ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc chỉ định cơ quan thu phí vận chuyển hàng hóa ra,

vào bến bãi tại cửa khẩu Lào Cai

____________

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH l0 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ quy định về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 722/VT ngày 22/10/1999 về việc đề nghị cho Ban quản lý bến xe được thu phí ra, vào bến bãi trên cửa khẩu Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chỉ đinh lại cơ quan tổ chức thu phí ra, vào bến bãi trên cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã nêu tại mục 3 phần III quyết đnh số 70/QĐ-UB ngày 01/4/1997 của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

- Cơ quan tổ chức thu: Ban quản lý Bến xe tỉnh Lào Cai

Điều 2. Công ty cổ phần Vận tải Lào Cai có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc có liên quan tới công tác thu phí ra, vào bến bãi hàng hóa cửa khẩu Lào Cai cho Ban quản lý Bến xe.

- Giao cho Trưởng Ban quản lý bến xe trách nhiệm tổ chức lực lượng thu phí ra, vào bến bãi trên cửa khẩu Lào Cai theo đúng các quy định hiện hành.

- Giao cho Giám đốc Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn thi hành quyết đinh này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Lào Cai, Trưởng Ban quản lý Bến xe, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/1999, các quy định trước đây trái với quyết đnh này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng