng dẫn các trungtâm giới thiệu việc làm xây dựng các dự án đào tạo gắn với việc làm, dịch vụviệc làm có liên quan đến nguồn vốn giải quyết việc làm; chủ trì, phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức thẩm định dự án trình Ban chỉ đạotỉnh;

- Lập dự toán kinh phíhoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình việc làm của tỉnh trong dự toán chi quảnlý hành chính hàng năm gửi Sở Tài chính để làm cơ sở bố trí kinh phí;

- Phối hợp với Sở Tàichính kiểm tra, tổng hợp, quyết toán việc sử dụng kinh phí quản lý của các cơquan quản lý chương trình tại địa phương.

- Tổng hợp kết quả chovay các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, gửi báo cáo định kỳ quý, 6tháng, năm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thành viên làlãnh đạo Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợpvới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngânsách địa phương (ngân sách tỉnh) cấp mới cho Chương trình hàng năm để Ban chỉđạo tỉnh xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

- Bố trí kinh phí hoạtđộng của Ban chỉ đạo Chương trình việc làm của tỉnh trong dự toán chi quản lýhành chính hàng năm;

- Hướng dẫn, kiểm tra,quyết toán sử dụng kinh phí quản lý của các cơ quan quản lý chương trình tạiđịa phương;

- Phối hợp với Chinhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc định giá tài sản thế chấp củadự án vay vốn giải quyết việc làm.

3. Thành viên làlãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Laođộng- Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính, phân bổ chỉ tiêu giải quyết việclàm và chỉ tiêu kế hoạch vốn cho vay cho các huyện, thành phố, tổ chức đoànthể, hội nghề nghiệp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Phối hợp với các cơquan liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả cho vay từ Quỹ cho vaygiải quyết việc làm.

4. Thành viên làlãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổchức đoàn thể, hội nghề nghiệp kiểm tra, thẩm định các dự án vay vốn giải quyếtviệc làm được phân cấp, trong đó chịu trách nhiệm chính về phương án tài chínhvà phương án trả nợ vốn vay của khách hàng, thực hiện giải ngân, thu hồi nợ vàxử lý nợ theo quy định của pháp luật;

- Chi trả phí thựchiện cho vay giải quyết việc làm theo quy định;

- Giám sát tình hìnhsử dụng vốn vay của khách hàng; tổng hợp báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng vàhàng năm với Ban chỉ đạo giải quyết việc làm của tỉnh, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

5. Thành viên làlãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tham gia họp xem xétdự án được phân cấp và các nội dung khác thuộc Chương trình.

- Tham gia kiểm tra,đánh giá tình hình và kết quả cho vay giải quyết việc làm, báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh.

Điều11. Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉđạo có trách nhiệm và quyền hạn cụ thể như sau:

1. Tổ trưởng Tổ côngtác: Chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo về mọi hoạt động của Tổ công tác, đồngthời làm Tổ trưởng Tổ thẩm định dự án vay vốn giải quyết việc làm được phân cấp;

2. Tổ công tác giúpBan chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ, dự án xin vay vốn giải quyết việc làm được phâncấp, lập kế hoạch thẩm định, trình Ban chỉ đạo và thực hiện thẩm định;

3. Hướng dẫn, theodõi, thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban chỉ đạo vềviệc thực hiện Chương trình việc làm ở các địa phương. Tham gia giải quyếtnhững vấn đề vướng mắc ở địa phương, cơ sở trong quá trình triển khai thực hiệntheo ủy quyền của Thường trực Ban chỉ đạo.

4. Các thành viên Tổcông tác được Ban chỉ đạo hoặc các thành viên Ban chỉ đạo ủy quyền đến các sở,ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp để thực hiện nhữngnhiệm vụ được Ban chỉ đạo giao.

5. Phối hợp với cácđơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quangiúp Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động của Chương trình việc làm bảo đảm đạtcác mục tiêu của Chương trình.

Điều12. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạoChương trình việc làm của tỉnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập trongdự toán chi quản lý hành chính hàng năm gửi Sở Tài chính để làm cơ sở bố tríkinh phí.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều13. Thường trực Ban chỉ đạo Chương trìnhviệc làm của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạovà Tổ công tác theo đúng Quy chế này.

Điều14. Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc, Ban chỉ đạo Chương trình việc làm của tỉnhtổng hợp các ý kiến, đề xuất nội dung bổ sung trình Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, quyết định./.

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA TỈNH