UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2843/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CẤPTRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Kết luận số 946/KL-TU ngày 05 tháng8 năm 2013 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về đẩy mạnh nâng cao chất lượng nghiêncứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 440/TTr-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khaithực hiện nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương cấp trunghọc phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Toa - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh, Trưởng ban.

2. Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo, Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Phạm Quang An - Giám đốc Sở Khoa học vàCông nghệ, Phó Trưởng ban.

4. Các thành viên

- Mời ông Lò Minh Hiến - Phó Trưởng Ban Tuyêngiáo tỉnh uỷ.

- Bà Vương Ngọc Oanh - Chủ tịch Hội Khoa họclịch sử tỉnh.

- Ông Phạm Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tàichính.

- Ông Phạm Văn Mộc - Chánh Văn phòng Sở Giáo dụcvà Đào tạo.

- Ông Đỗ Trọng Thành - Phó Trưởng phòng Giáo dụcPhổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Đinh Văn An - Trưởng phòng Giáo dục Thườngxuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Tổ thư ký

- Bà Tạ Thị Cẩn - Chuyên viên phòng Giáo dục Phổthông, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bà Phạm Thị Tuyến - Kế toán Sở Giáo dục và Đàotạo.

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động

1. Nhiệm vụ

Giúp UBND tỉnh xây dựng chương trình, kếhoạch triển khai thực hiện việc nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy tài liệulịch sử địa phương cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

2. Chế độ hoạt động

- Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành,làm việc kiêm nhiệm, mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

- Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định thànhlập Tiểu ban Soạn thảo, Tiểu ban Thẩm định tài liệu giảng dạy lịch sử địaphương cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La. Quy chế hoạt động củaBan Chỉ đạo và các Tiểu ban do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

- Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiệntheo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 củaUBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động củatổ chức phối hợp liên ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN, VX;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D30b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh