UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2843/2007/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1469/2007/QĐ-UBND NGÀY22/6/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHITIẾT, THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤTKHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ ĐIỂM DÂN CƯ MỚI ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ, về quy hoạch xây dựng, Nghị địnhsố 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh NinhBình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửađổi Điều 5 của Quy định Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết thu hồi đất,quyết định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định giá đất khu đô thị mới vàđiểm dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm Quyết định số 1469/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh, như sau:

- Đối với các huyện, thị xã: Các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMBvà chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá không vượt quá 20%tổng số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đấu giá;

- Đối với thị xã Ninh Bình (nay là thành phố Ninh Bình): Các khoản chiphí bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấtđấu giá không vượt quá 30% tổng số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đấtkhu đất đấu giá.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tàinguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoach và Đầu tư; Cục trưởng CụcThuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã ở địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tiến Dũng