BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH HÀ TĨNH
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 10 VÀ SỐ 11
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-TTg ngày 16/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10 và số 11;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 3.480 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng cơn bão số 10 và bão số 11 gây ra theo Quyết định số 2227/QĐ-TTg ngày 16/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm:
1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh; việc giao nhận gạo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước;
2. Tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ xem xét phê duyệt;
3. Ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT (2b), TCDT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?