ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2845/QĐ-UB ND

Kiên Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tạiTờ trình số 372/TTr-STP ngày 08 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của ngànhXây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung 08(tám) thủ tục hành chính về lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố bộ thủtục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBNDcấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấptỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG

(Banhành kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-UB ND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

PHẦNI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng

3

Giải quyết khiếu nại lần hai (thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng)

4

Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng

5

Tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

6

Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

7

Giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

8

Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh