ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 286/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGỌT.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
- Xét yêu cầu của công tác quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa tại thành phốHồ Chí Minh;
- Theo đề nghị của Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hànhtheo Quyết định này một (01) Quy định tạm thời chất lượng về : - NƯỚC NGỌT, kýhiệu QĐTT 10-84.

Điều 2.- Quy định tạmthời này là căn cứ để đánh giá chất lượng sản phẩm trong sản xuất và lưu thôngphân phối trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. - Chi cục Tiêuchuẩn – Đo lường - Chất lượng phối hợp cùng các cơ quan có liên quan, đôn đốc,theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định đồng thời có nhận xét đề nghịkhen thưởng những cơ sở thực hiện tốt và xử lý nghiêm minh những cơ sở làm ăngian dối, cố ý không thực hiện quy định này.

Điều 4.- Thời gian cóhiệu lực của Quyết định này là 02 năm kể từ ngày ký.

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn Phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuậtthành phố, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng, Thủtrưởng các Sở, Ban, Ngành cơ sở liên quan đến sản xuất và lưu thông phân phốitrong thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- A. Tư Triết; UBND các Quận, Huyện
- Sở CN, Thương nghiệp, Sở AUKS
- VPUB (A. Nga, A. Giáp)
- Lưu.
B.30b

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Triết


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGỌT

YÊU CẦU KỸ THUẬT

QĐTT 10 – 84

(Quyết định ban hành số: 286/QĐ-UB ngày 02/11/1984 của UBND.TP)


QUY ĐỊNH TẠM THỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NƯỚC - NGỌT

Yêu cầu kỹ thuật

QĐTT 10- 84

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Có hiệu lực

Từ ……..đến……..

Quy định tạm thời này áp dụngcho mặt hàng nước ngọt được sản xuất từ nước uống, đường kính, khí CÒ, hươngliệu, có hoặc không pha thêm phẩm màu và axit thực phẩm (axit tartric, axitcitric, axit ascorbic…) được lưu thông phân phối trong phạm vi thành phố Hồ ChíMinh.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Nguyên liệu dùng để sảnxuất nước ngọt phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm.

1.2. Nước ngọt phải được chếbiến theo đúng quy trình công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt y.

1.3. Các chỉ tiêu cảm quan củanước ngọt phải theo đúng yêu cầu quy định trong bảng 1.

Bảng1

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Độ trong và màu sắc

- Dung dịch trong, không có cặn.

- Màu đặc trưng của sản phẩm (*)

2. Mùi

- Mùi đặc trưng, không có mùi lạ

3. Vị

- Vị đặc trưng, có vị tê lưỡi do CO2, không có vị lạ

* Chú thích:

1. Xá xị: màu đỏ nâu

2. Bạc hà: màu xanh bạc hà

3. Cam: màu vàng cam sáng

4. Chanh: không màu.

1.3- Các chỉ tiêu hóa học củanước ngọt phải theo đúng yêu cầu quy định trong bảng 2.

Tên chỉ tiêu

Mức quy định

1. Hàm lượng CO2, tính bằng g/l, không nhỏ hơn

2

2. PH không nhỏ hơn

3

3. Hàm lượng đường toàn phần tính bằng g/l, không nhỏ hơn

100

4. Hàm lượng axit chuyển ra axit citric bằng g/l, khoảng:

- Xá xị

0,5 + 1

- Bạc hà

0,2 +1,4

- Cam

0,6 + 0,8

- Chanh

1,0 + 1,2

5. Saccarin (định tính)

Không được có

1.4. Các chỉ tiêu vi sinh vậtcủa nước ngọt phải theo đúng yêu cầu quy định trong bản 3.

Bảng3

Tên chỉ tiêu

Mức quy định

1. Tổng số vi khuẩn hiếu khí, tính bằng số khuẩn lạc trong 1ml, không lớn hơn

100

2. Escherichia coli

Không được có

3. Streptococcus faecalis

Không được có

4. Clostridium perfringens

Không được có

5. Staphylococcus aureus

Không được có

6. Vi khuẩn làm đục (Bacillus Spp)

Không được có

7. Nấm meo, mốc

Không được có

2.- BAO BÌ- GHI NHÃN - BẢOQUẢN

2.1. Nước ngọt phải được đóngvào chai thủy tinh sạch, có nút kín.

2.2. Trên bao bì phải có nhãnhiệu ghi rõ:

- Tên sản phẩm

- Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất

- Sản xuất theo mức chất lượng …

- Số và ngày đăng ký nhãn hiệuchất lượng.

- Thời gian bảo hành 01 tháng kểtừ ngày sản xuất.

2.3. Nước ngọt phải được bảoquản nơi khô sạch, thoáng.

2.4. Cơ sở sản xuất phải đảm bảochất lượng nước ngọt theo các