ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2867/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI ĐỈNH VÀNG SẦM SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thànhlập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều củaNghị định số 68/2008/NĐ-CP và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/02/2002 sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làmviệc, thời giờ nghỉ ngơi;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn mộtsố điều của Luật Người cao tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở: Nộivụ tại Tờ trình số 456/TTr-SNV ngày 02/8/2013; Lao động -Thương binh và Xã hộitại Công văn số 909/SLĐTBXH- BTXH ngày 24/4/2013; Tài nguyên và Môi trường tạiCông văn số 1161/STNMT-BVMT ngày 24/4/2013; Tài chính tại Công văn số 2116/STC-HCSN ngày 23/4/2013; Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 804/SKHĐT-VX ngày 23/4/2013 và Đơn đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH Đỉnh Vàng Sầm Sơn ngày21/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lậpTrung tâm chăm sóc người cao tuổi Đỉnh Vàng Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm chăm sóc người cao tuổiĐỉnh Vàng Sầm Sơn là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập cấp tỉnh; đơn vị thànhviên của Công ty TNHH Đỉnh Vàng Sầm Sơn.

Trung tâm chăm sóc người cao tuổiĐỉnh Vàng Sầm Sơn là đơn vị độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng;được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt độngtheo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm chăm sóc ngườicao tuổi Đỉnh Vàng Sầm Sơn: Đặt tại số 15, đường Nguyễn Thị Lợi, phường TrungSơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụvà hoạt động của Trung tâm:

Trung tâm chăm sóc người cao tuổiĐỉnh Vàng Sầm Sơn có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo quy định tại Nghịđịnh số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tụcthành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 68/2008/NĐ-CP và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/02/2002 sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc,thời giờ nghỉ ngơi và quy định hiện hành của pháp luật có liên quan; Quy chế tổchức và hoạt động của Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Đỉnh Vàng Sầm Sơn thựchiện theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý về chuyên môn của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự quản lý hành chính của các cấp chínhquyền tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tàinguyên và Môi trường, Tài chính, Công ty TNHH Đỉnh Vàng Sầm Sơn; Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt