ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2846/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THANH HÓA TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC GIÁMĐỊNH PHÁP Y THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm2012;

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phâncông, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tếtại Tờ trình số 631/TTr-SYT ngày 22/4/2013; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 326/TTr-SNV ngày 28/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâmGiám định pháp y Thanh Hóa, trên cơ sở Tổ chức Giám định pháp y Thanh Hóa.

Trung tâm Giám định pháp y ThanhHóa là đơn vị sự nghiệp, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tổ chứctriển khai thực hiện các hoạt động về chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực giámđịnh pháp y trên địa bàn tỉnh; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giámđốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Giám đốc Sở Tư pháp về hoạtđộng giám định tư pháp và chịu sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của Viện pháp yQuốc gia.

Trung tâm Giám định pháp y ThanhHóa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhànước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của Pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm Giám định phápy Thanh Hóa đặt tại số 181 - Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông vệ, thànhphố Thanh Hóa.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạncủa Trung tâm Giám định pháp y

1. Xây dựng kế hoạch, chương trìnhcông tác triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về pháp y theo hướng dẫncủa các cơ quan pháp y ở Trung ương, của UBND tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế phêduyệt hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện các hoạt động giámđịnh pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về giám định tưpháp.

3. Tham gia tổng kết các vấn đềchuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến y học tư pháp và đề xuất các giải phápnâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực pháp y; tham gia bồi dưỡng, tập huấnkiến thức pháp y cho đội ngũ giám định viên pháp y và cán bộ y tế trong ngành.

4. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộkhoa học pháp y ở trong nước và trên thế giới để nâng cao chất lượng giám địnhphục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, bào chữa, kết án...

5. Quản lý tổ chức, cán bộ, viênchức; tài chính, tài sản thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật vàphân công, phân cấp của UBND tỉnh.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báocáo theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khiđược cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biênchế

1. Tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâmGiám định pháp y Thanh Hóa có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễnnhiệm Giám đốc, Phó Giám Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo quy địnhphân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh, phù hợpvới tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của pháp luật.

b) Các Khoa, phòng chuyên mônnghiệp vụ thuộc Trung tâm, gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Khoa Giám định tổng hợp;

- Khoa Xét nghiệm.

Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thểchức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm Giám địnhpháp y Thanh Hóa là biên chế sự nghiệp do Giám đốc Trung tâm xác định trên cơsở vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, trình Giámđốc Sở Y tế quyết định trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Y tếđược Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến