ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2866/2010/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬNTỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độchi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thựchiện;

Căn cứ Công văn số 119/HĐND-TTngày 02/8/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độchi theo Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của liên ngành SởTài chính - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tại Tờ trình số 505/LN /TC-MTTQ ngày30/3/2010 về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với mộtsố đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện thực hiện theo QĐ 130/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một sốđối tượng do Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa thực hiện; cụ thểnhư sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng.

Quyết định này quy định về chế độchi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trậnTổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủyban Mặt trận Tổ cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng.

2.1. Các cá nhân được Ủy ban Mặttrận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng, gồm:

a) Các vị Lão thành cách mạng,chiến sỹ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Các chức sắc tôn giáo,người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cựctrong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

b) Người Việt Nam ở nước ngoàitiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng,bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

2.2. Các đoàn đại biểu, cá nhânđến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, gồm:

- Các đồng chí lãnh đạo cấp caocủa Đảng và Nhà nước.

- Các đoàn đại diện: Lão thànhcách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Các đoàn đại diện: Các dân tộcthiểu số, các tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảovệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại diện: Người ViệtNam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xâydựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

II. NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CỤ THỂ

1. Chi tiếp xã giao:

1.1. Chi nước uống, bánh ngọt,trái cây:

- Ủy ban MTTQ tỉnh chi: 30.000đồng/người/lần tiếp;

- Ủy ban MTTQ cấp huyện chi:20.000 đồng/người/lần tiếp.

1.2. Trường hợp đặc biệt có mờicơm thân mật:

Thực hiện theo quy định hiện hànhcủa Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chi tiêu tiếp khách.

2. Chi tặng quà lưu niệm:

2.1. Chi tặng quà cho các đại biểuvà cá nhân đến thăm và làm việc:

- Ủy ban MTTQ tỉnh chi: 200.000đồng/đại biểu;

- Ủy ban MTTQ cấp huyện chi:100.000 đồng/đại biểu.

2.2. Chi tặng quà chúc mừng ngàysinh nhật đối với các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chiến sỹcách mạng tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồngbào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổquốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

- Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyệnchi: 200.000 đồng/người.

2.3. Chi tặng quà chúc mừng ngàytết, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từngdân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cáchmạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, người có uy tíntiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộcxây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

- Ủy ban MTTQ tỉnh chi: 300.000 đồng/người/lần;

- Ủy ban MTTQ cấp huyện: 200.000đồng/người/lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày tếtNguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng của Dân tộc và Tôn giáo trong mộtnăm không quá 2 lần, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tự chọn chophù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

3. Chi thăm hỏi ốm đau.

Đối với các vị lão thành cáchmạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôngiáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tíchcực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dântộc bị ốm đau được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đến thăm hỏi, mức chi như sau:

- Ủy ban MTTQ tỉnh chi: 800.000đồng/người/lần;

- Ủy ban MTTQ cấp huyện chi:500.000 đồng/người/lần.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ ngày 01/01/2011.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN HÀNG NĂM

Các cấp ngân sách tỉnh, huyện cânđối khoản chi này vào dự toán của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trình HĐNDtỉnh phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lập dự toán, phân bổ vàquyết toán kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượngdo Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thựchiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thihành Luật.

2. Việc kiểm soát chi và quyếttoán kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy banMTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải thực hiện theotừng đoàn khách trên cơ sở kế hoạch đón đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệtvà chứng từ chi tiêu hợp pháp theo quy định.

Giao Sở Tài chính căn cứ quy địnhtại Quyết định này và các quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn, kiểm traviệc tổ chức thực hiện tại Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện; hướng dẫn, giảiquyết kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính giải quyếtnhững vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị dự toán chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh