UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2005

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc sửa đổi một số Điều của quy định mức thu và nội dung các khoản thu chi của Trung tâm tư vấn, dịch vụ tài sản và bất động sản tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-CT ngày 30/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về việc ban hành quy chế bán đâú giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về việc chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Quyết định số 95/BVGCP-QĐ-TTTĐG ngày 28/02/2003 của Ban Vật giá Chính phủ về mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá cho mỗi hợp đồng;

Căn cứ Quyết định số 28/2004/QĐ-UB ngày 08/3/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Trung tâm tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi một số điều của Quy định mức thu và nội dung các khoản thu chi của Trung tâm tư vấn, dịch vụ tài sản và bất động sản tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số1265/QĐ-CT ngày 30/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

Sửa đổi khoản 1, Điều 2 như sau:

“Các khoản thu trong nội dung từ mục 1.2, Điều 1 được để lại toàn bộ (100%) cho Trung tâm chi trên cơ sở bù đắp chi phí theo Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2004.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Cục Thuế, Trung tâm dịch vụ tài sản và bất động sản tỉnh Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Đức Đam