ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 285/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT, ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BỘ CỞ SỞ DỮ LIỆU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 05/09/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Công văn số 7557/VPCP-ĐP ngày 28/10/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủđồng ý Ủy ban Dân tộc xây dựng Đề án “Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộcthiểu số Việt Nam”;

Căn cứ ý kiến của các Phó chủnhiệm Ủy ban về đề cương Đề án “xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu sốở Việt Nam”;

Xét đề nghị của Viện trưởng ViệnDân tộc, Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Xâydựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam, với các nội dung chủ yếunhư sau:

1. Tên đề án: Xây dựng bộ cơsở dữ liệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam

2. Mục tiêu: Tạo ra bộ dữliệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam phục vụ cho công tác quản lý nhà nước vànghiên cứu về lĩnh vực dân tộc.

3. Nhiệm vụ:

a. Thu thập, xử lý, phân tích đánhgiá thông tin các cơ sở dữ liệu thành phần gồm:

- Thông tin cơ bản về các dân tộcthiểu số

- Thông tin về các văn bản quy phạmpháp luật về công tác dân tộc

- Thông tin về tình hình thực hiệnchính sách dân tộc

- Thông tin về các số liệu, chỉtiêu thống kê ngành

b. Xây dựng phần mềm tin học để lưugiữ, quản lý, khai thác thông tin

c. Cập nhật, quản lý, khai thác sửdụng thông tin

4. Nội dung các cơ sở dữ liệu:

a. Cơ sở dữ liệu cơ bản về các dântộc thiểu số

b. Cơ sở dữ liệu các văn bản quyphạm pháp luật về công tác dân tộc

c. Cơ sở dữ liệu về thực hiện cácchính sách dân tộc

d. Cơ sở dữ liệu chỉ tiêu thống kêngành

5. Thời gian, lộ trình xây dựngvà thực hiện đề án

Giai đoạn 1: Từ tháng 8/2010đến tháng 7/2011 xây dựng đề án chi tiết

Giai đoạn 2: Từ tháng 8/2011đến hết năm 2014 tổ chức thực hiện đề án

Giai đoạn 3: Đào tạo, chuyểngiao kết quả

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào mục tiêu, nội dung địnhhướng Đề án Bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam, Trung tâm Thông tin và Viện Dân tộc cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, dự toán kinh phí,để đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Viện trưởng Viện Dân tộc, Vụtrưởng các vụ, đơn vị trong Ủy ban Dân tộc có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Lưu: VT, VDT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
Bế Trường Thành