ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2846/QĐ-UB ND

Kiên Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình số 383/TTr-STP ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh KiênGiang.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung thủtục hành chính tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh KiênGiang.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấptỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊNGIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2846/QĐ-UB ND ngày05 tháng 12 năm 2013của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhKiên Giang)

PHẦNI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh phổ thông ngoài công lập là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách được quy định tại Điểm b, c, d, đ, e, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2, Điều 2 của Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 giữa BộGiáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội