BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2854/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC PHẠMVI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dụcthể thao và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạmvi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cụctrưởng Tổng cục thể dục thể thao, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Tổng cục,Cục, Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT,TCTDTT,PC(01),PN(117).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNHVỰC THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCH

(Ban hành theoQuyết định số 2854 ngày 09 tháng 9 năm2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.

Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo.

Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂCỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạtđộng của cơ sở thể thao tổ chức hoạt độngbắn súng thể thao

* Trình tự thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thườngtrực giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếpnhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thaocủa doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan cóliên quan của tỉnh kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanhnghiệp thể thao. Kết quả kiểm tra được lập thành văn bản có xác nhận của các cơquan tham gia.

- Căn cứ kết quả kiểm tra các điều kiện theo quyđịnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiệnhoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

* Thành phần, sốlượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

(2) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiệnkinh doanh:

- Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầuhoạt động thể thao;

- Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổchức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấychứng nhận.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

(1) Về cơ sở vật chất và trang thiết bị, dụng cụtập luyện

- Có trường bắn phùhợptheo tiêu chuẩn quy định cho điều kiện chuyên môn chung của trườngbắn và các tiêu chuẩn thêm riêng cho trường bắn ngoài trời cự ly 50 và cự ly25m, trường bắn trong nhà 10m dành cho súng trường hơi và súng ngắn hơi, trườngbắn trong nhà 10m bia di động, trường bắn đĩa bay, trường bắn đạn nhựa theo quyđịnh cụ thể của Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt độngcủa cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.

- Âm thanh, tiếng ồn không vượt quá giới hạn chophép về tiếng ồn theo quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia. Điểm đo âm thanh, tiếng ồn đượcxác định tại phía ngoài cửa sổ hoặc tường bao quanh trường bắn và cửa ra vàocủa cơ sở thể thao.

- Súng thể thao phải được đăng ký và cấp giấy phépsử dụng theo quy định của pháp luật.

- Có đồng hồ treo ở hai đầu tuyến bắn.

- Có phòng y tế, có cơ số thuốc và dụng cụ đảm bảohoạt động sơ cứu ban đầu.

- Có kho cất giữ súng thể thao đảm bảo tiêu chuẩntheo quy định của pháp luật.

- Có khu vực kiểm tra trang thiết bị tập luyện vàthi đấu.

- Có khu vực thay đồ, gửi quần áo, nhà vệ sinh vàkhu vực để xe.

- Có sổ theodõi quá trình sử dụng súng, đạn thể thao;

- Có sổ theo dõi ngườitham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, giới tính, nơi cư trú, thời giantập luyện, chủng loại, nhãn hiệu, số hiệu súng thể thao đang sử dụng.

- Có bảng nội quy, bao gồm những nội dung chủ yếusau:

+ Đối tượng được tham gia tập luyện;

+ Quy định giờ tập luyện;

+ Các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện, thiđấu.

- Có bảng hướng dẫncách sử dụng súng thể thao; bảng trích dẫn quy định của pháp luật về tráchnhiệm của vận động viên, huấn luyện viên và các cá nhân có liên quan trong việcsử dụng và bảo quản súng thể thao.

- Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệsinh, môi trường, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ theo quy định của phápluật.

- Đảm bảo cho người tham gia tập luyện và thi đấuphải có quần áo, giầy, găng tay chuyên dụng theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bắnsúng thế giới hoặc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

(2) Về cán bộ, nhân viên chuyên môn.

- Người đứng đầu cơ sởthể thao hoạt động Bắn súng thể thao phải có trình độ trung cấp thể dục thể thao trở lên hoặc có chứng nhậnchuyên môn về bắn súng thể thao do Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liên đoànBắn súng Việt Nam cấp, có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trườnghợp sau đây:

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc mấtnăng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy;

+ Người bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụngđang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử;

+ Người đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề đối với ngành, nghề kinh doanh có điềukiện về an ninh, trật tự, cấm cưtrú; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp giáo dụctại xã, phường thị trấn hoặc biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; ngườiđang chấp hành quyết định xử phạt vi phạmhành chính về hành vi xâm phạm tài sảncủa tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; viphạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mứctruy cứu trách nhiệm hình sự mà không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chínhtheo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính;

+ Người có tiền án mà chưa được xóa án tích về cáctội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng; người có tiền án màchưa được xóa án tích về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người vàcác tội khác có liên quan trực tiếp tới ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vềan ninh, trật tự; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đủ thờihạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

- Có huấn luyện viên hoặc người hướng dẫn hoạt động chuyên môn bắn súng bảo đảmmột trong các tiêu chuẩn sau:

+ Là huấn luyện viên, hướngdẫn viên thể thao hoặc vận động viên môn Bắn súng có đẳng cấp từ cấp Itrở lên;

+ Có bằng cấpvề chuyên ngành thể dục thể thao môn Bắnsúng từ bậc trung cấp trở lên;

+ Có chứng nhận chuyên môn về bắn súng thể thao do Liên đoàn Bắn súng thế giới hoặc Liênđoàn Bắn súng Việt Nam cấp.

Mỗi huấn luyện viên, hướng dẫn viên chuyên mônhướng dẫn tập luyện không nhiều hơn 10 người/đợt.

- Có nhân viên bảo vệ kho, nơi cất giữ súng đảm bảotiêu chuẩn theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18 tháng 10 năm 2013 quy định trang bị, quản lý,sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao. Cụ thể như sau:

+ Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt;

+ Có đủ sức khỏe phùhợp với công việc được giao, được cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên chứngnhận;

+ Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vũkhí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chứngnhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

+ Nắm vững nội quy, chế độ quản lý, bảo quản kho,nơi cất giữ vũ khí thể thao.

Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp vớiTổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trậttự, an toàn xã hội tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vũ khí, vậtliệu nổ, công cụ hỗ trợ; chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữacháy cho người được giao bảo quản kho, nơi cất giữ vũ khí thể thao.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày29/11/2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

- Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ vàcông cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH ngày 30 tháng 6 năm 2011. Có hiệu lực thi hànhtừ ngày 1/1/2012.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục,Thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007.

- Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụngvũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Có hiệu lực từ ngày 20/5/2012.

- Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL ngày 04/6/2014 củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thểthao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/8/2014.

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

* Trình tự thực hiện:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thườngtrực giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanhhoạt động thể thao.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan cóliên quan của tỉnh kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanhnghiệp thể thao. Kết quả kiểm tra đượclập thành văn bản có xác nhận của các cơ quan tham gia.

- Căn cứ kết quả kiểm tra các điều kiện theo quyđịnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc cấphoặc không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinhdoanh hoạt động thể thao.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

(2) Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiệnkinh doanh:

- Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầuhoạt động thể thao;

- Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổchức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩmquyền quyết định: Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

* Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Yêu cầu, điềukiện thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Về cơ sở vật chất và trang thiết bị, dụng cụtập luyện

- Có sàn tập diện tích từ 60m2 trở lên;mặt sàn bằng phẳng, không trơn trượt;

- Mật độ tập luyện từ 3m2 trở lên trên 01 người tập;

- Điểm tập có ánh sáng tối thiểu là 200 lux;

- Âm thanh, tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia. Điểm đo âm thanh, tiếng ồn được xác định tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào của điểm tập;

- Có đủ cơ số thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu,khu vực thay đồ, gửi đồ, khu vực vệ sinh, để xe;

- Có bảng nội quy quy định giờ tập luyện, các quyđịnh bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác;

- Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, antoàn lao động, phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

- Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện, ghiđầy đủ họ tên, năm sinh, địa chỉ, thời gian theo học và lưu đơn xin học củatừng người.

(2) Trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu phảibảo đảm không gây nguy hiểm, không gây các biến đổi không tốt cho sự phát triểncủa cơ thể người tập. Mỗi võ sinh tập luyện phải có:

- Võ phục chuyên môn Karatedo;

- Găng tay màu xanh, găng tay màu đỏ;

- Bộ bảo vệ bàn chân, ống quyển màu xanh; bộ bảo vệbàn chân, ống quyển màu đỏ;

- Lămpơ.

(3) Về cán bộ, nhân viên chuyên môn.

- Cơ sở thể thao tổchức hoạt động môn Karatedo phải có huấn luyện viên hoặc người hướng dẫn hoạt động chuyên môn Karatedo bảo đảmmột trong các tiêu chuẩn sau:

+ Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên Karatedo hoặcvận động viên Karatedo có đẳng cấp từ cấp II trở lên;

+ Có bằng cấp chuyên ngành thể dục thể thao từ bậctrung cấp trở lên;

+ Có Giấy chứng nhận chuyên môn Karatedo từ đai đen2 đẳng trở lên do Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Liên đoàn Karatedo Việt Namcấp.

- Mỗi nhân viên chuyên môn hướng dẫn tập luyệnkhông quá 30 võ sinh trong một buổi tập.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29tháng 11 năm 2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtThể dục, thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 09/2013/TT-BVHTTDL ngày 26/11/2013của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thểthao tổ chức hoạt động Karatedo.Có hiệu lực từ ngày 01/2/2014.