ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 284/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ VÀ THU MUA GIẤY CÁC LOẠI TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀKINH DOANH TƯ NHÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Nghị định số 01/NĐ-74 ngày 12-9-1974 của Hội đồng Chánhphủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, quy định nhiệm vụ và tổ chứcchánh quyền các cấp ;
- Căn cứ Quyết định số 212/CP ngày 30-10-1976 của Hội đồng chánh phủ về việctrưng mua hàng hóa và nguyên liệu tồn kho ;
- Căn cứ Thông tư số 2/ĐK-KD ngày 27-11-1976 của Ban Đăng ký kinh doanh Trungương về việc quy định một số vấn đề cụ thể về đăng ký kinh doanh công thươngnghiệp và dịch vụ tư nhân ;
- Thi hành Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 15-3-1977 của Ban Bí thư Trung ương ĐảngCộng sản Việt Nam về việc quản lý và sản xuất giấy in.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Tiến hành thống nhất quản lý và mua lại giấy các loại đểphục vụ tốt nhu cầu đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.

Điều 2.- Đối tượng mua lại là :

- Các cơ sở kinh doanh xuất nhậpcảng và các hộ buôn bán các loại giấy.

- Các cơ sở sản xuất giấy cácloại của tư nhân (thành phẩm).

- Các nhà in tư nhân có dự trữgiấy các loại ngoài mức kế hoạch đã được duyệt.

Điều 3.- Phân công trách nhiệm thu mua :

- Nay giao trách nhiệm cho SởThông tin văn hóa Thành phố đảm nhiệm việc mua giấy của các nhà in tư nhân tạiThành phố Hồ Chí Minh.

- Giao trách nhiệm cho Công tyBách hóa (thuộc Sở Thương nghiệp Thành phố) đảm nhiệm việc mua giấy của các hộsản xuất và kinh doanh tư nhân (ngoài ngành in).

Điều 4.- Từ nay các hộ buôn bán tư nhân về giấy các loại phải đượcSở Thương nghiệp xét cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Điều 5.- Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, TrưởngBan Đăng ký kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo trưng mua, Giám đốc các SởCông nghiệp, Sở Thương nghiệp, Sở Thông tin văn hóa, Chủ nhiệm Ủy ban vật giá,Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch, Trưởng Chi cục thống kê, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác quận, huyện, Thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu