BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CẦU CẢNG THUỘC PHÂN ĐOẠN 1 MỞ RỘNG
CẢNG THỦY NỘI ĐỊA CẨM NGUYÊN TRÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Giao thông Đường thủy nội địa được công bố kèm theo Lệnh của Chủ tịch nước số 12/2004/LCTN và Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường thủy nội địa;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa;
Căn cứ Văn bản số 8011/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chấp thuận viện mở rộng cảng thủy nội địa Cẩm Nguyên;

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

Xét Tờ trình số 1677/CĐTNĐ-PCVT &ATGT ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kèm theo Hồ sơ xin công bố cầu cảng thuộc phân đoạn 1 mở rộng Cảng thủy nội địa Cẩm Nguyên trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố cầu cảng thuộc phân đoạn 1 mở rộng Cảng thủy nội địa Cẩm Nguyên trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài với nội dung sau:
- Vị trí: Nằm ở bờ trái sông Vàm Cỏ Đông trong phạm vi khu đất của Cảng thủy nội địa Cẩm Nguyên, cách cầu cảng 5000T hiện hữu đã được công bố hoạt động theo Quyết định số 1030/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2009 về phía thượng lưu 162m thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;
- Chủ cảng: Công ty Cổ phần thép Cẩm Nguyên;
- Địa chỉ: 192 Nguyễn Văn Tuôi, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Số điện thoại: (0723) 632.666 và số FAX: (0723) 633.838;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302323705 đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 24 tháng 01 năm 2011 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp;
- Loại cảng thủy nội địa: Cảng hàng hóa;

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

- Cấp kỹ thuật cảng: Cấp II;
- Kết cấu công trình cầu cảng: gồm 2 trụ tựa tầu và 1 sàn công nghệ. Hai trụ tựa tàu bằng thép hình I 600x3c có tọa độ X:1175279.354; Y: 663479.530 và X:11752245.735; Y: 663510.936 cách nhau 46m. Sàn công nghệ bằng bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép ứng xuất trước D5000C, D600C với kích thước dài 15m và rộng 8,6m.
- Vùng đất của cảng: Diện tích 68.630 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH:065510 ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cấp;
- Vùng nước trước cảng: Kích thước dài 120, rộng 20m theo bình đồ hoàn công khu nước sau khi xây dựng cầu cảng bản vẽ số 01-12 do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Trường Thạch lập ngày 12 tháng 8 năm 2011;
- Thiết bị xếp dỡ: Sử dụng cần cẩu bánh xích 60T để xếp dỡ hàng hóa;
- Được phép tiếp nhận các phương tiện thủy có trọng tải đến 5.000 tấn;
- Vùng đón trả hoa tiêu: Được sử dụng vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu.
Điều 2. Trong quá trình khai thác Công ty Cổ phần thép Cẩm Nguyên có trách nhiệm:
1. Thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa hiện hành và Quyết định này.
2. Bảo trì hệ thống báo hiệu và an toàn đường thủy nội địa trong khu vực vùng nước trách nhiệm.

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp ? Chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ?

Điều 3. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định.
Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ Quyết định này và quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Các ông Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An, Giám đốc Công ty Cổ phần thép Cẩm Nguyên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, TC, NN và PTNN, Y tế;
- UBND và Sở GTVT tỉnh Long An;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website: Chính phủ, Bộ GTVT;
- Lưu VT, KCHT (4b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?