ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duvệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông và CNTT tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2020

__________________

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quvết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến 2010;

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phu phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet Việt Nam đến 2010.

Xét đề nghị của sở- Bưu chính Viễn thông tại tờ trình số 07/TTr-SBCVT ngày 29 tháng 02 nằm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2020

(Có quy hoạch chi tiết kèm theo):

Điều 2. Giám đốc sở Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm hướng dẫn,.

Kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch này

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh : Giám đốc các sở: Bưu chính Viễn thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học & Công nghệ; Chủ tịch UBND các huvện, Thị xã; Thủ trưởng các sở. ban. ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lò Văn Giàng