BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định tạm thời thủ tục kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Căn cứ Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá;

- Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Theo đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất - nhập khẩu.

Điều 2: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đẩytái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất - nhập khẩu, các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Ngô Thế Dân