ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2867/2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 23 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNGNHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐIỀU 3QUYẾT ĐỊNH SỐ 3823/2007/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 06/8/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoáXI - kỳ họp thứ 20 “Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nướcthải sinh hoạt; quy định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; sửa đổi quy định thu phí bảo vệmôi trường đối với khai thác khoáng sản; điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại đốivới Ban quản lý cửa khẩu Móng Cái và đơn vị thu một số khoản lệ phí”;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2729/TC-QLG ngày 15/9/2010
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Điều chỉnh tỷlệ (%) trích để lại cho đơn vị thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh quy định tại Điều 3 Quyết địnhsố 3823/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhưsau:

+ Đơn vị thu lệ phí là cơ quanquản lý nhà nước có chức năng tổ chức thực hiện thu lệ phí nộp 100% vào ngân sáchnhà nước.

+ Đối với trường hợp ủy quyềnthu lệ phí, đơn vị được ủy quyền thu được trích để lại 25% trên tổng số tiềnthu được để phục vụ cho công tác thu lệ phí, số còn lại 75% nộp vào ngân sáchnhà nước theo quy định hiện hành.

- Các nội dung không đề cập tạiQuyết định này được thực hiện theo Quyết định số 3823/2007/QĐ-UBND ngày16/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà):Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và cánhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên