UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2868/2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 23 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH, CHỨNG MINH NHÂN DÂN, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2802/2008/QĐ-UBND NGÀY 29/8/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 06/8/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI - kỳ họp thứ 20 “Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; quy định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; sửa đổi quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại đối với Ban quản lý cửa khẩu Móng Cái và đơn vị thu một số khoản lệ phí”;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2731/TC-QLG ngày 15/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu Lệ phí hộ tịch, chứng minh nhân dân, lệ phí đăng ký cư trú quy định tại Điều 1 Quyết định số 2802/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

Đơn vị thu lệ phí hộ tịch, chứng minh nhân dân, lệ phí đăng ký cư trú nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

- Các nội dung không đề cập tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 2802/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên