BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ 2014 - 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2014 - 2018.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

 

Văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 

 

1

Luật

38/2005/QH11

Giáo dục

01/01/2006

 

2

Luật

44/2009/QH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005

01/7/2010

 

3

Luật

08/2012/QH13

Giáo dục đại học

01/01/2013

 

4

Luật

34/2018/QH1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012

01/7/2019

 

5

Nghị quyết

88/2014/NQ-QH13 ngày 28/11/2014

Đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

28/11/2014

 

6

Nghị quyết

51/2017/NQ-QH14 ngày 21/11/2017

Điều chỉnh lộ trình thực hiện việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13  ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

21/11/2017

 

 

Văn bản do Chính phủ ban hành

 

 

7

Nghị định

61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006

Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

13/7/2006

 

8

Nghị định

75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

23/8/2006

 

9

Nghị định

134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

09/12/2006

 

10

Nghị định

116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2017

Nghị định của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh 

12/8/2007

 

11

Nghị định

82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010

Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

31/5/2010

 

12

Nghị định

31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

01/7/2011

 

13

Nghị định

54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

01/9/2011

 

14

Nghị định

125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

15/02/2012

 

15

Nghị định

125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011

Nghị định số của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

15/02/2012

 

16

Nghị định

07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013

Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của 33 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

01/3/2013

 

17

Nghị định

19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

15/4/2013

 

18

Nghị định

42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013

Về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

01/7/2013

 

19

Nghị định

124/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013

Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

01/12/2013

 

20

Nghị định

138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

10/12/2013

 

21

Nghị định

141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục đại học

10/12/2013

 

22

Nghị định

143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

10/12/2013

 

23

Nghị định

186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013

Về Đại học quốc gia

01/01/2014

 

24

Nghị định

20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014

Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

15/5/2014

 

25

Nghị định

99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014

Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

15/12/2015

 

26

Nghị định

11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015

Quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học

01/7/2015

 

27

Nghị định

27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015

Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

25/4/2015

 

28

Nghị định

49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

06/7/2015

 

29

Nghị định

73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

25/10/2015

 

30

Nghị định

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2015

 

31

Nghị định

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

01/9/2016

 

32

Nghị định

46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

21/4/2017

 

33

Nghị định

57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

01/7/2017

 

34

Nghị định

69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/5/2017

 

35

Nghị định

80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bao lực học đường

05/9/2017

 

36

Nghị định

06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

20/02/2018

 

37

Nghị định

86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/8/2018

 

38

Nghị định

127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

15/11/2018

 

39

Nghị định

135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

20/11/2018

 

40

Nghị định

145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2018

 

41

Nghị quyết

05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

07/5/2005

 

42

Văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

 

43

Quyết định

1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997

Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

01/01/1998

 

44

Quyết định

239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999

Bổ sung sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

01/01/2000

 

45

Quyết định

86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000

Về việc ban hành Quy chế trường đại học dân lập

02/8/2000

 

46

Quyết định

77/2001/QĐ-TTg ngày 14/5/2001

Về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

29/5/2001

 

47

Quyết định

194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001

Điều chỉnh mức học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập hệ chính quy được quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh , sinh viên các trường đào tạo công lập.

01/01/2002

 

48

Quyết định

201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001

Về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010”.

28/12/2001

 

49

Quyết định

158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002

Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế

30/11/2002

 

50

Quyết định

06/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003

về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội Nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về giáo dục và đào tạo.

09/01/2003

 

51

Chỉ thị

35/2004/CT-TTg ngày 22/10/2004

Về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài

22/10/2004

 

52

Quyết định

73/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 khóa XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục

03/5/2005

 

53

Quyết định

244/2005/QĐ-TTg 06/10/2005

Chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

30/10/2005

 

54

Quyết định

20/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006

Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

20/02/2006

 

55

Quyết định

82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006

Điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ

14/5/2006

 

56

Quyết định

145/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006

Về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam

02/8/2006

 

57

Quyết định

146/2006/QĐ-TTg ngày 22/6/2006

Về chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công

16/7/2006

 

58

Chỉ thị

23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006

 Tăng cường công tác y tế trong các trường học.

06/8/2006

 

59

Quyết định

121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007

Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

28/8/2007

 

60

Quyết định

152/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007

Về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

10/10/2007

 

61

Chỉ thị

21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007

Về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề

27/9/2007

 

62

Quyết định

157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007

Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

01/10/2007

 

63

Quyết định

15/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

20/4/2010

 

64

Quyết định

42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011

Về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

01/10/2010

 

65

Quyết định

45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011

Quy định việc hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

05/10/2011

 

66

Quyết định

60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011

Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

15/02/2011

 

67

Quyết định

51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012

Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao.

01/01/2013

 

68

Quyết định

05/2013/QĐ-TTg ngày 15/02/2013

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

10/3/2013

 

69

Quyết định

12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

15/3/2013

 

70

Quyết định

13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013

Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

26/3/2013

 

71

Quyết định

37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013

Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

01/9/2013

 

72

Quyết định

52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

15/10/2013

 

73

Quyết định

66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

01/01/2014

 

74

Quyết định

26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

20/5/2014

 

75

Quyết định

70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014

Ban hành Điều lệ trường đại học

30/01/2015

 

76

Quyết định

72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014

Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

20/02/2015

 

77

Quyết định

59/2016/QĐ-TTg ngày 31/12/2016

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo 

15/02/2017

 

78

Quyết định

18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017

Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

15/7/2017

 

79

Quyết định

37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

15/10/2018

 

 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành và liên tịch ban hành

 

 

80

Thông tư

08/TT ngày 21/3/1988

Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông

21/3/1988

 

81

Thông tư

31/TT ngày 04/11/1989

Hướng dẫn thực hiện chế độ chi tiêu cho các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm ngoài trường của các trường sư phạm

 

 

82

Thông tư

14/TT ngày 19/12/1990

Hướng dẫn công tác và tổ chức bảo vệ các cơ quan trường học theo Nghị định số 223/HĐBT

 

 

83

Thông tư

04/TT ngày 10/7/1990

Hướng dẫn và quy định quản lý xuất bản nhất thời trong ngành giáo dục và đào tạo.

 

 

84

Thông tư

22/TT ngày 12/11/1992

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại học ở trong nước

 

 

85

Chỉ thị

26/CT-BGD &ĐT ngày 08/12/1992

Về việc cải tiến và thống nhất công tác thông tin quản lý giáo dục và đào tạo

 

 

86

Thông tư

09/TT-GD &ĐT ngày 09/8/1993

Về việc hướng dẫn treo, chào Quốc kỳ và hát Quốc ca

 

 

87

Chỉ thị

17/CT-LT ngày 18/9/1993

Về việc tổ chức cuộc vận động “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo

 

 

88

Thông tư

18/TTLT ngày 18/9/1993

Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo

 

 

89

Thông tư liên bộ

18/1994/TTLB-VHTT-GDĐT ngày 18/3/1994

Về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong trường học”

 

 

90

Chỉ thị

15/GD-ĐT ngày 19/9/1994

Chỉ thị số 15/GD-ĐT ngày 19/9/1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới.

 

 

91

Thông tư

22/GD-ĐT ngày 23/11/1994

Hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản trong ngành Giáo dục và Đào tạo

 

 

92

Thông tư

35/TTLB ngày 21/4/1994

Liên bộ Tài chính Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý ngân sách giáo dục và đào tạo

 

 

93

Chỉ thị

11/CTLT ngày 1/7/1995

Đẩy mạnh công tác xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hóa” trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo

 

 

94

Thông tư liên tịch

23/1996/BTCCP-ĐTNCS-BGDĐT-BTC ngày 15/01/1996

Hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong trong trường phổ thông

01/01/1996

 

95

Chỉ thị

08/GD-ĐT ngày 18/4/1996

Về việc tiếp tục tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo

 

 

96

Chỉ thị

19/GD-ĐT ngày 10/9/1996

Về tăng cường công tác giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình trong toàn ngành

 

 

97

Thông t­ư liên tịch

984/2006/TTLT-UBDT-VHTT-GDĐT-BCVT ngày 10/11/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

15/12/2006

 

98

Chỉ thị

18/GD-ĐT ngày 22/9/1997

Về không tổ chức lớp chọn ở các cấp học, không tổ chức trường chuyên ở bậc tiểu học và trung học cơ sở.

 

 

99

Thông tư liên tịch

09/1998/TTLT-BTP-BGD &ĐT ngày 31/12/1998

Hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

01/01/1999

 

100

Thông tư liên tịch

53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập thi hành Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg .

01/01/1998

 

101

Thông tư liên tịch

54/1998/TTLT-BGD &ĐT-BTC ngày 31/8/1998

Hướng dẫn tổ chức thực hiện thu chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

01/8/1998

 

102

Thông tư liên tịch

66/1998/TTLT-GD &ĐT-TC ngày 26/12/1998

Hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm

26/12/1998

 

103

Thông tư liên tịch

177/1998/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 25/12/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng cho lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam

09/01/1999

 

104

Thông tư liên tịch

13/1999/TTLT- BGD&ĐT-BTC-BYT ngày 16/3/1999

Hướng dẫn thực hiện chế độ phục vụ y tế cho học sinh nước ngoài học tại Việt Nam

01/3/1999

 

105

Thông tư

14/1999/TT-BGD &ĐT ngày 23/3/1999

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động.

06/4/1999

 

106

Chỉ thị

27/1999/CT-BGD &ĐT ngày 10/6/1999

Về đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục

 

 

107

Thông tư số

39/1999/TT-BGD &ĐT ngày 01/11/1999

Hướng dẫn vận dụng thực hiện Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

16/11/1999

 

108

Quyết định

42/1999/QĐ-BGD &ĐT ngày 13/12/1999

Điều lệ Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các sinh viên các trường đại học, cao đẳng

28/12/1999

 

109

Thông tư liên tịch

03/2000/TTLT-BYT-BGD &ĐT ngày 01/3/2000

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

30/06/2016

 

110

Quyết định

04/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 01/3/2000

Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

16/3/2000

 

111

Thông tư liên tịch

09/2000/TTLT /BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/4/2000

Hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

01/01/2000

 

112

Thông tư

10/2000/TT-BGD &ĐT ngày 20/4/2000

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/TT ngày 10/7/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn và quy định quản lý xuất bản nhất thời trong ngành giáo dục và đào tạo.

 

 

113

Thông tư liên tịch

44/2000/TTLT-BGD &ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 23/5/2000

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

08/6/2000

 

114

Quyết định

41/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 07/9/2000

Ban hành quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông

22/9/2000

 

115

Quyết định

47/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 08/11/2000

Ban hành quy định về thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục

23/11/2000

 

116

Thông tư

50/2000/TT-BGD &ĐT ngày 29/12/2000

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ghi nhãn mác hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

 

117

Thông tư liên tịch

75/2000/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 20/7/2000

Hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn

05/8/2000

 

118

Quyết định

10/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 02/4/2001

Quy định tiếp khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ

17/4/2001

 

119

Quyết định

14/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 03/5/2001

Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học

18/5/2001

 

120

Thông tư

34/2001/TT-BGD &ĐT ngày 06/8/2001

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/1999/TT-BGD &ĐT ngày 23/3/1999 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động.

21/8/2001

 

121

Thông tư

42/2001/TT-BGDĐT ngày 22/10/2001

Hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

06/11/2001

 

122

Thông tư liên tịch

46/2001/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 20/6/2001

Hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập

20/6/2001

 

123

Thông tư liên tịch

38/2001/TTLT-BGD &ĐT-BTC ngày 22/8/2001

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD &ĐT-BTC ngày 31/8/1998 về hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ

01/9/2001

 

124

Thông tư

02/2002/TT-BGD &ĐT ngày 21/01/2002

Hướng dẫn một số điều của Quy chế trường đại học dân lập liên quan đến tổ chức và nhân sự

06/02/2002

 

125

Thông tư liên tịch

13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/3/2002

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập hệ chính quy được quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997

01/01/2002

 

126

Quyết định

07/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 19/3/2002

Ban hành quy định về tổ chức hình thức tự học có hướng dẫn đối với bổ túc trung học

04/4/2002

 

127

Quyết định

31/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 14/6/2002

Mẫu chữ viết trong trường tiểu học

14/6/2002

 

128

Quyết định

33/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 22/7/2002

Chương trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

05/9/2002

 

129

Quyết định

48/2002/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2002

Ban hành chương trình Bổ túc Trung học cơ sở

 

 

130

Quyết định

51/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 25/12/2002

Ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

09/01/2003

 

131

Quyết định

01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003

Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

17/01/2003

 

132

Thông tư

15/2003/TT- BGDĐT ngày 31/3/2003

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài ở Việt Nam

11/5/2003

 

133

Thông tư

25/2003/TT-BGD &ĐT ngày 09/6/2003

Hướng dẫn thực hiện mua sắm thiết bị dạy học phục vụ việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

16/7/2003

 

134

Quyết định

31/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 09/7/2003

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học hệ không chính quy một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe

20/8/2003

 

135

Quyết định

32/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 11/7/2003

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường lớp năng khiếu thể dục thể thao

11/8/2003

 

136

Quyết định

36/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 01/8/2003

Ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường ĐH, CĐ đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ chính quy

30/8/2003

 

137

Thông tư liên tịch

42/2003/TTLT-BGD &ĐT-BTC ngày 19/8/2003

Hướng dẫn một số chính sách thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”

13/9/2003

 

138

Thông tư

57/2003/TT-BGD &ĐT ngày 11/12/2003

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 15/2003/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ Về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao

 

 

139

Thông tư liên tịch

35/2004/TT LT-BTC-BGD ngày 26/4/2004

Hướng dẫn một số nội dung và mức chi của Dự án Phát triển giáo viên tiểu học

31/5/2004

 

140

Quyết định

15/2004/QĐ-BGD &ĐT ngày 10/6/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

16/7/2004

 

141

Quyết định

17/2004/QĐ-BGD &ĐT ngày 16/6/2004

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng

01/7/2004

 

142

Quyết định

23/2004/QĐ-BGD &ĐT ngày 29/7/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trình độ Đại học, Cao đẳng

25/8/2004

 

143

Thông tư liên tịch

28/2004/TT LT-BGD&ĐT-BLĐTB&XH-BNV-BQP ngày 27/8/2004

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh

25/9/2004

 

144

Quyết định

31/2004/QĐ-BGD &ĐT ngày 16/9/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học tự nhiên trình độ đại học

12/10/2004

 

145

Quyết định

36/2004/QĐ-BGD &ĐT ngày 25/10/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Ngoại ngữ trình độ đại học

06/12/2004

 

146

Quyết định

39/2004/QĐ-BGD &ĐT ngày 13/12/2004

Ban hành tiêu chuẩn ngành năm 2004

09/01/2005

 

147

Quyết định

01/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 12/01/2005

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn trình độ đại học

04/02/2005

 

148

Chỉ thị

02/2005/CT-BGD &ĐT ngày 31/01/2005

Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường

05/3/2005

 

149

Quyết định

10/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 01/4/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng 

23/4/2005

 

150

Thông tư liên tịch

14/2005/TTLT-BGD &ĐT-BKH&ĐT ngày 14/4/2005

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

29/5/2005

 

151

Thông tư liên tịch

22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD &ĐT ngày 10/8/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở

10/9/2005

 

152

Quyết định

29/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 16/9/2005

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học xã hội trình độ đại học

19/10/2005

 

153

Thông tư

33/2005/TT-BGD &ĐT ngày 08/12/2005

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

31/12/2005

 

154

Thông tư liên tịch

01/2006/TTLT-BGD &ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

24/02/2006

 

155

Quyết định

02/2006/QĐ-BGD &ĐT ngày 24/01/2006

Chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết)

24/02/2006

 

156

Quyết định

03/2006/QĐ-BGD &ĐT ngày 24/01/2006

Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số

24/02/2006

 

157

Thông tư liên tịch

01/2006/TTLT- BLĐTB&XH- BGD&ĐT-BYT ngày 18/01/2006

Hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

20/02/2006

 

158

Quyết định

10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2006

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học

09/5/2006

 

159

Quyết định

11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006

Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

03/5/2006

 

160

Quyết định

22/2006/QĐ-BGDĐT ngày 12/5/2006

Quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn

04/10/2006

 

161

Quyết định

25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006

Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

17/7/2006

 

162

Quyết định

28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2006

Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm trình độ đại học

30/7/2006

 

163

Quyết định

29/2006/QĐ-BGDĐT ngày 04/7/2006

Chương trình tiếng Chăm dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Chăm cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

26/7/2006

 

164

Quyết định

30/2006/QĐ-BGDĐT ngày 04/7/2006

Bộ Chương trình tiếng Chăm cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

28/7/2006

 

165

Quyết định

34/2006/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2006

Hủy bỏ Nghị quyết liên tịch số 22/2006/NQLT-BGDĐT-HKHVN ngày 12/5/2006 liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam về việc phối hợp hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 122/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010”

 

 

166

Quyết định

36/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2006

Chương trình dạy Tiếng Jrai cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

26/9/2006

 

167

Quyết định

37/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2006

Chương trình Tiếng Jrai dùng để đào tạo giáo viên Tiếng Jrai cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

27/9/2006

 

168

Quyết định

39/2006/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2006

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ đại học

31/10/2006

 

169

Quyết định

44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

29/11/2006

 

170

Quyết định

45/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Mông dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

29/11/2006

 

171

Quyết định

46/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Khmer dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc

29/11/2006

 

172

Quyết định

47/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc

01/12/2006

 

173

Quyết định

50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006

Ban hành Chương trình GDTX cấp THPT gồm 7 môn bắt buộc và 3 môn khuyến khích.

06/01/2007

 

174

Quyết định

01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm giáo dục thường xuyên

30/01/2017

 

175

Quyết định

02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

16/02/2007

 

176

Thông tư liên tịch

06/2007/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

13/5/2013

 

177

Quyết định

09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2007

Quyết định Về việc bổ sung vào Mục I và Mục III của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/5/2007

 

178

Quyết định

10/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/4/2007

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng

06/6/2007

 

179

Thông tư liên tịch

43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

08/6/2007

 

180

Quyết định

13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2007

Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

27/6/2007

 

181

Quyết định

16/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2007

Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành GDMN thuộc khối ngành sư phạm

13/7/2007

 

182

Quyết định

17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007

Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

28/6/2007

 

183

Quyết định

18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007

Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

28/6/2007

 

184

Quyết định

19/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2007

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học quân sự trình độ đại học

14/7/2007

 

185

Quyết định

21/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2007

Quy định chương trình giáo dục thường xuyên về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông

19/7/2007

 

186

Quyết định

20/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2007

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học

14/7/2007

 

187

Quyết định

22/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung giáo dục đại học ngành nông lâm kết hợp trình độ đại học

21/7/2007

 

188

Quyết định

23/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành công nghệ chế biến lâm sản trình độ đại học

21/7/2007

 

189

Quyết định

24/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành kiến trúc cảnh quan trình độ cao đẳng

21/7/2007

 

190

Quyết định

25/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành trồng trọt trình độ cao đẳng

21/7/2007

 

191

Quyết định

26/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành lâm nghiệp trình độ cao đẳng

22/7/2007

 

192

Quyết định

27/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành nông lâm kết hợp trình độ cao đẳng

22/7/2007

 

193

Quyết định

28/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành chăn nuôi trình độ cao đẳng

22/7/2007

 

194

Quyết định

29/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành lâm sinh trình độ cao đẳng

22/7/2007

 

195

Quyết định

30/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành khuyến nông trình độ cao đẳng

22/7/2007

 

196

Quyết định

 32/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18/6/2007

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

03/7/2007

 

197

Quyết định

33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007

Ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

18/7/2007

 

198

Quyết định

36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

08/8/2007

 

199

Quyết định

32/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18/6/2007

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

03/8/2007

 

200

Quyết định

41/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2007

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực

12/9/2007

 

201

Quyết định

42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng

12/9/2007

 

202

Quyết định

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

07/10/2007

 

203

Quyết định

44/2007/QĐ-BGD &ĐT ngày 15/8/2007

Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

14/9/2007

 

204

Chỉ thị

45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục

16/9/2007

 

205

Quyết định

46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007

Quy định về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục

16/9/2007

 

206

Quyết định

48/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007

Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học

25/9/2007

 

207

Quyết định

49/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007

Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về giáo dục hòa nhập học sinh tàn tật, khuyết tật cấp trung học cơ sở

27/9/2007

 

208

Quyết định

50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

10/10/2007

 

209

Chỉ thị

52/2007/CT-BGDĐT ngày 31/8/2007

Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

27/9/2007

 

210

Chỉ thị

57/2007/CT-BGDĐT ngày 04/10/2007

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong ngành giáo dục

05/01/2007

 

211

Quyết định

58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007

Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

12/11/2007

 

212

Quyết định

60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

12/11/2007

 

213

Quyết định

64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ cao đẳng

02/12/2007

 

214

Quyết định

66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

01/12/2007

 

215

Quyết định

67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

01/12/2007

 

216

Quyết định

72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2007

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

30/12/2007

 

217 4

Quyết định

73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007

Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

29/12/2007

 

218

Quyết định

74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2007

Chương trình Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

04/01/2008

 

219

Thông tư liên tịch

182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD &ĐT-BNV ngày 04/12/2007

Hướng dẫn Nghị định số 116/2007/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành

31/12/2007

 

220

Quyết định

75/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2007

Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục

09/02/2008

 

221

Quyết định

77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

14/01/2008

 

222

Quyết định

78/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2007

Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp

14/01/2018

 

223

Thông tư liên tịch

144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007

Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

01/01/2008

 

224

Quyết định

01/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2008

Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

11/02/2008

 

225

Thông tư liên tịch

08/2008/TT LT-BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008

Hướng dẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

16/8/2008

 

226

Quyết định

09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, trị trấn.

16/4/2008

 

227

Quyết định

10/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2008

Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành sư phạm

16/4/2008

 

228

Thông tư liên tịch

13/2008/TT LT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các sơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thông giáo dục quốc dân

05/5/2008

 

229

Quyết định

14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008

Điều lệ Trường mầm non

03/5/2008

 

230

Quyết định

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008

Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

17/5/2008

 

231

Quyết định

17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008

Mẫu bằng tốt nghiệp THCS và mẫu bản sao bằng tốt nghiệp THCS

17/5/2008

 

232

Thông tư liên tịch

23/2008/TT LT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/4/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

04/6/2008

 

233

Quyết định

25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008

Mẫu bằng tốt nghiệp THPT và mẫu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

 

 

234

Quyết định

28/2008/QĐ-BGD &ĐT

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, 4 và 5 Mục I của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được bổ sung tại Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/7/2008

 

235

Quyết định

30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2007

Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

07/7/2008

 

236

Quyết định

31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008

Ban hành quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

16/7/2008

 

237

Quyết định

33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008

Ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

27/7/2008

 

238

Quyết định

34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008

Mẫu bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

 

 

239

Quyết định

37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Quy định về phòng học bộ môn

14/8/2008

 

240

Quyết định

39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

18/8/2008

 

241

Chỉ thị

46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008

Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

20/8/2008

 

242

Thông tư

48/2008/TT -BGDĐT ngày 25/8/2008

Hướng dẫn xếp hạng và thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên

09/9/2008

 

243

Quyết định

52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008

Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

27/10/2008

 

244

Quyết định

53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008

Quy định đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.

23/10/2008

 

245

Quyết định

58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008

Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

13/12/2008

 

246

Quyết định

60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008

“Quy định Tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp”

07/12/2008

 

247

Chỉ thị

61/2008/CT-BGDĐT ngày 12/11/2008

Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

11/12/2008

 

248

Quyết định

62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

21/12/2008

 

249

Thông tư

63/2008/TT -BGDĐT ngày 28/11/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục

27/12/2008

 

250

Quyết định

66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008

Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

13/5/2009

 

251

Quyết định

67/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật trình độ đại học

11/01/2009

 

252

Quyết định

68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008

Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

24/12/2008

 

253

Quyết định

69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động sư phạm hết hiệu lực

26/01/2009

 

254

Chỉ thị

71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008

Về tăng cường công tác phối hợp nhà trường – gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, HSSV

13/02/2009

 

255

Quyết định

72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008

Quy định tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh sinh viên.

26/01/2009

 

256

Quyết định

74/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

27/01/2009

 

257

Quyết định

75/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Hmông cấp tiểu học

27/01/2009

 

258

Quyết định

76/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Jrai cấp tiểu học

27/01/2009

 

259

Quyết định

77/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Bana cấp tiểu học

27/01/2009

 

260

Quyết định

78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học

27/01/2009

 

261

Quyết định

79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008

Ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

06/02/2009

 

262

Quyết định

81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008

Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

06/02/2009

 

263

Thông tư

05/2009/TT-BGDĐT ngày 24/3/2009

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giáo dục hòa nhập

10/5/2009

 

264

Thông tư liên tịch

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

30/5/2009

 

265

Thông tư

11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009

Trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

23/6/2009

 

266

Thông tư

13/2009/TT-BGDĐT ngày 19/5/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng

03/7/2009

 

267

Thông tư

15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

30/8/2009

 

268

Thông tư

16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009

Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

04/9/2009

 

269

Thông tư

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009

Ban hành Chương trình giáo dục mầm non

08/9/2009

 

270

Thông tư liên tịch

18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-LĐTBXH ngày 03/8/2009

Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 mục 1 phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT /BGD&ĐT-BTC-LĐTB&XH ngày 25/8/1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

20/9/2009

 

271

Thông tư

19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

25/9/2009

 

272

Thông tư

23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Ban hành mẫu bằng thạc sĩ

01/10/2009

 

273

Thông tư

24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Ban hành mẫu bằng tiến sĩ

01/10/2009

 

274

Thông tư

26/2009/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2009

Quy định về đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của HSSV

14/11/2009

 

275

Thông tư

27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

02/12/2009

 

276

Thông tư

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

06/12/2009

 

277

Thông tư liên tịch

34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009

Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

06/01/2010

 

278

Thông tư

31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009

Quy định về công tác phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

11/12/2009

 

279

Thông tư liên tịch

109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009

Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

13/7/2009

 

280

Thông tư liên tịch

220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/11/2009

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến.

04/01/2010

 

281

Thông tư

38/2009/TT-BGDĐT ngày 22/12/2009

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học.

08/02/2010

 

282

Thông tư

39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009

Thông tư ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

15/02/2010

 

283

Thông tư

01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

04/3/2010

 

284

Thông tư

02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010

Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

28/3/2010

 

285

Thông tư

08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010

Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

01/4/2010

 

286

Thông tư

09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010

Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

28/4/2010

 

287

Thông tư

13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010

Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

01/6/2010

 

288

Thông tư liên tịch

15/2010/TTLT-BTC- BGDĐT ngày 29/01/2010

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015.

15/3/2010

 

289

Thông tư

15/2010/TT-BGDĐT ngày 01/6/2010

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên - Môi trường

15/7/2010

 

290

Thông tư

16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

12/8/2010

 

291

Thông tư

17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Chương trình khung TCCN các khối ngành: công nghệ hóa học; công nghệ kỹ thuật điện; điện tử và viễn thông; sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

12/8/2010

 

292

Thông tư

18/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Chương trình khung TCCN các khối ngành: nông nghiệp; thủy sản

12/8/2010

 

293

Thông tư

19/2010/TT-BGDĐT ngày 29/6/2010

Chương trình khung khối ngành Khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

18/8/2010

 

294

Thông tư

21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010

Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

04/9/2010

 

295

Thông tư

22/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học quân sự trình độ đại học, cao đẳng.

20/7/2010

 

296

Thông tư

23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010

Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

06/9/2010

 

297

Thông tư

24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

17/9/2010

 

298

Thông tư

26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010

Ban hành Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao công nghệ.

10/12/2010

 

299

Thông tư

28/2010/TT-BGDĐT ngày 01/11/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng.

16/12/2010

 

300

Thông tư liên tịch

30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

31/12/2010

 

301

Thông tư

33/2010/TT-BGDĐT ngày 06/12/2010

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập

20/01/2011

 

302

Thông tư

35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010

Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

28/01/2011

 

303

Thông tư

37/2010/TT-BGDĐT ngày 21/12/2010

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học.

07/02/2019

 

304

Thông tư

39/2010/TT-BGDĐT ngày 23/12/2010

Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

08/02/2011

 

305

Thông tư

40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, trị trấn.

15/02/2011

 

306

Thông tư

41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

15/02/2011

 

307

Thông tư

42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Quy định Chuẩn giám đốc TTGDTX

15/02/2011

 

308

Thông tư

43/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Ban hành Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

15/02/2011

 

309

Thông tư

44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/02/2011

 

310

Thông tư liên tịch

206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước

01/02/2011

 

311

Thông tư

01/2011/TT-BGDĐT ngày 14/01/2011

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học quân sự trình độ đại học

 

Mật

312

Thông tư

04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011

Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

15/3/2011

 

313

Thông tư

05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non

27/3/2011

 

314

Thông tư

06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/02/2011

Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/02/2011

 

315

Thông tư

09/2011/TT-BGDĐT ngày 24/02/2011

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp

09/4/2011

 

316

Thông tư

12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011

Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

15/5/2011

 

317

Thông tư

13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

15/5/2011

 

318

Thông tư

15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

24/5/2011

 

319

Thông tư

16/2011/TT-BGDĐT ngày 13/4/2011

Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường 

01/6/2011

 

320

Thông tư

19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

10/7/2011

 

321

Thông tư

20/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011

Ban hành Mẫu bằng tiến sĩ danh dự

10/7/2011

 

322

Thông tư

21/2011/TT-BGDĐT ngày 27/5/2011

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành khoa học An ninh

 

Mật

323

Thông tư

22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

13/7/2011

 

324

Thông tư

23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/6/2011

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

25/7/2011

 

325

Thông tư

24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

28/7/2011

 

326

Thông tư

25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/6/2011

Quy định tổ thức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

30/7/2011

 

327

Thông tư liên tịch

26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011

Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

01/8/2011

 

328

Thông tư

27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011

Quy chế học sinh sinh viên nội trú

10/8/2011

 

329

Thông tư

30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

22/9/2011

 

330

Thông tư

31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

22/9/2011

 

331

Thông tư

32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

22/9/2011

 

332

Thông tư

33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

22/9/2011

 

333

Thông tư

36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.

30/9/2011

 

334

Thông tư

38/2011/TT-BGDĐT ngày 29/8/2011

Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên

13/10/2011

 

335

Thông tư

44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011

Ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

24/12/2011

 

336

Thông tư

48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

09/12/2011

 

337

Thông tư

49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non 

10/12/2011

 

338

Thông tư liên tịch

50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011

Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 8 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

30/12/2011

 

339

Thông tư

51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011

Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

19/12/2011

 

340

Thông tư

52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

26/12/2011

 

341

Thông tư

54/2011/TT-BGDĐT ngày 05/11/2011

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

31/12/2011

 

342

Thông tư

55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

07/01/2012

 

343

Thông tư

56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011

Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 

09/01/2012

 

344

Thông tư

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

26/01/2012

 

345

Thông tư

59/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Thông tư số 59/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2011 ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Địa chất, địa vật lý và trắc địa; Điện, Điện tử viễn thông; Cơ khí; Kiến trúc và công trình xây dựng

01/02/2012

 

346

Thông tư

60/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

01/02/2012

 

347

Thông tư

61/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải

01/02/2012

 

348

Thông tư

62/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm

01/02/2012

 

349

Thông tư

63/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học

01/02/2012

 

350

Thông tư

64/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Quân sự (mật)

01/02/2012

 

351

Thông tư liên tịch

65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 06/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

06/02/2012

 

352

Thông tư

66/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011

Chương trình học phần kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

14/02/2012

 

353

Thông tư

 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011

Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học 

14/02/2012

 

354

Thông tư liên tịch

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/ NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

20/02/2012

 

355

Thông tư

01/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học Sức khỏe, trình độ đại học

27/02/2012

 

356

Thông tư

02/2012/TT-BGDĐT ngày 03/01/2012

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học 

27/01/2012

 

357

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012

Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân 

26/3/2012

 

358

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2012

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015

05/3/2012

 

359

Thông tư

04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012

 Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

02/4/2012

 

360

Thông tư

06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 

31/3/2012

 

361

Thông tư

07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012

Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, ưu tú

02/4/2012

 

362

Thông tư

08/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012

Quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

20/4/2012

 

363

Thông tư

11/2012/TT-BGDĐT ngày 07/3/2012

Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

22/4/2012

 

364

Thông tư

13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012

Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

21/5/2012

 

365

Thông tư

14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 19/4/2012

Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”, phục vụ quản lí công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên

05/6/2012

 

366

Thông tư

15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá Trung tâm GDTX

16/6/2012

 

367

Thông tư

17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012

Quy định về dạy thêm, học thêm

01/7/2012

 

368

Thông tư

19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

16/7/2012

 

369

Thông tư

21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

02/8/2012

 

370

Thông tư

23/2012/TT-BGDĐT ngày 27/6/2012

Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học

12/8/2012

 

371

Thông tư

26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

 

 

372

Thông tư

27/2012/TT-BGDĐT ngày 11/7/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/8/2012

 

373

Thông tư liên tịch

28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 14/8/2012

Hướng dẫn Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg quy định việc hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

01/10/2012

 

374

Thông tư

30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 quy định công nhận, hủy bỏ công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư

26/10/2012

 

375

Thông tư

32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012

Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

30/10/2012

 

376

Thông tư

33/2012/TT-BGDĐT ngày 26/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự

10/11/2012

 

377

Thông tư

34/2012/TT-BGDĐT ngày 26/9/2012

Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

12/11/2012

 

378

Thông tư

35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

26/11/2012

 

379

Thông tư

36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012

Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

09/12/2012

 

380

Thông tư

37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

01/01/2013

 

381

Thông tư

38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012

Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

17/12/2012

 

382

Thông tư

39/2012/TT-BGDĐT ngày 05/11/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

20/12/2012

 

383

Thông tư

40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

04/01/2013

 

384

Thông tư

41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/01/2013

 

385

Thông tư

42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

06/01/2013

 

386

Thông tư

43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012

Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

15/01/2013

 

387

Thông tư

44/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

16/01/2013

 

388

Thông tư

45/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

16/01/2013

 

389

Thông tư

46/2012/TT-BGDĐT ngày 04/12/2012

Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

20/01/2013

 

390

Thông tư

48/2012/TT-BGDĐT ngày 11/12/2012

Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học.

25/01/2013

 

391

Thông tư

49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

01/02/2013

 

392

Thông tư

50/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 ban hành Điều lệ trường tiểu học

01/02/2013

 

393

Thông tư

51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

03/02/2013

 

394

Thông tư

52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012

Ban hành điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi

01/3/2013

 

395

Thông tư

53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

03/02/2013

 

396

Thông tư

54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012

Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

08/02/2013

 

397

Thông tư

56/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012

Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/02/2013

 

398

Thông tư

57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/02/2013

 

399

Thông tư liên tịch

58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012

Thông tư liên tịch của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

18/02/2013

 

400

Thông tư

60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

15/02/2013

 

401

Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

15/02/2013

 

402

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

15/02/2013

 

403

Thông tư liên tịch

66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012

Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

12/6/2012

 

404

Thông tư liên tịch

07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập

22/4/2013

 

405

Thông tư

08/2013/TT-BGDĐT ngày 08/3/2013

Ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

22/4/2013

 

406

Thông tư liên tịch

09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013

Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

25/4/2013

 

407

Thông tư

10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013

Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

11/5/2013

 

408

Thông tư

11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT

19/5/2013

 

409

Thông tư liên tịch

40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

27/5/2013

 

410

Thông tư

12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

24/6/2013

 

411

Thông tư

13/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác

24/6/2013

 

412

Thông tư

14/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Máy tính

24/6/2013

 

413

Thông tư

15/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải

24/6/2013

 

414

Thông tư

16/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: An ninh và trật tự xã hội; Quân sự

24/6/2013

 

415

Thông tư

17/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác

14/6/2013

 

416

Thông tư

18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013

Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

28/6/2013

 

417

Thông tư

19/2013/TT-BGDĐT ngày 03/6/2013

Ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông

16/7/2013

 

418

Thông tư

20/2013/TT-BGDĐT ngày 06/6/2013

Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

19/7/2013

 

419

Thông tư

23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/6/2013

Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

12/8/2013

 

420

Thông tư

25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

30/8/2013

 

421

Thông tư

26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT  

30/8/2013

 

422

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTG ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

01/9/2013

 

423

Thông tư

29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013

Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

09/9/2013

 

424

Thông tư

30/2013/TT-BGDĐT ngày 26/7/2013

Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

10/9/2013

 

425

Thông tư

31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

15/9/2013

 

426

Thông tư

34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013

Sửa đổi, bổ sung, một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

01/11/2013

 

427

Thông tư liên tịch

130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 09/9/2013

Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020"

05/11/2013

 

428

Thông tư liên tịch

35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP Ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

03/11/2013

 

429

Thông tư liên tịch

143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/10/2013

Sửa đổi Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC- BGDĐT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015 

02/12/2013

 

430

Thông tư

37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/01/2014

 

431

Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

13/01/2014

 

432

Thông tư

39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục (Được đính chính bởi Quyết định số 26/QĐ-BGDĐT ngày 06/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục)

18/01/2014

 

433

Thông tư

40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013

Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/02/2014

 

434

Thông tư

41/2013/TT-BGDĐT ngày 31/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/02/2014

 

435

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013

Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

05/3/2014

 

436

Thông tư

01/2014/TT -BGDĐT ngày 24/01/ 2014

Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

16/3/2014

 

437

Thông tư

04/2014/TT -BGDĐT ngày 28/02/2014

Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

15/4/2014

 

438

Thông tư

05/2014/TT -BGDĐT ngày 28/02/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

14/4/2014

 

439

Thông tư

07/2014/TT -BGDĐT ngày 14/3/2014

Quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học

29/4/2014

 

440

Thông tư

08/2014/TT -BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

05/5/2014

 

441

Thông tư

10/2014/TT -BGDĐT ngày 11/4/2014

Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

28/5/2014

 

442

Thông tư

11/2014/TT -BGDĐT ngày 18/4/2014

Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

02/6/2014

 

443

Thông tư

12/2014/TT -BGDĐT ngày 18/4/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/6/2014

 

444

Thông tư

13/2014/TT -BGDĐT ngày 28/4/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

16/6/2014

 

445

Thông tư

15/2014/TT -BGDĐT ngày 15/5/2014

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

01/7/2014

 

446

Thông tư

16/2014/TT -BGDĐT ngày 16/5/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

01/7/2014

 

447

Thông tư

17/2014/TT -BGDĐT ngày 26/5/2014

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

11/7/2014

 

448

Thông tư

18/2014/TT -BGDĐT ngày 26/5/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung vào điểm a) khoản 2 Điều 7 của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT -BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/6/2014

 

449

Thông tư

19/2014/TT -BGDĐT ngày 30/5/2014

Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm

15/7/2014

 

450

Thông tư

21/2014/TT -BGDĐT ngày 07/7/2014

Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

20/8/2014

 

451

Thông tư

22/2014/TT -BGDĐT ngày 09/7/2014

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

22/8/2014

 

452

Thông tư

23/2014/TT -BGDĐT ngày 18/7/2014

Ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

01/9/2014

 

453

Thông tư

24/2014/TT -BGDĐT ngày 25/7/2014

Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

07/9/2014

 

454

Thông tư

26/2014/TT -BGDĐT ngày 11/8/2014

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viện theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT.

25/9/2014

 

455

Thông tư

28/2014/TT -BGDĐT ngày 26/8/2014

Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

10/10/2014

 

456

Thông tư liên tịch

29/2014/TT LT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014

Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề

10/10/2014

 

457

Thông tư liên tịch

125/2014/TT LT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014

Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên

10/10/2014

 

458

Thông tư

30/2014/TT -BGDĐT ngày 28/8/2014

Thông tư Quy định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/10/2014

 

459

Thông tư

31/2014/TT -BGDĐT ngày 16/9/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

11/10/2014

 

460

Thông tư liên tịch

26/2014/TT LT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2014

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

06/11/2014

 

461

Thông tư

33/2014/TT -BGDĐT ngày 02/10/2014

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

18/11/2014

 

462

Thông tư

34/2014/TT -BGDĐT ngày 15/10/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/12/2014

 

463

Thông tư liên tịch

35/2014/TT LT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

28/11/2014

 

464

Thông tư liên tịch

36/2014/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

01/02/2015

 

465

Thông tư

37/2014/TT -BGDĐT ngày 02/12/2014

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông

16/01/2015

 

466

Thông tư

38/2014/TT -BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành GDQPAN

 

 

467

Thông tư

39/2014/TT -BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

20/01/2015

 

468

Thông tư

40/2014/TT -BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Nông nghiệp; Lâm nghiệp

20/01/2015

 

469

Thông tư

41/2014/TT -BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật mỏ

20/01/2015

 

470

Thông tư

42/2014/TT -BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Dịch vụ du lịch; Khách sạn, nhà hàng

20/01/2015

 

471

Thông tư

43/2014/TT -BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản trị - Quản lý

20/01/2015

 

472

Thông tư

44/2014/TT -BGDĐT ngày 12/12/2014

Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

25/01/2015

 

473

Thông tư

45/2014/TT -BGDĐT ngày 17/12/2014

Quy định việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

01/02/2015

 

474

Thông tư

46/2014/TT -BGDĐT ngày 23/12/2014

Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học

09/02/2015

 

475

Thông tư

47/2014/TT -BGDĐT ngày 31/12/2014

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

25/3/2015

 

476

Thông tư liên tịch

208/2014/TT LT-BTC-BGDĐT ngày 26/12/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 124/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

10/02/2015

 

477

Thông tư

01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015

Điều lệ trường cao đẳng.

02/3/2015

 

478

Thông tư liên tịch

04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

24/4/2015

 

479

Thông tư liên tịch

05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015

Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020”.

24/4/2015

 

480

Thông tư liên tịch

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015

Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

01/5/2015

 

481

Thông tư

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015

Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

01/6/2015

 

482

Thông tư

09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

26/6/2015

 

483

Thông tư liên tịch

11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

12/7/2015

 

484

Thông tư

13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

14/8/2015

 

485

Thông tư liên tịch

15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015

Thông tư liên tịch của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

01/9/2015

 

486

Thông tư

16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

28/9/2015

 

487

Thông tư liên tịch

06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015

Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục

28/8/2015

 

488

Thông tư

17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015

Ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

16/10/2015

 

489

Thông tư liên tịch

18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015

Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

23/10/2005

 

490

Thông tư

19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015

Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

24/10/2015

 

491

Thông tư liên tịch

20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015

Về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

01/11/2015

 

492

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015

Ban hành quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học

03/11/2015

 

493

Thông tư liên tịch

22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015

Ban hành quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở

03/11/2015

 

494

Thông tư liên tịch

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015

Ban hành quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông

03/11/2015

 

495

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015

Ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

09/11/2015

 

496

Thông tư

25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015

Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

01/7/2014

 

497

Thông tư liên tịch

123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015

Thông tư liên tịch của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

20/12/2015

 

498

Thông tư

26/2015/TT /BGDĐT ngày 30/10/2015

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học

15/12/2015

 

499

Thông tư

27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

15/12/2015

 

500

Thông tư liên tịch

28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015

Về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

25/12/2015

 

501

Thông tư liên tịch

29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/ TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30-12-2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

04/01/2016

 

502

Thông tư

30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/01/2016

 

503

Thông tư

33/2015/TT-BGDĐT ngày 30/12 2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

30/12/2015

 

504

Thông tư

34/2015/TT-BGDĐT ngày 30/12/2015

Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái, M'Nông

15/02/2016

 

505

Thông tư liên tịch

39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015

Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

02/12/2015

 

506

Thông tư liên tịch

11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐT ngày 11/12/2015

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/02/2016

 

507

Thông tư

01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

02/3/2016

 

508

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016

Ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

29/4/2016

 

509

Thông tư

05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

06/5/2016

 

510

Thông tư

06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016

Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

06/5/2016

 

511

Thông tư

07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016

Thông tư Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, xóa mù chữ

10/5/2016

 

512

Thông tư

08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016

Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

13/5/2016

 

513

Thông tư liên tịch

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016

Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

16/5/2016

 

514

Thông tư

10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

23/5/2016

 

515

Thông tư

11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27/5/2016

 

516

Thông tư

12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016

Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

09/6/2016

 

517

Thông tư liên tịch

13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016

Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

21/6/2016

 

518

Thông tư liên tịch

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016

Quy định về công tác y tế trường học

30/6/2016

 

519

Thông tư liên tịch

14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 05/5/2016

Sửa đổi bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/ TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

21/6/2016

 

520

Thông tư

16/2016/TT-BGDĐT ngày 18/5/2016

Hướng dẫn Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

04/7/2016

 

521

Thông tư liên tịch

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016

Quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

10/8/2016

 

522

Thông tư

18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

11/8/2016

 

523

Thông tư liên tịch

19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 22/6/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

15/8/2016

 

524

Thông tư liên tịch

20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP ngày 22/6/2016

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội

15/8/2016

 

525

Thông tư liên tịch

21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 22/6/2016

Hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù dự án “Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông”, vay vốn WB.

15/8/2016

 

526

Thông tư

22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016

Thông tư Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT -BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

06/11/2016

 

527

Thông tư

23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

28/11/2016

 

528

Thông tư

24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016

Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

29/12/2016

 

529

Thông tư

25/2016/TT-BGDĐT ngày 15/12/2016

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/01/2017

 

530

Thông tư

26/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016

Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học

15/02/2017

 

531

Thông tư

27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục

15/02/2017

 

532

Thông tư

28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15/02/2017

 

533

Thông tư

01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở

01/3/2017

 

534

Thông tư

02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

01/3/2017

 

535

Thông tư

03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017

Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

01/3/2017

 

536

Thông tư

04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017

Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

10/3/2017

 

537

Thông tư

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

01/9/2014

 

538

Thông tư

06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017

Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

01/6/2015

 

539

Thông tư

07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017

Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

01/5/2017

 

540

Thông tư

08/2017/TT-BGDĐT ngày 24/3/2017

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

20/5/2017

 

541

Thông tư

09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

20/5/2017

 

542

Thông tư

10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017

Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

05/6/2017

 

543

Thông tư

11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cở sở giáo dục đại học"

20/6/2016

 

544

Thông tư

12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017

Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

04/7/2017

 

545

Thông tư

13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017

Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

08/7/2017

 

546

Thông tư

14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017

Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

22/7/2017

 

547

Thông tư

15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/8/2017

 

548

Thông tư

16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017

Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

28/8/2017

 

549

Thông tư

17/2017/TT-BGDĐT ngày 13/7/2017

Sửa đổi cụm từ "Vụ Hợp tác quốc tế" và "Cục Đào tạo với nước ngoài" thành "Cục Hợp tác quốc tế"; cụm từ "Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục" thành "Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

13/7/2017

 

550

Thông tư

18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

05/9/2017

 

551

Thông tư

19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

12/9/2017

 

552

Thông tư

20/2017/TT-BGDĐT ngày 08/8/2017

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

03/10/2017

 

553

Thông tư

21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017

Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

23/10/2017

 

554

Thông tư

22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017

Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

23/10/2017

 

555

Thông tư

23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017

Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

15/11/2017

 

556

Thông tư

24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

25/11/2017

 

557

Thông tư

25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

25/11/2017

 

558

Thông tư

26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017

Quy định tổ chức và hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

04/12/2017

 

559

Thông tư

27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

24/12/2017

 

560

Thông tư

28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

15/01/2018

 

561

Thông tư

29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017

Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

15/01/2018

 

562

Thông tư

30/2017/TT-BGDĐT ngày 05/12/2017

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

20/01/2018

 

563

Thông tư

31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017

Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

02/02/2018

 

564

Thông tư

32/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

03/02/2018

 

565

Thông tư

33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017

Ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

06/02/2018

 

566

Thông tư

34/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017

Sửa đổi Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài kèm theo Thông tư số 10/2014/TT -BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

09/02/2018

 

567

Thông tư

35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

13/02/2018

 

568

Thông tư

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

12/9/2017

 

569

Thông tư

01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2008

Thông tư ban hành thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

14/3/2018

 

570

Thông tư

02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018

Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

14/3/2018

 

571

Thông tư

03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018

Thông tư quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

16/3/2018

 

572

Thông tư

04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/4/2018

 

573

Thông tư

05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2015

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT -BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/4/2018

 

574

Thông tư

06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

16/4/2018

 

575

Thông tư

07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

17/4/2018

 

576

Thông tư

08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

27/4/2018

 

577

Thông tư

09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2017

Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/5/2018

 

578

Thông tư

10/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018

Ban hành quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

15/5/2018

 

579

Thông tư

11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/4/2018

Ban hành tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

22/5/2018

 

580

Thông tư

12/2018/TT-BGDĐT ngày 16/4/2018

Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

01/6/2018

 

581

Thông tư

13/2018/TT-BGDĐT ngày 30/5/2018

Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

15/7/2018

 

582

Thông tư

14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018

Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

04/9/2018

 

583

Thông tư

15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018

Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

11/9/2018

 

584

Thông tư

16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018

Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

13/02/2018

 

585

Thông tư

17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

10/10/2018

 

586

Thông tư

18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

10/10/2018

 

587

Thông tư

19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

10/10/2018

 

588

Thông tư

20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 

10/10/2018

 

589

Thông tư

21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018

Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

10/10/2018

 

590

Thông tư

22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

14/10/2018

 

591

Thông tư

23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018

Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

13/11/2018

 

592

Thông tư

24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục

14/11/2018

 

593

Thông tư

25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018

Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

23/11/2018

 

594

Thông tư

26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018

Ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

23/11/2018

 

595

Thông tư

27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018

Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

10/12/2018

 

596

Thông tư

28/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018

Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

11/01/2019

 

597

Thông tư

29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên

09/02/2010

 

598

Thông tư

30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

08/02/2019

 

599

Thông tư

31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

08/02/2019

 

600

Thông tư

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018

Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

15/02/2019

 

601

Thông tư

33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018

Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

10/02/2019

 

602

Thông tư

34/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018

Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành

12/02/2019

 

 

Tổng số: 602 văn bản

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001

Về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

15/5/2014

2.

Nghị định

166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

15/02/2011

3.

Nghị định

49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010

Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Nghị định số 86/2015/N Đ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2015

4.

Nghị định

115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

15/11/2018

5.

Nghị định

73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 86/2018/N Đ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/8/2018

6.

Nghị định

124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014

Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 86/2018/N Đ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/8/2018

7.

Nghị định

74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Nghị định số 86/2015/N Đ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 -2021

01/12/2015

8.

Quyết định

61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục

Quyết định số 70/2014/Q Đ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

30/1/2015

9.

Quyết định

174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quyết định số 37/2018/Q Đ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

15/10/2018

10.

Quyết định

58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010

Điều lệ trường đại học

Quyết định số 70/2014/Q Đ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

30/01/2015

11.

Quyết định

63/2011/QĐ-TTg ngày 10/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 70/2014/Q Đ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

30/1/2015

12.

Quyết định

85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010

Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Nghị định số 116/2016/N Đ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

13.

Quyết định

20/2012/QĐ-TTg  ngày 27/4/2012

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg  ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quyết định số 37/2018/Q Đ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

15/10/2018

14.

Quyết định

12/2013/Q Đ-TTg ngày 24/01/2013

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 116/2016/N Đ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

15.

Quyết định

36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 116/2016/N Đ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

16.

Quyết định

64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/N Đ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2017/N Đ-CP).

- Các Điều: Điều 3; Điều 7; khoản 1 Điều 11; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

- Các Điều, khoản còn lại hết hiệu lực kể từ ngày 21/4/2017.

17.

Quyết định

85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010

Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Nghị định số 116/2016/N Đ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

18.

Quyết định

12/2013/Q Đ-TTg ngày 24/01/2013

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 116/2016/N Đ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

19.

Quyết định

36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013

Quyết định của của Thủ tướng Chính phủ Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 116/2016/N Đ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

 

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

20.

Quyết định

1217/QĐ-BĐH ngày 18/12/1978

Quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy đại học

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

04/01/2009

21.

Thông tư

49/TT ngày 29/11/1979

Quy định chế độ công tác của giáo viên trường phổ thông

Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21/10/2009 ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

06/12/2009

22.

Quyết định

2301/QĐ-LB ngày 22/12/1990

Danh mục đào tạo đại học nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

12/6/2010

23.

Quyết định

375/QĐ-BGD &ĐT ngày 05/9/1991

Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường trung học chuyên nghiệp

Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2012 ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

22/4/2012

24.

Quyết định

2677/GD-ĐT ngày 03/12/1993

Ban hành Quy định về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp đào tạo trong bậc đại học

Thông tư số 07/2015/TT-BGD ĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

01/6/2015

25.

Quyết định

1523/GD &ĐT ngày 06/6/1994

Quản lý các đoàn giáo dục và đào tạo ra nước ngoài công tác và các đoàn nước ngoài vào làm việc với ngành giáo dục và đào tạo, các hội nghị, hội thảo và các dự án quốc tế

Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

11/7/2014

26.

Quyết định

2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997

Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Thông tư số 27/2011/TT-BGD ĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

10/8/2011

27.

Thông tư

14-GDĐT ngày 05/8/1997

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

Thông tư số 07/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10/5/2016

28.

Quyết định

31/1998/QĐ-BGD &ĐT ngày 20/5/1998

Quy chế của trường thực hành sư phạm cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

01/7/2014

29.

Quyết định

28/1999/QĐ-BGD &ĐT ngày 23/6/1999

Quy định kiểm tra, đánh giá và công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

20/01/2010

30.

Quyết định

33/1999/QĐ-BGD &ĐT ngày 25/8/1999

Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

11/4/2014

31.

Quyết định

44/1999/QĐ-BGD &ĐT ngày 29 tháng 12 năm 1999

Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên ngạch giảng viên chính trong các trường đại học và cao đẳng

Thông tư số 18/2017/TT-BGD ĐT ngày 21/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

05/9/2017

32.

Quyết định

08/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 30/3/2000

Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học, học viên và cao đẳng

Thông tư số 19/2012/TT-BGD ĐT ngày 01/6/2012 ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

16/7/2012

33.

Quyết định

21/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 06/6/2001

Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 16/2010/TT-BGD ĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

12/8/2010

34.

Quyết định

23/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 28/6/2001

Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài

Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

28/5/2014

35.

Quyết định

26/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 05/7/2001

Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Thông tư số 07/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10/5/2016

36.

Quyết định

27/2001/QĐ-BGD &ĐT

Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)

Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

12/4/2010

37.

Quyết định

30/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 30/7/2001

Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác

Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

01/7/2014

38.

Quyết định

37/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 10/8/2001

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

- Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

22/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/2018

 

 

 

39.

Quyết định

21/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 16/4/2002

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

Thông tư số 19/2009/TT- BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

40.

Quyết định

41/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 18/10/2002

Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 27/2011/TT-BGD ĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

10/8/2011

41.

Quyết định

43/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 22/10/2002

Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

02/12/2009

42.

Quyết định

44/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 24/10/2002

Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

02/4/2012

43.

Quyết định

13/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 24/3/2003

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

Thông tư số 19/2009/TT- BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

44.

Quyết định

20/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 20/5/2003

Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường trung học chuyên nghiệp

Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2012 ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

22/4/2012

45.

Quyết định

24/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 09/6/2003

Điều chỉnh, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 24/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 19/2009/TT- BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

46.

Quyết định

26/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 16/6/2003

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp

14/8/2012

47.

Quyết định

51/2003/QĐ-BGD &ĐT

Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục quốc phòng ghép môn

Thông tư số 02/2012/TT-BGD ĐT ngày 13/01/2012 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học

27/02/2012

48.

Quyết định

52/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 07/11/2003

Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông

Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

28/12/2009

49.

Quyết định

56/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 10/12/2003

Điều lệ trường cao đẳng

Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

10/7/2009

50.

Quyết định

10/2004/QĐ-BGD &ĐT ngày 15/4/2004

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8

Thông tư số 19/2009/TT- BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

51.

Quyết định

20/2004/QĐ-BGD &ĐT ngày 20/7/2004

Sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/2004; Quyết định số 10/2004/QĐ-BGD &ĐT ngày 15/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8

Thông tư số 19/2009/TT- BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

52.

Quyết định

35/2004/QĐ-BGD &ĐT ngày 11/10/2004

Chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

11/5/2010

53.

Quyết định

03/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 15/02/2005

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

27/8/2012

54.

Quyết định

08/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 14/3/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

12/4/2010

55.

Quyết định

26/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 29/8/2005

Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Thông tư số 22/2018/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

14/10/2018

56.

Quyết định

27/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 29/8/2005

Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Thông tư số 22/2018/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

14/10/2018

57.

Quyết định

06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2006

Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

25/9/2014

58.

Thông tư liên tịch

 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV  ngày 23 tháng 8 năm 2006 

Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 

Thông tư số 16/2017/TT-BGD ĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

28/8/2017

59.

Quyết định

23/2006/QĐ-BGDĐT  ngày 22/5/2006

Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật

Thông tư số 03/2018/TT-BGD ĐT ngày 29/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

16/3/2018

60.

Quyết định

41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Thông tư 23/2016/TT-BGD ĐT ngày 13/10/2016 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra các kỳ thi.

28/11/2016

61.

Quyết định

14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007

Quy định Chuẩn giáo viên tiểu học

Thông tư số 20/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

10/10/2018

62.

Quyết định

59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007

Quy định về quản lý các dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 02/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

14/3/2018

63.

Quyết định

08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm Quyết định số 06/2006/ QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2006 ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

25/9/2014

64.

Quyết định

40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

22/8/2014

65.

Quyết định

62/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 26 tháng 10 năm 2007

Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

Thông tư số 25/2016/TT-BGDĐT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trong đó có Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên)

30/01/2017

66.

Quyết định

65/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 01 tháng 11 năm 2007

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Thông tư số 12/2017/TT-BGD ĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

04/7/2017

67.

Thông tư liên tịch

71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007

Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

 

Thông tư liên tịch số 06/2015/ TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

01/5/2015

68.

Quyết định

76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 62/2012/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

15/02/2013

 

69.

Quyết định

79/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 24 tháng 12 năm 2007

Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông.

Thông tư số 02/2017/TT-BGD ĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

01/3/2017

70.

Quyết định

 80/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 24 tháng 12 năm 2007

Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

01/3/2017

71.

Quyết định

82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên

Thông tư liên tịch số 123/2015/ TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

20/12/2015

72.

Quyết định

02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008

Chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non

Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

23/11/2018

73.

Quyết định

36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

25/3/2014

74.

Quyết định

41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Thông tư số 13/2015/TT-BGD ĐT ngày 30/6/2015 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

14/8/2015

75.

Quyết định

49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Thông tư số 01/2016/TT-BGD ĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

02/3/2016

76.

Quyết định

57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008

Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư liên tịch số 123/2015/ TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

20/12/2015

77.

Thông tư

 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008

Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

Thông tư số 16/2017/TT-BGD ĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

28/8/2017

78.

Quyết định

60/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2008

Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 26/2017/TT-BGD ĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

04/12/2017

79.

Quyết định

64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

25/3/2015

80.

Quyết định

65/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008

Ban hành Quy tắc các nội dung thi trong hội thao Giáo dục quốc phòng- an ninh học sinh trung học phổ thông

Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

13/11/2018

81.

Thông tư

06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2008

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Thông tư số 01/2016/TT-BGD ĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

02/3/2016

82.

Thông tư

09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009

Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

13/02/2018

83.

Thông tư

10/2009/TT-BGDĐT  ngày 07 tháng 5 năm 2009 

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 

Thông tư số 08/2017/TT-BGD ĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

20/5/2017

84.

Thông tư

25/2009/TT-BGDĐT ngày 29/4/2009

Sửa đổi, bổ sung danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư liên tịch số 123/2015/ TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

20/12/2015

85.

Thông tư

29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009

Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư số 14/2018/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

04/9/2018

86.

Thông tư

30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009

Quy định Chuẩn giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

Thông tư số 20/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

10/10/2018

87.

Thông tư

33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

Thông tư số 01/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

14/3/2018

88.

Thông tư

32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009

Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về ban hành quy định đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học

15/10/2014

89.

Thông tư

36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009

Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Thông tư số 07/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10/5/2016

90.

Thông tư

07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 15/2018/TT-BGDĐT ngày 27/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

11/9/2018

91.

Thông tư

12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 11/2016/TT-BGD ĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27/5/2016

92.

Thông tư

16/2010/TT-BGD ĐT ngày 28/6/2010

Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên

09/02/2019

93.

Thông tư liên tịch

21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010

Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

11/5/2015

94.

Thông tư

20/2010/TT-BGDĐT ngày 16/7/2010

Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT ngày 17/12/2014 quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

01/02/2015

95.

Thông tư liên tịch

29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 -2011 đến năm học 2014 - 2015

Thông tư liên tịch số 20/2014/ TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP .

15/7/2014

96.

Thông tư

32/2010/TT-  BGDĐT ngày 02/12/2010

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Thông tư số 07/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10/5/2016

97.

Thông tư

34/2010/TT-BGDĐT  ngày 08/12/2010

Quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp.

Thông tư số 20/2017/TT-BGD ĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

03/10/2017

98.

Thông tư

36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm Quyết định số 64/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

25/3/2015

99.

Thông tư

38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2010 

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Thông tư số 09/2017/TT-BGD ĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

20/5/2017

100.

Thông tư

02/2011/TT-BGDĐT ngày 20/01/2011

Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2016

101.

Thông tư

03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.

Thông tư số 21/2018/TT-BGD ĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

10/10/2018

102.

Thông tư

07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

22/9/2014

103.

Thông tư

10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

01/7/2014

104.

Thông tư

14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011

Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học

Thông tư số 14/2018/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

04/9/2018

105.

Thông tư

17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011

Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

23/11/2018

106.

Thông tư liên tịch

18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011

Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế

Thông tư liên tịch số 13/2016/ TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học

30/6/2016

107.

Thông tư

28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 13/2015/TT-BGD ĐT ngày 30/6/2015 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

14/8/2015

108.

Thông tư liên tịch

175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011

Thông tư liên tịch của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ

Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13/4/2018 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

01/6/2018

109.

Thông tư

39/2011/TT-BGDĐT  ngày 15/9/2011

Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 19/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục và đào tạo

12/9/2017

110.

Thông tư

41/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2011

Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục

Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục

14/11/2018

111.

Thông tư

45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

22/9/2014

112.

Thông tư

46/2011/TT-BGDĐT ngày 17/10/2011

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

22/8/2014

113.

Thông tư liên tịch

47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tư liên tịch số 11/2015/ TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

12/7/2015

114.

Thông tư liên tịch

53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh

Thông tư liên tịch số 15/2015/ TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP- BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

01/9/2015

115.

Thông tư liên tịch

65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Nghị định số 116/2016/N Đ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

116.

Thông tư

04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư số 25/2017/TT-BGD ĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạoBan hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

25/11/2017

117.

Thông tư

05/2012/TT-BGDĐT  ngày 15 tháng 02 năm 2012 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT  ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 08/2017/TT-BGD ĐT ngày 24/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

20/5/2017

118.

Thông tư

09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

119.

Thông tư

10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

13/4/2015

120.

Thông tư

12/2012/TT-BGDĐT  ngày 03/4/2012

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

16/02/2016

121.

Thông tư

16/2012/TT-BGDĐT ngày 09/5/2012

Quy định ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 09/2018/TT-BGD ĐT ngày 30/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/5/2018

122.

Thông tư

18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

25/3/2015

123.

Thông tư

24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT  ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

124.

Thông tư liên tịch

98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/6/2012

Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”

Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2026

15/7/2018

125.

Thông tư

31/2012/TT-BGDĐT  ngày 12/9/2012 

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh

Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

01/3/2017

 

Thông tư

47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012

Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 18/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

10/10/2018

126.

Thông tư

55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Quyết định số 18/2017/Q Đ-TTg ngày tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

15/7/2017

127.

Thông tư

59/2012/TT-BGDĐT  ngày 28/12/2012

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Thông tư số 17/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

10/10/2018

128.

Thông tư

01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013

Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Thông tư số 06/2016/TT-BGD ĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

06/5/2016

129.

Thông tư

02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

02/6/2014

130.

Thông tư

03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT  ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT  ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

131.

Thông tư

04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

13/4/2015

132.

Thông tư

05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013

Sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT  ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 01/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

14/3/2018

133.

Thông tư

06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/ TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

 

13/4/2015

134.

Thông tư liên tịch

13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 21/01/2013

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13/4/2018 của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

01/6/2018

135.

Thông tư

21/2013/TT-BGDĐT ngày 18/6/2013

Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 19 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012; Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

136.

Thông tư liên tịch

22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013

Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non

Thông tư liên tịch số 13/2016/ TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác tế trường học

30/6/2016

137.

Thông tư

24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013

Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/ TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 và Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

138.

Thông tư liên tịch

25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư liên tịch số 40/2015/ TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

11/5/2015

139.

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/Q Đ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 116/2016/N Đ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

140.

Thông tư

28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013

Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/ TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

141.

Thông tư

33/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013

Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 25/2017/TT-BGD ĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạoBan hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

25/11/2017

142.

Thông tư

36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT- BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 07/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10/5/2016

143.

Thông tư

02/2014/TT-BGDĐT  ngày 08 tháng 02 năm 2014

Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 19/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

10/10/2018

144.

Thông tư

03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014

Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

08/02/2019

145.

Thông tư

06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/ TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/ TT-BGDĐT ngày 20/3/2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18/3/2013 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

13/4/2015

146.

Thông tư

09/2014/TT-BGDĐT ngày 25/3/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/ TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

 

13/4/2015

147.

Thông tư

14/2014/TT-BGDĐT  ngày 05 tháng 5 năm 2014 

Quy định xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 11/2017/TT-BGD ĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cở sở giáo dục đại học"

20/6/2017

148.

Thông tư liên tịch

20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/ NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 09/2016/ TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/N Đ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

16/5/2016

149.

Thông tư

25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 19/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

10/10/2018

150.

Thông tư

02/2015/TT-BGDĐT  ngày 26/02/2015 

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Thông tư số 04/2017/TT-BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

10/3/2017

151.

Thông tư

03/2015/TT-BGDĐT  ngày 26 tháng 02 năm 2015

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư số 05/2017/TT-BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

10/3/2017

152.

Thông tư

08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 18/2017/Q Đ-TTg ngày tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

25/7/2017

153.

Thông tư liên tịch

14/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/7/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/ NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 09/2016/ TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/N Đ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

16/5/2016

154.

Thông tư

 

31/2015/TT-BGDĐT ngày 14/12/2015

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa ngoại ngữ sử dụng trong trường phổ thông

Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, phê duyệt sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

06/02/2018

 

155.

Thông tư

35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015

Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

Thông tư số 22/2018/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

14/10/2018

156.

Thông tư

02/2016/TT-BGDĐT  ngày 10 tháng 3 năm 2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT  ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 04/2017/TT-BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

10/3/2017

157.

Thông tư

 03/2016/TT-BGDĐT  ngày 14 tháng 3 năm 2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/ TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 05/2017/TT-BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

10/3/2017

158.

Thông tư

05/2016/TT-BGD ĐT ngày 21/3/2016

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

08/02/2019

 

Tổng số: 158 văn bản

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

Văn bản do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

 

1

Luật

38/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Luật Giáo dục

- Cụm từ “trung tâm dạy nghề” tại điểm b khoản 1 Điều 83.

- Cụm từ “lớp dạy nghề” tại điểm a khoản 1 Điều 69 và điểm b khoản 1 Điều 83.

- Cụm từ “Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề” tại các Điều 45, 50, 51, 52, 54, 77, 105 và 113.

- Cụm từ “cơ sở dạy nghề” tại khoản 3 Điều 54.

- Cụm từ “trường dạy nghề” tại khoản 1 Điều 89.

- Cụm từ “trình độ cao đẳng,” tại khoản 2 Điều 40 và khoản 1 Điều 41.

cụm từ “trường cao đẳng,” tại Điều 41, điểm d khoản 1 Điều 51 và Điều 79.

- Cụm từ “các trường cao đẳng và” tại đoạn 3 khoản 2 Điều 41.

- Cụm từ “và lớp trung cấp chuyên nghiệp” tại điểm a và cụm từ “Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề” tại điểm b khoản 1 Điều 69.

- Mục 3 Chương II: Giáo dục nghề nghiệp gồm các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37; khoản 5 Điều 30, khoản 1 Điều 38, khoản 2 Điều 39, đoạn 2 khoản 1 Điều 40, điểm a khoản 1 Điều 42, khoản 1 Điều 43, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 77.

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13

01/7/2015

2

Luật

08/2012/QH13 ngày 18/6/2012

Luật giáo dục đại học

- Cụm từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” tại khoản 3 Điều 37.

- Cụm từ “cao đẳng,” tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5, Điều 33, điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 36 và khoản 4 Điều 45.

- Cụm từ “trình độ cao đẳng,” tại khoản 1 Điều 6.

- Cụm từ “trường cao đẳng,” tại Điều 2, khoản 8 Điều 4, khoản 1 Điều 11, Điều 14, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 4 Điều 27 và Điều 28.

- Cụm từ “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận xếp hạng đối với trường cao đẳng” tại khoản 5 Điều 9.

- Cụm từ “có trình độ thạc sĩ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng” tại điểm b khoản 2 Điều 20.

- Cụm từ “bằng tốt nghiệp cao đẳng” tại khoản 1 Điều 38.

cụm từ “chương trình đào tạo cao đẳng” tại Điều 59.

Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7, đoạn 2 khoản 1 Điều 27, đoạn 2 khoản 2 Điều 27 và điểm a khoản 1 Điều 38.

Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13

01/7/2015

3

Nghị định

06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000

Hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Các quy định về giáo dục và đào tạo

Nghị định số 73/2012/ NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

15/11/2012

4

Nghị định

18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001

Quy định về thành lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Các quy định về giáo dục và đào tạo

Nghị định số 73/2012/ NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

15/11/2012

5

Nghị định

75/2006/N Đ-CP ngày 02/8/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục

 Điểm đ, Khoản 3, Điều 33. 

Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2015

6

Nghị định

141/2013/N Đ-CP ngày 24/10/2013

Hướng dẫn Luật Giáo dục đại học

Các quy định về trường cao đẳng, chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

Nghị định số 48/2015/ NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp

01/7/2015

7

Nghị định

138/2013/N Đ-CP ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

- Điểm c khoản 2, điểm c Khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 5; điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 6, khoản 2 Điều 9; khoản 1 Điều 10; điểm b khoản 1 Điều 14 và khoản 2 Điều 18.

- Cụm từ “trường cao đẳng” tại điểm d khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 5.

- Cụm từ “cao đẳng” tại khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 10.

- Cụm từ “trung cấp chuyên nghiệp” tại khoản 2 Điều 17.

- Cụm từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” tại điểm b khoản 4 Điều 26.

- Đối tượng áp dụng là cơ quan báo chí tại Khoản 2 Điều 13.

Nghị định số 79/2015/ NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghị định số 65/2015/ NĐ-CP ngày 07/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/2015

8

Nghị định

46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Điểm c và điểm d khoản 2 Điều 4; khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 12; điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 16; khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều 19; gạch đầu dòng thứ hai và thứ ba điểm d khoản 3 Điều 20; gạch đầu dòng thứ hai điểm b khoản 3 Điều 21; điểm d và đ khoản 2 Điều 26; điểm c khoản 2 Điều 28; khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều 29; gạch đầu dòng thứ hai và thứ ba điểm d khoản 3 Điều 30; gạch đầu dòng thứ hai điểm b khoản 3 Điều 31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 35; Điều 36; gạch đầu dòng thứ hai và thứ ba điểm d khoản 3 Điều 40; điểm c khoản 1 Điều 41; Điều 42; điểm b khoản 1 Điều 44; điểm c khoản 1 Điều 45; Điều 46; khoản 1 Điều 50; gạch đầu dòng thứ hai và thứ ba điểm d khoản 3 Điều 51; điểm b khoản 1 Điều 52; điểm c khoản 2 Điều 61; gạch đầu dòng thứ hai và thứ ba điểm d khoản 3 Điều 65; khoản 2 Điều 78; khoản 2 Điều 80; điểm b và điểm c khoản 5 Điều 83; khoản 5 Điều 91; điểm a khoản 1 Điều 93; khoản 1 Điều 94; Điều 97; Điều 103; điểm c khoản 1 Điều 105; khoản 1 và khoản 2 Điều 107.

Nghị định số 135/2018/ NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

20/11/2018

9

Quyết định

82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005

Chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật

Khoản 2, Điều 2.

Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2015

10

Quyết định

05/2013/Q Đ-TTg ngày 15/01/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân ra nước ngoài học tập

Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 14; Điều 15; Điều 16.

 

Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

21/4/2017

 

Văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

 

 

11

Thông tư

09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Điểm e khoản 7 Điều 22

Thông tư số 06/2014/ TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/ TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

25/4/2014

12

Thông tư

52/2011/TT-BGD ĐT ngày 11/11/2011

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Điểm a khoản 1 Điều 4

Thông tư số 13/2014/ TT-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGD ĐT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

16/6/2014

13

Thông tư

24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013

Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Ý thứ 2, 3 và 4 tại điểm c khoản 1 Điều 1

Thông tư số 06/2014/ TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/ TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

25/4/2014

14

Thông tư liên tịch

16/2006/TTLT /BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006

Hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Điểm a khoản 2 phần II

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/ NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/ NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP .

15/7/2014

15

Quyết định

3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995

Ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường Đại học Cao đẳng Sư phạm

Quy định về chương trình giáo dục thể chất trình độ đại học.

Thông tư số 25/2015/ TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

29/11/2015

16

Quyết định

1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997

Ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học, cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao)

Các quy định về chương trình giáo dục thể chất trình độ đại học.

Thông tư số 25/2015/ TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

29/11/2015

17

Quyết định

37/2000/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2000

Quy chế tạm thời trường cao đẳng cộng đồng

 Các quy định về tổ chức và quản lý trường cao đẳng; nhà giáo, cán bộ, công chức và nhân viên; học sinh, sinh viên; tài chính và tài sản; quan hệ giữa trường cao đẳng cộng đồng, gia đình và xã hội.

Riêng các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trường cao đẳng tiếp tục thực hiện đến khi có văn bản thay thế.

Thông tư số 01/2015/ TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

02/3/2015

18

Thông tư liên tịch

75/2000/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 20/7/2000

Hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn

Quy định áp dụng đối với đối tượng “Học sinh đại học và sau đại học (nghiên cứu sinh, học viên cao học) được cử đi học từ năm học 1999 - 2000 trở đi theo Điều 76 của Luật Giáo dục”

Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/N Đ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

24/4/2015

19

Quyết định

37/2001/QĐ-BGDĐT  ngày 10 tháng 8 năm 2001

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

Thông tư số 14/2017/ TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

22/7/2017

20

Quyết định

39/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 28/8/2001

Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập

Các quy định áp dụng đối với trung trung học chuyên nghiệp

Thông tư số 35/2009/ TT-BGDĐT ngày 03/12/2009 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

25/01/2010

21

Quyết định

32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông

- Điều 7.

 

 

- Điều 6.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

21/4/2017

22

Quyết định

40/2003/QĐ-BGD &ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2003

Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa 

 Các nội dung quy định về: Tuyển sinh; tổ chức và quản lý đào tạo; đánh giá kết quả học tập, xếp hạng tốt nghiệp; xét, công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng; thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong đào tạo từ xa trình độ đại học

Thông tư số 10/2017/ TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

05/6/2017

23

Thông tư

43/2003/TT-BGD &ĐT ngày 26/9/2003

Hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng

Các quy định về giảng viên giáo dục quốc phòng

Thông tư số 36/2010/ TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

29/01/2011

24

Quyết định

27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 1 Điều 4

Thông tư số 35/2015/ TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

26/02/2016

25

Quyết định

25/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 26/6/2006

Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất tại điểm b khoản 2 Điều 13, điểm d khoản 1 Điều 17, khoản 4 Điều 18.

Thông tư số 25/2015/ TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

29/11/2015

26

Quyết định

01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

- Điều 8; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11.

 

- Điều 9; Điều 10; khoản 5, 6 Điều 11.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

21/4/2017

27

Quyết định

18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007

Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

Quy định về giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại khoản 1 Điều 10

Thông tư số 08/2016/ TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn

13/5/2016

28

Quyết định

33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007

Ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Quy định đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư số 19/2015/ TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

24/10/2015

29

Quyết định

36/2007/QĐ-BGD &ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học

Thông tư số 06/2017/ TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

01/5/2017

30

Quyết định

42/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 13/8/2007

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy định về sinh viên và công tác sinh viên của các trường đại học, học viên, trường đại học

Thông tư số 10/2016/ TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

23/5/2016

31

Quyết định

60/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 16/10/2007

Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Thông tư số 16/2015/ TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

28/9/2015

32

Quyết định

78/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 21/12/2007

Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

Các nội dung quy định việc thẩm định giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 43/2010/ TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

15/02/2011

33

Quyết định

09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

- Khoản 1 Điều 7; khoản 1, 4 Điều 9; khoản 1 Điều 10.

 

- Khoản 2 Điều 7; Điều 8; khoản 2, 3 Điều 9; khoản 2,3 Điều 10.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

 

 Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

 

21/4/2017

34

Quyết định

14/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 07/4/2008

Điều lệ trường mầm non

- Điều 8; điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 11; khoản 1, điểm a khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 12 (các quy định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 09/2015/TT-BGD ĐT).

- Điều 9; Điều 10; điểm b, c khoản 1, điểm b, c, d, đ khoản 2, điểm b, c, d khoản 3 Điều 11; khoản 2, 3, điểm b khoản 4 Điều 12 (các quy định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT và 09/2015/TT-BGD ĐT).

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/4/2017

35

Quyết định

25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy định xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo và cách ghi xếp loại tốt nghiệp, hình thức đào tạo tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III.

Thông tư số 19/2015/ TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

24/10/2015

36

Quyết định

30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008

Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

Các quy định về tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGD ĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

10/8/2016

37

Quyết định

42/2008/QĐ-BGD &ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008

Quy định liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Các nội dung về liên kết đào tạo trình độ đại học

Thông tư số 07/2017/ TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

01/5/2017

38

Quyết định

44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

- Điều 8; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11.

 

- Điều 9; Điều 10; khoản 5,6 Điều 11.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

21/4/2017

39

Quyết định

58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008

Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

Điều 4

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học

30/6/2016

40

Quyết định

62/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

- Các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học.

 

 

 

 

 

- Điểm e khoản 2 Điều 16

- Thông tư số 06/2017/ TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

- Thông tư số 15/2011/ TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

01/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

24/5/2011

41

Thông tư

10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009

Quy chế đào tạo trình độ tiễn sĩ

Điều 4, Điều 5 và Điều 6

Thông tư số 38/2010/ TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

07/2/2011

42

Thông tư

14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009

 

Điều lệ trường cao đẳng

 Các quy định về tổ chức và quản lý trường cao đẳng; hoạt động của trường cao đẳng; giảng viên và người học trong trường cao đẳng; tài chính và tài sản của trường cao đẳng; quan hệ giữa trường cao đẳng với gia đình và xã hội.

- Điều 10; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 (Điều 10, Điều 13 và Điều 14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ).

- Điều 11; khoản 2, 3 Điều 12; khoản 2, 3 Điều 13 và khoản 2, 3 Điều 14 (Điều 11, Điều 13 và Điều 14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2011/ TT-BGDĐT).

Thông tư số 01/2015/ TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.

 

 

 

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

 

 

 

 

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP và Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

02/3/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/7/2016

 

 

 

 

 

 

Ngày 1/4/2017 (đối với các trường cao đẳng sư phạm) và ngày 14/10/2016 (đối với các trường cao đẳng)

43

Thông tư

17/2009/TT-BGD ĐT ngày 25/7/2009

Chương trình giáo dục mầm non

- Cụm từ “Thời gian cho từng hoạt động có thể linh hoạt 5 - 10 phút” tại tiểu mục II mục B Phần hai, Chương trình giáo dục nhà trẻ

- Từ “Tập”, “Tập luyện” ở các đầu dòng thuộc điểm a khoản 1 và tên nội dung 1, 2, 3 trong bảng của điểm a thuộc Nội dung giáo dục theo độ tuổi tại khoản 1 tiểu mục II mục C Phần hai, Chương trình giáo dục nhà trẻ; ở các đầu dòng thuộc điểm a khoản 1 và tên nội dung 1, 2, 3 trong bảng của điểm a thuộc Nội dung giáo dục theo độ tuổi tại khoản 1 tiểu mục II mục C Phần ba, Chương trình giáo dục mẫu giáo.

- Cụm từ “tên gọi, chức năng”, “tên gọi, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng”, “tên gọi và đặc điểm nổi bật của”, “(đỏ, vàng, xanh)”, “(to - nhỏ)”, “(tròn, vuông)”, “(một - nhiều)”, “(trên - dưới, trước - sau)” tại các gạch đầu dòng thuộc điểm b khoản 2 tiểu mục II mục C Phần hai, Chương trình giáo dục nhà trẻ.

- Cụm từ “bằng cử chỉ, lời nói” ở tên nội dung 2 cột Kết quả mong đợi trong bảng tại tiểu mục II mục D Phần hai, Chương trình giáo dục nhà trẻ.

- Cụm từ “Nhận biết” tại gạch đầu dòng thứ hai ở cột 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi và 5 - 6 tuổi thuộc nội dung “1. Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm” trong bảng của điểm b thuộc Nội dung giáo dục theo độ tuổi tại khoản 2 tiểu mục II mục C Phần ba, Chương trình giáo dục mẫu giáo.

- Gạch đầu dòng thứ ba và gạch đầu dòng thứ tư ở cột 5 - 6 tuổi thuộc nội dung “1. Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm” trong bảng của điểm b thuộc Nội dung giáo dục theo độ tuổi tại khoản 2 tiểu mục II mục C Phần ba, Chương trình giáo dục mẫu giáo.

- Cụm từ “(âm nhạc, tạo hình)” ở tên nội dung 1 và cụm từ “(nghe, hát, vận động theo nhạc)”, “(vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình)” ở tên nội dung 2 trong bảng Nội dung giáo dục theo độ tuổi tại khoản 5 tiểu mục II mục C Phần ba, Chương trình giáo dục mẫu giáo.

- Từ “như:” và các gạch đầu dòng ở cột 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi và 5 -6 tuổi ở nội dung 3.2 thuộc Kết quả mong đợi “3. Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau” trong bảng tại điểm a tiểu mục II mục D Phần ba, Chương trình giáo dục mẫu giáo.

- Cụm từ “(âm nhạc, tạo hình)” ở tên Kết quả mong đợi 1 và cụm từ “(hát, vận động theo nhạc)”, “(vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình)” ở tên Kết quả mong đợi 2 trong bảng tại tiểu mục V mục D Phần ba, Chương trình giáo dục mẫu giáo.

- Cụm từ “Giáo viên” tại khoản 4 thuộc Phần bốn, Hướng dẫn thực hiện chương trình

Thông tư số 28/2016/ TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/ TT-BGDĐT ngày 25/7/2009

25/02/2017

44

Thông tư

28/2009/TT-BGDĐT ngày 24/5/2009

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

- Điểm a khoản 2 Điều 11

 

 

 

 

 

 

- Quy định về giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại khoản 1 Điều 9

- Thông tư số 54/2012/ TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

- Thông tư số 08/2016/ TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn

08/02/2013

 

 

 

 

 

 

 

13/5/2016

45

Thông tư

14/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2010

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

Các nội dung quy định đối với Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

Thông tư số 24/2017/ TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạoBan hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

25/11/2017

46

Thông tư

24/2010/TT-BGD ĐT ngày 02/8/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

- Điều 7; Điều 10, khoản 1 Điều 12.

 

- Điều 8, Điều 9, Điều 11, khoản 2 Điều 12.

- Khoản 2 Điều 13

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

- Thông tư số 30/2015/ TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/ TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/7/2016

 

 

21/4/2017

 

 

25/01/2016

47

Thông tư

25/2010/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2010

Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

Các quy định về tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học

Thông tư số 26/2016/ TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

15/02/2017

48

Thông tư

41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010

Điều lệ trường tiểu học

- Khoản 3 Điều 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điều 9; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 16.

- Điều 10, Điều 11; khoản 2 Điều 12; khoản 2, 3 Điều 13; khoản 2, 3 Điều 14; Điều 15; khoản 2 Điều 16.

- Thông tư số 27/2017/ TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

 - Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

24/12/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/7/2016

 

 

21/4/2017

49

Thông tư

44/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 1.

 

- Điều 8, điểm a khoản 1 Điều 11, điểm a khoản 2 Điều 11, điểm a khoản 3 Điều 11 và khoản 1 Điều 12 của Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3,6,7 Điều 1 Thông tư số 44/2010/ TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bị hết hiệu lực bởi Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Điều 9; Điều 10; điểm b, c khoản 1 Điều 11; điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 11; điểm b, c, d khoản 3 Điều 11; khoản 2, 3 Điều 12 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4, 5, 6, 7 Điều 1 Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 46/2017/NĐ-CP .

01/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/4/2017

50

Thông tư

03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Các quy định liên quan đến tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học tại khoản 5 Điều 3

 

 

 

 

 

 

 

- Điều 7; khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 11; Điều 12; khoản 2 Điều 14.

- Điều 8; Điều 9; khoản 2 Điều 10; khoản 2 Điều 11; Điều 13; khoản 1, 3 Điều 14

- Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGD ĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

 

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

10/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/7/2016

 

 

 

21/4/2017

51

Thông tư

08/2011/TT-BGDĐT  ngày 17 tháng 02 năm 2011

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Các quy định về mở ngành đào tạo trình độ đại học

Thông tư số 22/2017/ TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

23/10/2017

52

Thông tư

12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

- Điều 9; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14.

- Điều 10; Điều 11; khoản 2, 3 Điều 12; khoản 2,3,4 Điều 13; khoản 2,3,4,5 Điều 14.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

21/4/2017

53

Thông tư

15/2011/TT-BGD ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các nội dung về tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học

Thông tư số 06/2017/ TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

01/5/2017

54

Thông tư

37/2011/TT-BGDĐT  ngày 18 tháng 8 năm 2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 3

Thông tư số 25/2016/ TT-BGDĐT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/01/2017

55

Thông tư

43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Các quy định về tổ chức và quản lý trường cao đẳng; hoạt động của trường cao đẳng; giảng viên và người học trong trường cao đẳng; tài chính và tài sản của trường cao đẳng; quan hệ giữa trường cao đẳng với gia đình và xã hội.

- Khoản 2, 3, 4, 5, 6, và 7 Điều 1

Thông tư số 01/2015/ TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

 

 

 

- Khoản 4 Điều 10; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14; Điều 17 của Thông tư số 14/2009/ TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2,4,5,6,7 Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học bị hết hiệu lưc bởi Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Điều 11; khoản 2,3 Điều 13; khoản 2,3 Điều 14; Điều 17a của Thông tư số 14/2009/ TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3, 4, 5, 7 Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học bị hết hiệu lưc bởi Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

02/3/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 21/4/2017 (đối với các trường cao đẳng sư phạm) và ngày 14/10/2016 (đối với các trường cao đẳng)

56

Thông tư

43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Điều 1

 

 

Thông tư số 01/2015/ TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.

02/3/2015

57

Thông tư

48/2011/TT-BGDĐ T ngày 25/10/2011

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

- Điểm a khoản 3 Điều 5

 

 

 

 

 

 

- Quy định về giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại điểm a khoản 1 Điều 5

- Thông tư số 54/2012/ TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

- Thông tư số 08/2016/ TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn

08/02/2013

 

 

 

 

 

 

 

13/5/2016

58

Thông tư

54/2011/TT-BGD ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

- Điều 8; Điều 9; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 15.

- Điều 10; Điều 11; Điều 12; khoản 2 và khoản 3 Điều 13; khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 14; khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 15.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP và Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

01/7/2016

 

 

Ngày 21/4/2017 (đối với các trường trung cấp sư phạm) và ngày 14/10/2016 (đối với các trường trung cấp).

59

Thông tư

57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ

Thông tư số 32/2015/ TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

01/02/2016

60

Thông tư

06/2012/TT-BGD ĐT ngày 15/02/2012

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

- Điều 8.

 

 

- Điều 9 và Điều 10

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

21/4/2017

61

Thông tư

20/2012/TT-BGDĐT  ngày 12/6/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT về việc Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ

Thông tư số 32/2015/ TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

01/02/2016

62

Thông tư

21/2012/TT-BGD ĐT ngày 15/6/2012

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

- Điều 7; khoản 1 Điều 11; điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 12.

- Điều 8; Điều 9; Điều 10; khoản 2, 3 Điều 11; điểm b,c,d,đ khoản 1 và điểm b,c,d khoản 2 Điều 12.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

21/4/2017

63

Thông tư

22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư số 19/2015/ TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

24/10/2015

64

Thông tư

37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, Quyết định số 66/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng, Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

Điều 1, Điều 2

Thông tư số 12/2017/ TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

04/7/2017

65

Thông tư

40/2012/TT-BGD ĐT ngày 19/11/2012

Ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học Quốc gia, trung tâm GDQP&AN.

Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học

23/10/2015

66

Thông tư

42/2012/TT-BGD ĐT ngày 23/11/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

- Thông tư số 17/2018/ TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

- Thông tư số 18/2018/ TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

10/10/2018

67

Thông tư liên tịch

58/2012/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012

Quy định điều kiện thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

- Chương II: Điều 7 đến Điều 11.

 

- Chương III: Điều 12 đến Điều 25.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

21/4/2017

68

Thông tư

61/2012/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2012

Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 10; Điều 11.

Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

21/4/2017

69

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Các quy định về quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với các đại học, học viện, trường đại học

Thông tư số 12/2017/ TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

04/7/2017

70

Thông tư

32/2013/TT-BGDĐT  ngày 05 tháng 8 năm 2013

Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các nội dung quy định đối với Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

Thông tư số 24/2017/ TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạoBan hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học

25/11/2017

71

Thông tư liên tịch

40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

Phần đề cập đến nội dung và mức chi đặc thù của Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 51/2018/ TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2026

15/7/2018

72

Thông tư liên tịch

26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2014

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điểm b Khoản 5, Khoản 9 và Điểm b Khoản 10 Điều 6; Điểm a Khoản 1 Điều 14; Khoản 2 Điều 15

Thông tư số 21/2017/ TT-BLĐTBXH ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/ TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới

22/9/2017

73

Thông tư

30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2014

Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11

Thông tư số 22/2016/ TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

06/11/2016

74

Thông tư

47/2014/TT-BGD ĐT ngày 31/12/2014

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Quy định về giảm định mức giờ dạy đối với giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại Điều 6

Thông tư số 08/2016/ TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn

13/5/2016

75

Thông tư

09/2015/TT-BGD ĐT ngày 14/5/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoản 2 Điều 1

- Điều 12 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2015/TT-BGD ĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bị hết hiệu lực bởi Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Điểm b khoản 4 Điều 12 Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2015/TT-BGD ĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 46/2017/NĐ-CP .

01/7/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/4/2017

76

Thông tư

13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015

Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

- Khoản 3, điểm a khoản 4 điều 14.

 

- Điểm b khoản 4 Điều 14

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

21/4/2017

77

Thông tư

30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phthông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGD ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoản 5 Điều 1

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 30/2015/ TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phthông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/ TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bị hết hiệu lực bởi Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

01/7/2016

78

Thông tư

01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

- Điều 8.

 

 

- Điều 9; Điều 10 và Điều 11.

- Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP.

01/7/2016

 

 

21/4/2017

 

Tổng số: 78 văn bản

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/

Lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

603

Nghị định

134/2006/N Đ-CP ngày 14/11/2006

Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Sửa đổi, bổ sung

Các quy định về chính sách công tác dân tộc, chính sách phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi, vì vậy cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành

Vụ GDDT

2020 - 2025

604

Nghị định

82/2010/N Đ-CP ngày 15/7/2010

Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Sửa đổi, bổ sung

Nghị định số 82/2010/N Đ-CP chưa giao quyền quyết định việc triển khai dạy học tiếng dân tộc trên địa bàn nhằm đảm bảo tính thống nhất dân tộc; chưa quy định cơ quan có trách nhiệm xây dựng và ban hành bộ chữ đảm bảo tính thống nhất dân tộc, phát triển ngôn ngữ dân tộc và chưa quy định trách nhiệm quản lý, thực hiện đào tạo giáo viên tiếng dân tộc chuẩn chuyên môn nghiệp vụ

Vụ GDDT

2020 - 2025

605

Nghị định

54/2011/N Đ-CP ngày 04/7/2011

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Sửa đổi, bổ sung

Yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước về giáo dục

Cục NG&CBQLGD

2020 - 2025

606

Nghị định

138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành văn bản thay thế

Yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước về giáo dục

Thanh tra

2019

607

Quyết định

201/2001/Q Đ-TTg ngày 28/12/2001

Về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010”

Bãi bỏ

Đã hết giai đoạn thực hiện

Văn phòng

2019

608

Chỉ thị

23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006

Tăng cường công tác y tế trong các trường học

Bãi bỏ

Đã có Luật ATTP năm 2010

Vụ GDTC

2019

609

Quyết định

05/2013/QĐ-TTg ngày 15/02/2013

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Sửa đổi, bổ sung

Yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước về giáo dục

Cục HTQT

2019

610

Quyết định

52/2013/Q Đ-TTg ngày 30/8/2013

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Ban hành văn bản thay thế

Yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước về giáo dục

Cục NG&CBQLGD

2020 - 2025

611

Thông tư

08/TT ngày 21/3/1988

Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông

Ban hành văn bản thay thế

Yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước về giáo dục

Vụ GDCT&CTHSSV

2019

612

Thông tư liên tịch

13/1999/TTLT-BGD &ĐT ngày 16/3/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Y tế

Hướng dẫn chế độ phục vụ y tế cho học sinh nước ngoài học tại Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung văn bản không còn phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung văn bản này để phù hợp với các quy định hiện hành về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế

Cục HTQT

2019 -2021

613

Thông tư

14/1999/TT-BGD&ĐT ngày 23/3/1999

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động

Bãi bỏ

 

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với các văn bản của cấp trên

Vụ TĐKT

2019

614

Chỉ thị

27/1999/CT-BGD&ĐT ngày 10/6/1999

Về đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục

Bãi bỏ

 

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với các văn bản của cấp trên

Vụ TĐKT

2019

615

Thông tư số

39/1999/TT-BGD&ĐT ngày 01/11/1999

Hướng dẫn vận dụng thực hiện Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Bãi bỏ

 

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với các văn bản của cấp trên

Vụ TĐKT

2019

616

Quyết định

04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000

 

Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Ban hành văn bản thay thế

Các nội dung của văn bản không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay

Vụ TCCB

2019

617

Thông tư

34/2001/TT-BGD&ĐT ngày 06/8/2001

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/1999/ TT-BGD&ĐT ngày 23/3/1999 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/ NĐ-CP của Chính phủ quy định hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động

Bãi bỏ

 

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với các văn bản của cấp trên

Vụ TĐKT

2019

618

Quyết định

31/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/7/2003

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học hệ không chính quy một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

619

Quyết định

15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

620

Quyết định

17/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/6/2004

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

621

Quyết định

23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trình độ Đại học, Cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

622

Thông tư liên tịch

28/2004/TTLT-BGD &ĐT-BLĐTB&XH-BNV-BQP ngày 27/8/2004

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh

Sửa đổi, bổ sung

Đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng yêu cầu nội dung huấn luyện trong quân đội hiện nay.

Vụ GDQPAN

2019

623

Quyết định

31/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/9/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học tự nhiên trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

624

Quyết định

36/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/10/2004

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Ngoại ngữ trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDTrH

2019

625

Quyết định

01/2005/Q Đ-BGD&ĐT ngày 12/01/2005

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

626

Quyết định

29/2005/Q Đ-BGD&ĐT ngày 16/9/2005

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học xã hội trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

627

Thông tư

33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

Sửa đổi, bổ sung

- Các quy định tại Khoản 6, Mục II quy định về việc phân hạng trường; Khoản 1, Mục V quy định hệ số phụ cấp và cách tính theo hạng trường không thống nhất với quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐThướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập không quy định hạng trường

Cục NG&CBQLGD

2019 -2023

628

Quyết định

10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2006

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

629

Quyết định

28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2006

Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

630

Quyết định

39/2006/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2006

Chương trình khung giáo dục đại học ngành giao dục tiểu học trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

631

Quyết định

47/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc

Sửa đổi, bổ sung

Theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Vụ GDDT

 

632

Quyết định

10/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/4/2007

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDTrH

2019

633

Quyết định

16/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2007

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành GDMN thuộc khối ngành sư phạm

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

634

Quyết định

19/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2007

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học quân sự trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

635

Quyết định

20/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2007

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

636

Quyết định

22/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành nông lâm kết hợp trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

637

Quyết định

23/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Ban hành Chương trình khung ngành công nghệ chế biến lâm sản trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

638

Quyết định

24/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Ban hành Chương trình khung ngành kiến trúc cảnh quan trình độ cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDTrH

2019

639

Quyết định

25/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Ban hành Chương trình khung ngành trồng trọt trình độ cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

640

Quyết định

26/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Ban hành Chương trình khung ngành lâm nghiệp trình độ cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

641

Quyết định

27/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Ban hành Chương trình khung ngành nông lâm kết hợp trình độ cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

642

Quyết định

28/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Ban hành Chương trình khung ngành chăn nuôi trình độ cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

643

Quyết định

29/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Ban hành Chương trình khung ngành lâm sinh trình độ cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

644

Quyết định

30/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Ban hành Chương trình khung ngành khuyến nông trình độ cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDTrH

2019

645

Quyết định

32/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 18/6/2007

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

646

Quyết định

42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung quy định về hành vi vi phạm của học sinh, sinh viên và mức xử phạt không phù hợp với thực tiễn thực thi văn bản hoặc giao trách nhiệm không phù hợp với thẩm quyền được quy định tại các văn bản có liên quan như: Vô lễ với thầy, cô giáo và cán bộ công chức nhà trường thì bị khiển trách từ cảnh đến buộc thôi học; uống rượu bia trong giờ học lần thứ 4 thì bị đuổi học; chơi cờ bạc dưới mọi hình thức: có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định; hoạt động mại dâm, chứa chấp môi giới mại dâm thì giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định....

Vụ GDCT&CTHSSV

2019

647

Quyết định

44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Sửa đổi, bổ sung

Nội dung về chế độ học bổng và khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên đào tạo theo hình thức tín chỉ chưa phù hợp

Vụ GDCT&CTHSSV

2019

648

Quyết định

48/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 29/8/2007

Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học

Sửa đổi, bổ sung

Theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Vụ GDDT

2019

649

Quyết định

58/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 12/10/2007

Quy định về hồ sơ HSSV và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ HSSV

Sửa đổi, bổ sung

Yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước về giáo dục

Vụ GDCT&CTHSSV

2019 -2021

650

Quyết định

64/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 01/11/2007

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

651

Quyết định

20/2008/QĐ-BGDĐT ; 22/4/2008

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Y học dự phòng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

652

Quyết định

37/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Quy định về phòng học bộ môn

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn phát triển giáo dục và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay

Cục CSVC

2019

653

Thông tư

38/2009/TT-BGDĐT ngày 22/12/2009

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học

Bãi bỏ

 

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

654

Quyết định

74/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

Sửa đổi, bổ sung

Theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Vụ GDDT

2019

655

Quyết định

75/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Hmông cấp tiểu học

Sửa đổi, bổ sung

Theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Vụ GDDT

2019

656

Quyết định

76/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Jrai cấp tiểu học

Sửa đổi, bổ sung

Theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Vụ GDDT

2019

657

Quyết định

77/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Bana cấp tiểu học

Sửa đổi, bổ sung

Theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Vụ GDDT

2019

658

Quyết định

81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008

Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Sửa đổi, bổ sung

Thực hiện các quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP , Nghị định số 69/2017/NĐ-CP , Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Cục NG&CBQLGD

2019

659

Thông tư

11/2010/TT-BGDĐT ngày 22/3/2010

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

660

Thông tư

28/2010/TT-BGD ĐT ngày 01/11/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

661

Thông tư

21/2011/TT-BGDĐT ngày 27/5/2011

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành khoa học An ninh

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

662

Thông tư

25/2011/TT-BGD ĐT ngày 16/6/2011

Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

Bãi bỏ

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ không quy định đối với Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

Vụ TCCB

2019

663

Thông tư

30/2011/TT-BGD ĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

Sửa đổi, bổ sung

Nghị quyết số 29-NQ/2013 ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, trong đó phát triển đội ngũ NG, CBQL theo yêu cầu phát triển năng lực; cập nhật mô đun bồi dưỡng

Cục NG&CBQLGD

2019

664

Thông tư

31/2011/TT-BGD ĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

Sửa đổi, bổ sung

Nghị quyết số 29-NQ/2013 ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, trong đó phát triển đội ngũ NG, CBQL theo yêu cầu phát triển năng lực; cập nhật mô đun bồi dưỡng

Cục NG&CBQLGD

2019

665

Thông tư

32/2011/TT-BGD ĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Sửa đổi, bổ sung

Nghị quyết số 29-NQ/2013 ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, trong đó phát triển đội ngũ NG, CBQL theo yêu cầu phát triển năng lực; cập nhật mô đun bồi dưỡng

Cục NG&CBQLGD

2019

666

Thông tư

33/2011/TT-BGD ĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

Sửa đổi, bổ sung

Nghị quyết số 29-NQ/2013 ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, trong đó phát triển đội ngũ NG, CBQL theo yêu cầu phát triển năng lực; cập nhật mô đun bồi dưỡng

Cục NG&CBQLGD

2019

667

Thông tư

36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Sửa đổi, bổ sung

Nghị quyết số 29-NQ/2013 ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, trong đó phát triển đội ngũ NG, CBQL theo yêu cầu phát triển năng lực; cập nhật mô đun bồi dưỡng

Cục NG&CBQLGD

2019

668

Thông tư

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Sửa đổi, bổ sung

Yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước

Vụ GDTrH

2019

669

Thông tư

01/2012/TT-BGD ĐT ngày 13/01/2012

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học

Bãi bỏ

Luật Giáo dục đại học năm 2012 không quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung đối với giáo dục đại học

Vụ GDĐH

2019

670

Thông tư

13/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/4/2012

Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Bãi bỏ

Các quy định tại văn bản này đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Cục QLCL

2019

671

Thông tư

15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012

Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên

Bãi bỏ

Các quy định tại văn bản này đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Cục QLCL

2019

672

Thông tư

23/2012/TT-BGD ĐT ngày 27/6/2012

Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học

Sửa đổi, bổ sung

Đề nghị bổ sung vào chương trình giáo dục phổ thông mới

Vụ GDDT

2019

673

Thông tư

26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

Sửa đổi, bổ sung

Nghị quyết số 29-NQ/2013 ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, trong đó phát triển đội ngũ theo yêu cầu phát triển năng lực. Do vậy, cần xây dựng tiêu chí, phương thức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên một cách cụ thể, dễ thực hiện để đảm bảo hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên

Cục NG&CBQLGD

2019

674

Thông tư

51/2012/TT-BGD ĐT ngày 18/12/2012

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Sửa đổi, bổ sung

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tính hình phát triển kinh tế - xã hội

Thanh tra

2019

675

Thông tư

12/2013/TT-BGD ĐT ngày 12/4/2013

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Sửa đổi, bổ sung

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cần được bổ sung theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục đại học cần tự chủ trong việc xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên phù hợp với cơ chế tự chủ

Cục NG&CBQLGD

2019 -2023

676

Thông tư

20/2013/TT-BGD ĐT ngày 06/6/2013

Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

Sửa đổi, bổ sung

- Cần sửa đổi theo các quy định về nội dung, chương trình và hình thức bồi dưỡng tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP .

- Cần sửa đổi để phân biệt giữa cơ sở được giao bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với việc “bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết)” theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP

Cục NG&CBQLGD

2019 -2021

677

Thông tư

40/2013/TT-BGD ĐT ngày 18/12/2013

Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sửa đổi, bổ sung

Cần sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và Luật tố cáo năm 2018

Thanh tra

2019

678

Thông tư

17/2014/TT-BGD ĐT ngày 26/5/2014

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

Sửa đổi, bổ sung

Yêu cầu thực tiễn về quản lý nhà nước về giáo dục

Vụ HTQT

2019

679

Thông tư

24/2014/TT-BGDĐT ngày 25/7/2014

Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

Sửa đổi, bổ sung

Theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Vụ GDDT

2019

680

Thông tư

46/2014/TT-BGDĐT ngày 23/12/2014

Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học

Sửa đổi, bổ sung

Theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Vụ GDDT

2019

681

Thông tư liên tịch

 

11/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 29/5/2015

 

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành văn bản thay thế

Một số nội dung của Thông tư liên tịch không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Vụ TCCB

2019

682

Thông tư liên tịch

15/2015/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Sửa đổi, bổ sung

Đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng yêu cầu nội dung huấn luyện trong quân đội hiện nay

Vụ GDQPAN

2019

683

Thông tư

10/2016/TT-BGD ĐT ngày 05/4/2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung quy định về hành vi vi phạm của học sinh, sinh viên và mức xử phạt không phù hợp với thực tiễn thực thi văn bản như: Vô lễ với thầy, cô giáo và cán bộ công chức nhà trường thì bị khiển trách từ cảnh đến buộc thôi học; chơi cờ bạc dưới mọi hình thức: có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định; hoạt động mại dâm, chứa chấp môi giới mại dâm thì giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định....

Vụ GDCT và HSSV

2019

684

Thông tư

02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017

Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

Sửa đổi, bổ sung

Đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng yêu cầu nội dung huấn luyện trong quân đội hiện nay

Vụ GDQPAN

2019

685

Thông tư

03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017

Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Sửa đổi, bổ sung

Đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng yêu cầu nội dung huấn luyện trong quân đội hiện nay

Vụ GDQPAN

2019

 

Tổng số: 83 văn bản

 

 

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Nội dung

 

Văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 

 

1

Luật

38/2005/QH11

Giáo dục

01/01/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18129&Key word=lu%E1%BA%ADt%20gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c

2

Luật

44/2009/QH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005

01/7/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23779&Key word=lu%E1%BA%ADt%20gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c

3

Luật

08/2012/QH13

Giáo dục đại học

01/01/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27706&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c

4

Luật

34/2018/QH1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012

01/7/2019

C:\Users\DELL\Downloads\34_2018_QH14_388254.pdf

5

Nghị quyết

88/2014/NQ-QH13 ngày 28/11/2014

Đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

28/11/2014

C:\Users\DELL\Downloads\88_2014_QH13_260798.pdf

6

Nghị quyết

51/2017/NQ-QH14 ngày 21/11/2017

Điều chỉnh lộ trình thực hiện việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

21/11/2017

C:\Users\DELL\Downloads\51_2017_QH14_368014.pdf

 

Văn bản do Chính phủ ban hành

 

 

7

Nghị định

61/2006/N Đ-CP ngày 20/6/2006

Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

13/7/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15925&Key word=61/2006/N %C4%90-CP

8

Nghị định

75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

23/8/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15651&Key word=75/2006/N%C4%90-CP

9

Nghị định

134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

09/12/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14980&Key word=134/2006/N%C4%90-CP

10

Nghị định

116/2007/N Đ-CP ngày 10/7/2017

Nghị định của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

12/8/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13857&Key word=116/2007/N %C4%90-CP

11

Nghị định

82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010

Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

31/5/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25418&Key word=82/2010/N%C4%90-CP

12

Nghị định

31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

01/7/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26425&Key word=75/2006/N%C4%90-CP

13

Nghị định

54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

01/9/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26539&Key word=54/2011/N%C4%90-CP

14

Nghị định

125/2011/N Đ-CP ngày 30/12/2011

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

15/02/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=35022&Key word=125/2011/n %C4%91-cp

15

Nghị định

125/2011/N Đ-CP ngày 30/12/2011

Nghị định của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

15/02/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=35022&Key word=125/2011/N %C4%90-CP

16

Nghị định

07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013

Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của 33 Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

01/3/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28052&Key word=75/2006/N%C4%90-CP

17

Nghị định

19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/N Đ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

15/4/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28092&Key word=61/2006/N %C4%90-CP

18

Nghị định

42/2013/N Đ-CP ngày 09/5/2013

Về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

01/7/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30461&Key word=42/2013/N %C4%90-CP

19

Nghị định

124/2013/N Đ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013

Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

01/12/2013

 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32497&Key word=124/2013/N %C4%90-CP

20

Nghị định

138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

10/12/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32520&Key word=138/2013/N%C4%90-CP

21

Nghị định

141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục đại học

10/12/2013

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32532&Key word=141/2013/N%C4%90-CP

22

Nghị định

143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

10/12/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32539&Key word=143/2013/N%C4%90-CP

23

Nghị định

186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013

Về Đại học quốc gia

01/01/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=32614

24

Nghị định

20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014

Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

15/5/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33791

25

Nghị định

99/2014/N Đ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014

Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

15/12/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37289&Key word=99/2014/N %C4%90-CP

26

Nghị định

11/2015/N Đ-CP ngày 31/01/2015

Quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học.

01/7/2015

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=49842&Key word=11/2015/N %C4%90-CP

27

Nghị định

27/2015/N Đ-CP ngày 10/3/2015

Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

25/04/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=54801&Key word=27/2015/N %C4%90-CP

28

Nghị định

49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

06/7/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66788&Key word=134/2006/N%C4%90-CP

29

Nghị định

73/2015/N Đ-CP ngày 08/9/2015

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

25/10/2015

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=79569&Key word=73/2015/N %C4%90-CP

30

Nghị định

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=84950&Key word=86/2015/N%C4%90-CP

31

Nghị định

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

01/9/2016

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112162&Keyword=116/2016/N%C4%90-CP

32

Nghị định

46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

21/4/2017

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=121488&Keyword=46/2017/N%C4%90-CP

33

Nghị định

57/2017/N Đ-CP ngày 09/5/2017

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

01/7/2017

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123126&Keyword=57/2017/N %C4%90-CP

34

Nghị định

69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/5/2017

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=123134

35

Nghị định

80/2017/N Đ-CP ngày 17/7/2017

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bao lực học đường

05/9/2017

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128348&Keyword=80/2017/N %C4%90-CP

36

Nghị định

06/2018/N Đ-CP ngày 05/01/2018

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

20/02/2018

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128372&Keyword=06/2018/N %C4%90-CP

37

Nghị định

86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/8/2018

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=131026&Keyword=86/2018/N%C4%90-CP

38

Nghị định

127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

15/11/2018

C:\Users\DELL\Downloads\127_2018_ND-CP_335845.pdf

39

Nghị định

135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

20/11/2018

C:\Users\DELL\Downloads\135_2018_ND-CP_315730.pdf

40

Nghị định

145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

01/12/2018

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132187&Keyword=145/2018/n %C4%91-cp

41

Nghị quyết

05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

 

C:\Users\DELL\Downloads\05_2005_NQ-CP_53043.pdf

42

Văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

 

43

Quyết định

1121/1997/Q Đ-TTg ngày 23/12/1997

Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

01/01/1998

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=8111&Key word=1121/1997/Q %C4%90-TTg

44

Quyết định

239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999

Bổ sung sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

01/01/2000

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=6509

 

45

Quyết định

86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000

Về việc ban hành Quy chế trường đại học dân lập

02/8/2000

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128380

46

Quyết định

77/2001/Q Đ-TTg ngày 14/5/2001

Về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

29/5/2001

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23379&Key word=77/2001/Q %C4%90-TTg

47

Quyết định

194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001

Điều chỉnh mức học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập hệ chính quy được quy định tại Quyết định số 1121/1997/Q Đ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

01/01/2002

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22053&Key word=1121/1997/Q %C4%90-TTg

 

48

Quyết định

201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001

Về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010”.

28/12/2001

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22027&Key word=201/2001/Q%C4%90-TTg

49

Quyết định

158/2002/Q Đ-TTg ngày 15/11/2002

Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế

30/11/2002

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=21840&Key word=158/2002/Q %C4%90-TTg

 

50

Quyết định

06/2003/Q Đ-TTg ngày 09/01/2003

Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội Nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về giáo dục và đào tạo.

09/01/2003

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=21717&Key word=06/2003/Q %C4%90-TTg

 

51

Chỉ thị

35/2004/CT-TTg ngày 22/10/2004

Về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài

22/10/2004

 

52

Quyết định

73/2005/Q Đ-TTg ngày 06/4/2005

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 khóa XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục

03/5/2005

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15999&Key word=73/2005/Q %C4%90-TTg

53

Quyết định

244/2005/Q Đ-TTg 06/10/2005

Chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

30/10/2005

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17358&Key word=244/2005/Q %C4%90-TTg

54

Quyết định

20/2006/Q Đ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006

Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long

20/02/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16799&Key word=20/2006/Q %C4%90-TTg

 

55

Quyết định

82/2006/Q Đ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006

Điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ

14/5/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16376&Key word=82/2006/Q %C4%90-TTg

 

56

Quyết định

145/2006/Q Đ-TTg ngày 20/6/2006

Về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam

02/8/2006

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15580&Key word=145/2006/Q %C4%90-TTg

57

Quyết định

146/2006/Q Đ-TTg ngày 22/6/2006

Về chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công

16/7/2006

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15918&Key word=146/2006/Q %C4%90-TTg

58

Chỉ thị

23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006

Tăng cường công tác y tế trong các trường học.

06/8/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15829&Key word=23/2006/CT-TTg

59

Quyết định

121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007

Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

28/8/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13751&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20121/2007/Q %C4%90-TTg

60

Quyết định

152/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007

Về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

10/10/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13406&Key word=

61

Chỉ thị

21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007

Về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề

27/9/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13440&Key word=21/2007/CT-TTg

62

Quyết định

157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007

Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

01/10/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13205&Key word=

63

Quyết định

15/2010/Q Đ-TTg ngày 03/3/2010

Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

20/4/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25029&Key word=15/2010/Q %C4%90-TTg

64

Quyết định

42/2011/Q Đ-TTg ngày 05/8/2011

Về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

01/10/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26822&Key word=42/2011/Q %C4%90-TTg

65

Quyết định

45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011

Quy định việc hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

05/10/2011

C:\Users\DELL\Downloads\45_2011_QD-TTg_128060.pdf

66

Quyết định

60/2011/Q Đ-TTg ngày 26/10/2011

Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

15/02/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27028&Key word=60/2011/Q %C4%90-TTg

67

Quyết định

51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012

Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao.

01/01/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27897&Key word=51/2012Q%C4%90-TTg

68

Quyết định

05/2013/QĐ-TTg ngày 15/02/2013

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

10/3/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28040&Key word=05/2013/Q%C4%90-TTg

69

Quyết định

12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

15/3/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28072&Key word=12/2013/Q%C4%90-TTg

70

Quyết định

13/2013/Q Đ-TTg ngày 06/02/2013

Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

26/3/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28080&Key word=13/2013/Q %C4%90-TTg

71

Quyết định

37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013

Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

01/9/2013

https://bientap.vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30623&dvid=317&ViewAdmin=30623

72

Quyết định

52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013

Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

15/10/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32367&Key word=52/2013/Q%C4%90-TTg

73

Quyết định

66/2013/Q Đ-TTg ngày 11/11/2013

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

01/01/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=34041&Key word=66/2013/Q %C4%90-TTg

74

Quyết định

26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

20/5/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33886

75

Quyết định

70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014

Ban hành Điều lệ trường đại học

30/01/2015

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/ Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44345&Key word=70/2014/Q%C4%90-TTg

76

Quyết định

72/2014/Q Đ-TTg ngày 17/12/2014

Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

20/02/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=44833&Key word=72/2014/Q %C4%90-TTg

77

Quyết định

59/2016/Q Đ-TTg ngày 31/12/2016

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo 

15/02/2017

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118850&Keyword=59/2016/Q %C4%90-TTg

78

Quyết định

18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017

Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

15/7/2017

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123136&Keyword=18/2017/Q%C4%90-TTg

79

Quyết định

37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

15/10/2018

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=131273&Keyword=37/2018/Q%C4%90-TTg

 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành và liên tịch ban hành

 

 

80

Thông tư liên tịch

09/1998/TTLT-BTP-BGD&ĐT ngày 31/12/1998

Hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

01/01/1999

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36500&Key word=09/1998/TTLT-BTP-BGD

81

Thông tư liên tịch

53/1998/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập thi hành Quyết định số 1121/1997/Q Đ-TTg .

01/01/1998

http://vbpl.vn/daknong/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=7532&Key word=

82

Thông tư liên tịch

09/1998/TTLT-BTP-BGD&ĐT ngày 31/12/1998

Hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

01/01/1999

http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36500&Key word=

83

Thông tư liên tịch

177/1998/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 25/12/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng cho lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam

09/01/1999

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=87230

84

Thông tư liên tịch

09/2000/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/4/2000

Hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

01/01/2000

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=6266

85

Thông tư liên tịch

44/2000/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 23/5/2000

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

08/6/2000

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=5840&Keyword=

86

Quyết định

47/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/11/2000

Ban hành quy định về thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục

23/11/2000

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=4808

87

Thông tư liên tịch

75/2000/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 20/7/2000

Hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn

05/8/2000

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=5948&Keyword=

88

Quyết định

10/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2001

Quy định tiếp khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ

17/4/2001

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=23483&Keyword=

89

Quyết định

14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001

Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học

18/5/2001

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-vanbanlienquan.aspx?ItemID=23408&Keyword=

90

Thông tư

42/2001/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2001

Hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

06/11/2001

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23011&Key word=42/2001/TT-BGD %C4%90T

 

91

Thông tư liên tịch

46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 20/6/2001

Hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập

20/6/2001

http://www.vbpl.vn/hagiang/Pages/ vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23334&Key word=

92

Thông tư liên tịch

38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 22/8/2001

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/ TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 về hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ

01/9/2001

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22684&Key word=

93

Thông tư

02/2002/TT-BGD&ĐT ngày 21/01/2002

Hướng dẫn một số điều của Quy chế trường đại học dân lập liên quan đến tổ chức và nhân sự

06/02/2002

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128393&Keyword=02/2002/TT-BGD

94

Quyết định

07/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/3/2002

Ban hành quy định về tổ chức hình thức tự học có hướng dẫn đối với bổ túc trung học.

04/4/2002

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=22025&Keyword=

95

Thông tư liên tịch

13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/3/2002

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập hệ chính quy được quy định tại Quyết định số 1121/1997/Q Đ-TTg ngày 23/12/1997.

01/01/2002

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22015&Key word=1121/1997/Q %C4%90-TTg

 

96

Quyết định

33/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/7/2002

Chương trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

05/9/2002

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=22147&Keyword=

97

Quyết định

51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002

Ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

09/01/2003

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=19887

98

Quyết định

01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003

Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

17/01/2003

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=21399&Keyword=

99

Thông tư

15/2003/TT- BGDĐT ngày 31/3/2003

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài ở Việt Nam

11/5/2003

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19819&Key word=15/2003/TT-%20BGD%C4%90T

100

Thông tư

25/2003/TT-BGD&ĐT ngày 09/6/2003

Hướng dẫn thực hiện mua sắm thiết bị dạy học phục vụ việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

16/7/2003

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19461&Key word=

101

Quyết định

31/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/7/2003

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học hệ không chính quy một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe

20/8/2003

https://bientap.vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128809&dvid=317&ViewAdmin=128809

102

Quyết định

32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường lớp năng khiếu thể dục thể thao.

11/8/2003

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=19285&Keyword=

103

Quyết định

36/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2003

Ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường ĐH, CĐ đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ chính quy

30/8/2003

https://bientap.vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128471&dvid=317&ViewAdmin=128471

104

Thông tư liên tịch

42/2003/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 19/8/2003

Hướng dẫn một số chính sách thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề”

13/9/2003

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128475&Keyword=Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%8Bch%2042/2003/TTLT-BGD %C4%90T-BTC

105

Thông tư liên tịch

35/2004/TTLT-BTC-BGD ngày 26/4/2004

Hướng dẫn một số nội dung và mức chi của Dự án Phát triển giáo viên tiểu học

31/5/2004

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19705&Key word=

106

Quyết định

15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm

16/7/2004

https://bientap.vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128808&dvid=317&ViewAdmin=128808

107

Quyết định

17/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/6/2004

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng

01/7/2004

https://bientap.vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128807&dvid=317&ViewAdmin=128807

108

Quyết định

23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trình độ Đại học, Cao đẳng

25/8/2004

https://bientap.vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128811&dvid=317&ViewAdmin=128811

109

Quyết định

31/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/9/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học tự nhiên trình độ đại học

12/10/2004

https://bientap.vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128806&dvid=317&ViewAdmin=128806

110

Quyết định

36/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/10/2004

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Ngoại ngữ trình độ đại học

06/12/2004

https://bientap.vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128810&dvid=317&ViewAdmin=128810

111

Quyết định

39/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/12/2004

Ban hành tiêu chuẩn ngành năm 2004

09/01/2005

https://bientap.vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128805&dvid=317&ViewAdmin=128805

112

Quyết định

01/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/01/2005

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn trình độ đại học

04/02/2005

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15773&Key word=01/2005/Q%C4%90-BGD

113

Chỉ thị

02/2005/CT-BGD&ĐT ngày 31/01/2005

Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường

05/3/2005

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15680&Key word=02/2005/CT-BGD

114

Quyết định

10/2005/Q Đ-BGD&ĐT ngày 01/4/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng

23/4/2005

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15965&Key word=10/2005/Q %C4%90-BGD

115

Thông tư liên tịch

14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT ngày 14/4/2005

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

29/5/2005

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18247&Key word=14/2005/TTLT-BGD

116

Thông tư liên tịch

22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT ngày 10/8/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở

10/9/2005

http://www.vbpl.vn/daknong/Pages/ vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17667&Key word=

117

Quyết định

29/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/9/2005

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học xã hội trình độ đại học

19/10/2005

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=17392&Key word=29/2005/Q%C4%90-BGD

118

Thông tư

33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

31/12/2005

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16940&Key word=33/2005/TT-BGD

119

Thông tư liên tịch

01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/Q Đ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

24/02/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16582&Key word=244/2005/Q %C4%90-TTg

120

Quyết định

02/2006/Q Đ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006

Chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết)

24/02/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16580&Key word=02/2006/Q %C4%90-BGD

121

Quyết định

03/2006/Q Đ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006

Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số

24/02/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16579&Key word=03/2006/Q %C4%90-BGD

122

Thông tư liên tịch

01/2006/TTLT- BLĐTB&XH- BGD&ĐT- BYT ngày 18/01/2006

Hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

20/02/2006

http://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=85757&Key word=

123

Quyết định

10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2006

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học

09/5/2006

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=16248&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2010/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

124

Quyết định

11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006

Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

03/5/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=80049

125

Quyết định

22/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 12/5/2006

Quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn

04/10/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15259&Key word=22/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

126

Quyết định

25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006

Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

17/7/2006

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15648&Key word=25/2006/Q%C4%90-BGD%C4%90T

127

Quyết định

28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2006

Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm trình độ đại học

30/7/2006

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15534&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2028/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

128

Quyết định

29/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 04/7/2006

Chương trình tiếng Chăm dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Chăm cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

26/7/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15628&Key word=29/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

129

Quyết định

30/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 04/7/2006

Bộ Chương trình tiếng Chăm cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

28/7/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15625&Key word=30/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

130

Quyết định

36/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 28/8/2006

Chương trình dạy Tiếng Jrai cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

26/9/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15270&Key word=36/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

131

Quyết định

37/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 28/8/2006

Chương trình Tiếng Jrai dùng để đào tạo giáo viên Tiếng Jrai cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

27/9/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15274&Key word=37/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

132

Quyết định

39/2006/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2006

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giao dục tiểu học trình độ đại học

 

31/10/2006

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=15065&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2039/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

133

Quyết định

44/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

29/11/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14818&Key word=44/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

134

Quyết định

45/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Mông dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

29/11/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14817&Key word=45/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

135

Quyết định

46/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Khmer dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc

29/11/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14816&Key word=46/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

136

Quyết định

47/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006

Chương trình dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc

01/12/2006

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14855&Key word=47/2006/Q%C4%90-BGD%C4%90T

137

Thông t­ư liên tịch

984/2006/TTLT-UBDT-VHTT-GDĐT-BCVT ngày 10/11/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

15/12/2006

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=105262

138

Quyết định

50/2006/Q Đ-BGDĐT ngày 07/11/2006

Ban hành Chương trình GDTX cấp THPT gồm 7 môn bắt buộc và 3 môn khuyến khích.

06/01/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14567&Key word=50/2006/Q %C4%90-BGD%C4%90T

139

Quyết định

01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm giáo dục thường xuyên

30/01/2017

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14312

140

Quyết định

02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

16/02/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14522

141

Thông tư liên tịch

06/2007/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/ NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

13/5/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=13981&Keyword=06/2007/TTLT-%20BGD%C4%90T-BNV-BTC

142

Quyết định

09/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 10/4/2007

Quyết định Về việc bổ sung vào Mục I và Mục III của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/Q Đ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/5/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13718&Key word=09/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

143

Quyết định

10/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/4/2007

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng

06/6/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13726&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2010/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

144

Thông tư liên tịch

43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/ QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

08/6/2007

http://vbpl.vn/laichau/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13815&Key word=

145

Quyết định

13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2007

Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

27/6/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13161

146

Quyết định

16/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2007

Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành GDMN thuộc khối ngành sư phạm

13/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14041&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2016/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

147

Quyết định

17/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 24/5/2007

Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

28/6/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13858&Key word=17/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

148

Quyết định

18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007

Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp.

28/6/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13843

149

Quyết định

19/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2007

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học quân sự trình độ đại học

14/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14024&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2019/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

150

Quyết định

21/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2007

Quy định chương trình giáo dục thường xuyên về ứng dụng công nghệ thông tin -truyền thông

19/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13695&Key word=

151

Quyết định

20/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2007

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học

14/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14014&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2020/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

152

Quyết định

22/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung giáo dục đại học ngành nông lâm kết hợp trình độ đại học

21/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13806&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2022/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

153

Quyết định

23/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành công nghệ chế biến lâm sản trình độ đại học

21/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13805&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2023/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

154

Quyết định

24/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành kiến trúc cảnh quan trình độ cao đẳng

21/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13798&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2024/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

155

Quyết định

25/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành trồng trọt trình độ cao đẳng

21/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13797&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2025/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

156

Quyết định

26/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành lâm nghiệp trình độ cao đẳng

22/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13796&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2026/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

157

Quyết định

27/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành nông lâm kết hợp trình độ cao đẳng

22/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13408&Key word=27/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

158

Quyết định

28/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành chăn nuôi trình độ cao đẳng

22/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13404&Key word=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2028/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

159

Quyết định

29/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành lâm sinh trình độ cao đẳng

22/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13403&Key word=29/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

160

Quyết định

30/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007

Chương trình khung ngành khuyến nông trình độ cao đẳng

22/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13402&Key word=30/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

161

Quyết định

 32/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18/6/2007

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

03/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128695

162

Quyết định

33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007

Ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

18/7/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13393

163

Quyết định

36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

08/8/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13203

164

Quyết định

32/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18/6/2007

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

03/8/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128695&Keyword=32/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

165

Quyết định

41/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2007

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực

12/9/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=106785

166

Quyết định

42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng

12/9/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106780&Keyword=42/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

167

Quyết định

43/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 15/8/2007

ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

07/10/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71496&Key word=43/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

168

Quyết định

44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007

Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

14/9/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30792

169

Chỉ thị

45/2007/CT-BGD ĐT ngày 17/8/2007

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục

16/9/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63641&Key word=45/2007/CT-BGD %C4%90T

170

Quyết định

46/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 20/8/2007

Quy định về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục

16/9/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23859&Key word=46/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

171

Quyết định

48/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007

Chương trình tiếng Êđê cấp tiểu học

25/9/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=106778&Keyword=48/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

172

Quyết định

49/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 29/8/2007

Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về giáo dục hòa nhập học sinh tàn tật, khuyết tật cấp trung học cơ sở

27/9/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=106766&Keyword=49/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

173

Quyết định

50/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 29/8/2007

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

10/10/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12873&Key word=50/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

174

Chỉ thị

52/2007/CT-BGD ĐT ngày 31/8/2007

Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

27/9/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=56051&Key word=52/2007/CT-BGD %C4%90T

175

Chỉ thị

57/2007/CT-BGDĐT ngày 04/10/2007

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong ngành giáo dục

05/01/2007

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Chi-thi-57-2007-CT-BGDDT-tang-cuong-cong-tac-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-nganh-giao-duc-56410.aspx

176

Quyết định

58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007

Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

12/11/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105791&Keyword=58/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

177

Quyết định

60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

12/11/2007

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=92295&Key word=60/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

178

Quyết định

64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ cao đẳng

02/12/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13102&Key word=64/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

179

Quyết định

66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

01/12/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13005&Key word=66/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

180

Quyết định

67/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 01/11/2007

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

01/12/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13004&Key word=67/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

181

Quyết định

72/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 30/11/2007

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

30/12/2007

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=105782&Keyword=72/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

182

Thông tư liên tịch

182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV ngày 04/12/2007

Hướng dẫn Nghị định số 116/2007/N Đ-CP về giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành

31/12/2007

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-182-2007-TTLT-BQP-BCA-BGD-DT-BNV-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-59639.aspx

183

Quyết định

74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2007

Chương trình Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

04/01/2008

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=105781

184

Quyết định

75/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 12/12/2007

Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục

09/02/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=105780&Keyword=75/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

185

Quyết định

77/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 20/12/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

14/01/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37815&Key word=77/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

186

Quyết định

78/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2007

Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp

14/01/2018

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=26602&Keyword=78/2007/Q%C4%90-BGD%C4%90T

187

Thông tư liên tịch

144/2007/TTLT-BTC-BGD ĐT-BNG ngày 05/12/2007

Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

01/01/2008

http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-toanvan.aspx?dvid=13&ItemID=12943

188

Quyết định

01/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 09/01/2008

Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

11/02/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24504&Key word=01/2008/Q %C4%90-BGD%C4%90T

189

Thông tư liên tịch

08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008

Hướng dẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

16/8/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129680&Keyword=08/2008/TTLT-BYT-BGD %C4%90T

190

Quyết định

09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, trị trấn.

16/4/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24384

191

Quyết định

10/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 25/3/2008

Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành sư phạm

16/4/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24379&Key word=10/2008/Q %C4%90-BGD%C4%90T

192

Thông tư liên tịch

13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thông giáo dục quốc dân

05/5/2008

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24394&Keyword=13/2008/TTLT-BGD %C4%90T-BL%C4%90TBXH-BTC-BNV-UBDT

193

Quyết định

14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008

Điều lệ Trường mầm non

03/5/2008

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25245&Key word=14/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T

194

Quyết định

16/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 16/4/2008

Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

17/5/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24290&Key word=16/2008/Q %C4%90-BGD%C4%90T

195

Quyết định

17/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 05/5/2008

Mẫu bằng tốt nghiệp THCS và mẫu bản sao bằng tốt nghiệp THCS

17/5/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24285&Key word=17/2008/Q %C4%90-BGD%C4%90T

196

Thông tư liên tịch

23/2008/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/4/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

04/6/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24345&Key word=23/2008/TTLT-BGD %C4%90T-BTC-BL%C4%90TBXH

197

Quyết định

25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008

Mẫu bằng tốt nghiệp THPT và mẫu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

 

 

198

Quyết định

28/2008/Q Đ-BGD&ĐT

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, 4 và 5 Mục I của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/ QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được bổ sung tại Quyết định số 09/2007/ QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/7/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24192&Key word=28/2008/Q %C4%90-BGD

199

Quyết định

30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2007

Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

07/7/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24186

200

Quyết định

31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008

Ban hành quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

16/7/2008

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24147

201

Quyết định

33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008

Ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

27/7/2008

http://vbpl.vn/hanam/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=24113&Keyword=

202

Quyết định

34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008

Mẫu bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

 

 

203

Quyết định

37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Quy định về phòng học bộ môn

14/8/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24088&Key word=37/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T

204

Quyết định

39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

 

 

205

Chỉ thị

46/2008/CT-BGD ĐT ngày 05/8/2008

Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

20/8/2008

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128667&Keyword=46/2008/CT-BGD %C4%90T

206

Thông tư

48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008

Hướng dẫn xếp hạng và thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên

09/9/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=41944

207

Quyết định

52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008

Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

27/10/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25988&Keyword=

208

Quyết định

53/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 18/9/2008

Quy định đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

23/10/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128407&Keyword=53/2008/Q %C4%90-BGD%C4%90T

209

Quyết định

58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008

Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

13/12/2008

http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=37810&Keyword=

210

Quyết định

60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008

“Quy định Tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp”

07/12/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128408&Keyword=60/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T

211

Chỉ thị

61/2008/CT-BGDĐT ngày 12/11/2008

Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

11/12/2008

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113755&Keyword=

212

Quyết định

62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

21/12/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26481&Key word=62/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T

213

Thông tư

63/2008/TT-BGDĐT ngày 28/11/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục

27/12/2008

 

214

Quyết định

66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008

Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

13/5/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11998

215

Quyết định

67/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật trình độ đại học

11/01/2009

 

216

Quyết định

68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008

Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

24/12/2008

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=128410&Keyword=

217

Quyết định

69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động sư phạm hết hiệu lực

26/01/2009

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12446&Keyword=

218

Chỉ thị

71/2008/CT-BGD ĐT ngày 23/12/2008

Về tăng cường công tác phối hợp nhà trường - gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, HSSV

13/02/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12415&Key word=71/2008/CT-BGD %C4%90T

219

Quyết định

72/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 23/12/2008

Quy định tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh sinh viên

26/01/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12448&Key word=72/2008/Q %C4%90-BGD%C4%90T

220

Quyết định

74/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

27/01/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12394&Key word=74/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T

221

Quyết định

75/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Hmông cấp tiểu học

27/01/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12390&Key word=75/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T

222

Quyết định

76/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Jrai cấp tiểu học

27/01/2009

http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=76/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T

223

Quyết định

77/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Bana cấp tiểu học

27/01/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12379&Key word=77/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T

224

Quyết định

78/2008/Q Đ-BGDĐT ngày 29/12/2008

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học

27/01/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12377&Key word=78/2008/Q %C4%90-BGD%C4%90T

225

Quyết định

79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008

Ban hành quy định đánh giá và xếp loại học viên học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

06/02/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12519

226

Quyết định

81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008

Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

06/02/2009

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12516

227

Thông tư

05/2009/TT-BGD ĐT ngày 24/3/2009

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giáo dục hòa nhập

10/5/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12212&Key word=05/2009/TT-BGD %C4%90T

228

Thông tư liên tịch

07/2009/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 15/4/2009

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

30/5/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12202&Key word=07/2009/TTLT-BGD %C4%90T-BNV

229

Thông tư

11/2009/TT-BGD ĐT ngày 08/5/2009

Trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

23/6/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12048&Key word=11/2009/TT-BGD %C4%90T

230

Thông tư

13/2009/TT-BGD ĐT ngày 19/5/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng

03/7/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12031&Key word=13/2009/TT-BGD %C4%90T

231

Thông tư

15/2009/TT- BGDĐT ngày 16/7/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

30/8/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11782&Key word=15/2009/TT- %20BGD%C4%90T

232

Thông tư

16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/7/2009

Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

04/9/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11672&Key word=16/2009/TT- %20BGD%C4%90T

233

Thông tư

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009

Ban hành Chương trình giáo dục mầm non

08/9/2009

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=11704

234

Thông tư liên tịch

18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-LĐTBXH ngày 03/8/2009

Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 mục 1 phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT- BGD&ĐT-BTC-LĐTB&XH ngày 25/8/1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

20/9/2009

http://vbpl.vn/daknong/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=11664

235

Thông tư

19/2009/TT- BGDĐT ngày 11/8/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

25/9/2009

 

236

Thông tư

23/2009/TT-BGD ĐT ngày 12/8/2009

Ban hành mẫu bằng thạc sĩ

01/10/2009

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128411&Keyword=23/2009/TT-BGD %C4%90T

237

Thông tư

24/2009/TT-BGD ĐT ngày 12/8/2009

Ban hành mẫu bằng tiến sĩ

01/10/2009

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128412&Keyword=24/2009/TT-BGD %C4%90T

238

Thông tư

26/2009/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2009

Quy định về đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của HSSV

14/11/2009

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23611&Key word=

239

Thông tư

27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

02/12/2009

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23708&Key word=

240

Thông tư

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

06/12/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23686&Key word=28/2009/TT-BGD%C4%90T

241

Thông tư liên tịch

34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009

Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

06/01/2010

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23860&Key word=

242

Thông tư

31/2009/TT-BGD ĐT ngày 23/10/2009

Quy định về công tác phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

11/12/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=23683&Key word=31/2009/TT-BGD %C4%90T

243

Thông tư liên tịch

109/2009/TTLT-BTC-BGD ĐT ngày 29/5/2009

Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

13/7/2009

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=79859&Key word=109/2009/TTLT-BTC-BGD %C4%90T

244

Thông tư liên tịch

220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/11/2009

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến

04/01/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=25917

245

Thông tư

38/2009/TT-BGDĐT ngày 22/12/2009

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học

08/02/2010

 

246

Thông tư

39/2009/TT-BGD ĐT ngày 29/12/2009

Thông tư ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

15/02/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24980&Key word=39/2009/TT-BGD %C4%90T

247

Thông tư

01/2010/TT-BGD ĐT ngày 18/01/2010

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

04/3/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=24849&Key word=01/2010/TT-BGD %C4%90T

248

Thông tư

02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010

Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

 

 

249

Thông tư

08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010

Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

01/4/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25044

250

Thông tư

09/2010/TT-BGD ĐT ngày 10/3/2010

Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

28/4/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25075&Key word=09/2010/TT-BGD %C4%90T

251

Thông tư

13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010

Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

01/6/2010

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25353&Key word=13/2010/TT-BGD %C4%90T

252

Thông tư liên tịch

15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015

15/3/2010

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=317&ItemID=25014

253

Thông tư

15/2010/TT-BGD ĐT ngày 01/6/2010

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên - Môi trường

15/7/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25537&Key word=15/2010/TT-BGD %C4%90T

254

Thông tư

16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

12/8/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25450&Key word=16/2010/TT-BGD%C4%90T

255

Thông tư

17/2010/TT-BGD ĐT ngày 28/6/2010

Chương trình khung TCCN các khối ngành: công nghệ hóa học; công nghệ kỹ thuật điện; điện tử và viễn thông; sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

12/8/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25451&Key word=17/2010/TT-BGD %C4%90T

 

256

Thông tư

18/2010/TT-BGD ĐT ngày 28/6/2010

Chương trình khung TCCN các khối ngành: nông nghiệp; thủy sản

12/8/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25446&Key word=18/2010/TT-BGD %C4%90T

257

Thông tư

19/2010/TT-BGD ĐT ngày 29/6/2010

Chương trình khung khối ngành Khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

18/8/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25524&Key word=19/2010/TT-BGD %C4%90T

258

Thông tư

21/2010/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2010

Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

04/9/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25521&Key word=21/2010/TT-BGD %C4%90T

259

Thông tư

22/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học quân sự trình độ đại học, cao đẳng

20/7/2010

 

260

Thông tư

23/2010/TT-BGD ĐT ngày 22/7/2010

Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

06/9/2010

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25561&Key word=23/2010/TT-BGD %C4%90T

261

Thông tư

24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

17/9/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25566&Key word=24/2010/TT-BGD%C4%90T

262

Thông tư

26/2010/TT-BGD ĐT ngày 27/10/2010

Ban hành Chương trình Giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao công nghệ

10/12/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25812&Key word=26/2010/TT-BGD %C4%90T

263

Thông tư

28/2010/TT-BGDĐT ngày 01/11/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng.

16/12/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25901&Key word=28/2010/TT-BGD%C4%90T

264

Thông tư liên tịch

30/2010/TTLT-BGD ĐT-BTP ngày 16/11/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

31/12/2010

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32856&Key word=30/2010/TTLT-BGD %C4%90T-BTP

265

Thông tư

33/2010/TT-BGD ĐT ngày 06/12/2010

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập

20/01/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26004&Key word=33/2010/TT-BGD %C4%90T

266

Thông tư

35/2010/TT- BGDĐT ngày 14/12/2010

Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

28/01/2011

 

267

Thông tư

37/2010/TT- BGDĐT ngày 21/12/2010

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học.

07/02/2019

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26047&Key word=37/2010/TT- %20BGD%C4%90T

268

Thông tư

39/2010/TT- BGDĐT ngày 23/12/2010

Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

08/02/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26049&Key word=39/2010/TT- %20BGD%C4%90T

269

Thông tư

40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, trị trấn

15/02/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=41529

270

Thông tư

41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

15/02/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=41954&Key word=41/2010/TT-BGD %C4%90T

271

Thông tư

42/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010

Quy định Chuẩn giám đốc TTGDTX

15/02/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26277&Key word=42/2010/TT-BGD %C4%90T

272

Thông tư

43/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010

Ban hành Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

15/02/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26246&Key word=43/2010/TT- %20BGD%C4%90T

273

Thông tư

44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/02/2011

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26247&Key word=44/2010/TT-BGD%C4%90T

274

Thông tư liên tịch

206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGD ĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước

01/02/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26115&Keyword=144/2007/TTLT-BTC-BGD %C4%90T-BNG

275

Thông tư

05/2011/TT-BGD ĐT ngày 10/02/2011

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non

27/3/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26203&Key word=05/2011/TT-BGD %C4%90T

 

276

Thông tư

06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/02/2011

Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/02/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26194

277

Thông tư

09/2011/TT-BGD ĐT ngày 24/02/2011

Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp

09/4/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26219&Key word=09/2011/TT-BGD %C4%90T

278

Thông tư

12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011

Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

15/5/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26344

279

Thông tư

13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

15/5/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26338

280

Thông tư

15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

24/5/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26479&Key word=15/2011/TT-BGD%C4%90T

281

Thông tư

19/2011/TT-BGD ĐT ngày 24/5/2011

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

10/7/2011

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128413&Keyword=19/2011/TT-BGD %C4%90T

282

Thông tư

20/2011/TT-BGD ĐT ngày 24/5/2011

Ban hành Mẫu bằng tiến sĩ danh dự

10/7/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128414&Keyword=20/2011/TT-BGD %C4%90T

283

Thông tư

22/2011/TT-BGD ĐT ngày 30/5/2011

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

13/7/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26640&Key word=22/2011/TT-BGD %C4%90T

284

Thông tư

23/2011/TT-BGD ĐT ngày 06/6/2011

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

25/7/2011

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26629&Key word=23/2011/TT-BGD %C4%90T

285

Thông tư

24/2011/TT-BGD ĐT ngày 13/6/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

28/7/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26641&Key word=24/2011/TT-BGD %C4%90T

286

Thông tư

25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/6/2011

Quy định tổ thức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

30/7/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26644&Key word=25/2011/TT-BGD%C4%90T

287

Thông tư liên tịch

26/2011/TTLT-BGD ĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011

Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

01/8/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26664&Key word=26/2011/TTLT-BGD %C4%90T-BKHCN-BYT

288

Thông tư

27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011

Quy chế học sinh sinh viên nội trú

10/8/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26671&Key word=27/2011/TT-BGD%C4%90T

289

Thông tư

30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

22/9/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26782&Key word=30/2011/TT-BGD%C4%90T

290

Thông tư

31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

22/9/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26804&Key word=31/2011/TT-BGD%C4%90T

291

Thông tư

32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

22/9/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26805&Key word=32/2011/TT-BGD%C4%90T

292

Thông tư

33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

22/9/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26796&Key word=33/2011/TT-BGD%C4%90T

293

Thông tư

36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.

30/9/2011

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26785

294

Thông tư

38/2011/TT-BGD ĐT ngày 29/8/2011

Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên

13/10/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26916&Key word=38/2011/TT-BGD %C4%90T

295

Thông tư

44/2011/TT-BGD ĐT ngày 10/10/2011

Ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

24/12/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26980&Key word=44/2011/TT-BGD %C4%90T

296

Thông tư

48/2011/TT-BGD Đ ngày 25/10/2011

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

09/12/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26909&Key word=48/2011/TT-BGD %C4%90T

297

Thông tư

49/2011/TT-BGD ĐT ngày 26/10/2011

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non 

10/12/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27088&Key word=49/2011/TT-BGD %C4%90T

298

Thông tư liên tịch

50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011

Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 8 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

30/12/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27047&Key word=82/2010/N%C4%90-CP

299

Thông tư

51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011

Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

19/12/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26937

300

Thông tư

52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

26/12/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27093&Key word=52/2011/TT-BGD%C4%90T

301

Thông tư

54/2011/TT-BGDĐT ngày 05/11/2011

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

31/12/2011

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27130&Key word=54/2011/TT-BGD%C4%90T

302

Thông tư

55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/11/2011

 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

07/01/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27187&Key word=55/2011/TT-BGD %C4%90T

303

Thông tư

56/2011/TT-BGD ĐT ngày 25/11/2011

Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 

09/01/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27161&Key word=56/2011/TT-BGD %C4%90T

304

Thông tư

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

26/01/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128549

305

Thông tư

59/2011/TT-BGD ĐT ngày 15/12/2011

Thông tư số 59/2011/TT-BGD ĐT ngày 15 tháng 12 năm 2011 ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Địa chất, địa vật lý và trắc địa; Điện, Điện tử viễn thông; Cơ khí; Kiến trúc và công trình xây dựng

01/02/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27140&Key word=59/2011/TT-BGD %C4%90T

306

Thông tư

61/2011/TT-BGD ĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải

01/02/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27146&Key word=61/2011/TT-BGD %C4%90T

307

Thông tư

62/2011/TT-BGD ĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm

01/02/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27139&Key word=62/2011/TT-BGD %C4%90T

308

Thông tư

66/2011/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2011

Chương trình học phần kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

14/02/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27230&Key word=66/2011/TT-BGD %C4%90T

309

Thông tư

67/2011/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2011

Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học 

14/02/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27235&Key word=67/2011/TT-BGD %C4%90T

310

Thông tư liên tịch

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

20/02/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27313&Key word=54/2011/N%C4%90-CP

311

Thông tư

01/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học Sức khỏe, trình độ đại học

27/02/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27266&Key word=01/2012/TT-BGD%C4%90T

312

Thông tư

02/2012/TT-BGDĐT ngày 3/01/2012

 Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học 

27/01/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27275&Key word=02/2012/TT-BGD%C4%90T

313

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGD ĐT ngày 06/2/2012

Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân 

26/3/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27537&Key word=02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGD %C4%90T

314

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2012

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015.

05/3/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27358&Key word=03/2012/TTLT-BGD %C4%90T-BTC-BL%C4%90TBXH

315

Thông tư

04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

02/4/2012

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27524&Keyword=

316

Thông tư

06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên 

31/3/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27515&Key word=06/2012/TT-BGD%C4%90T

317

Thông tư

07/2012/TT-BGD ĐT ngày 17/02/2012

Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, ưu tú

02/4/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27527&Key word=07/2012/TT-BGD %C4%90T

318

Thông tư

13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012

Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

21/5/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27466&Key word=13/2012/TT-BGD%C4%90T

319

Thông tư

14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 19/4/2012

Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”, phục vụ quản lí công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên

05/6/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27484

320

Thông tư

15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá Trung tâm GDTX

16/6/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27476

321

Thông tư

17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012

Quy định về dạy thêm, học thêm

01/7/2012

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=27603

322

Thông tư

19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

16/7/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71373&Key word=19/2012/TT-BGD%C4%90T

323

Thông tư

21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

02/8/2012

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37809&Key word=21/2012/TT-BGD%C4%90T

324

Thông tư

23/2012/TT-BGDĐT ngày 27/6/2012

Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học

12/8/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27670&Key word=23/2012/TT-BGD%C4%90T

325

Thông tư

26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

 

 

326

Thông tư

27/2012/TT-BGD ĐT ngày 11/7/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/8/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71377&Key word=27/2012/TT-BGD %C4%90T

327

Thông tư

30/2012/TT-BGD ĐT ngày 11/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT- BGDĐT ngày 17/7/2009 quy định công nhận, hủy bỏ công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư

26/10/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27833&Key word=30/2012/TT-BGD %C4%90T

328

Thông tư

32/2012/TT-BGD ĐT ngày 14/9/2012

Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

30/10/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27939&Key word=32/2012/TT-BGD %C4%90T

329

Thông tư

33/2012/TT-BGD ĐT ngày 26/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự

10/11/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71484&Key word=33/2012/TT-BGD %C4%90T

330

Thông tư

34/2012/TT-BGD ĐT ngày 26/9/2012

chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

12/11/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71441&Key word=34/2012/TT-BGD %C4%90T

331

Thông tư

35/2012/TT-BGD ĐT ngày 12/10/2012

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

26/11/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47998&Key word=35/2012/TT-BGD %C4%90T

332

Thông tư

36/2012/TT-BGD ĐT ngày 24/10/2012

Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

09/12/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30289&Key word=36/2012/TT-BGD %C4%90T

333

Thông tư

37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

01/01/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27936&Key word=65/2007/Q %C4%90-BGD%C4%90T

 

334

Thông tư

38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012

Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

17/12/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27917

335

Thông tư

39/2012/TT-BGD ĐT ngày 05/11/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

20/12/2012

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27924&Key word=39/2012/TT-BGD %C4%90T

336

Thông tư

40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

04/01/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71438&Key word=40/2012/TT-BGD%C4%90T

337

Thông tư

41/2012/TT-BGD ĐT ngày 19/11/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGD ĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/01/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28077&Key word=41/2012/TT-BGD %C4%90T

338

Thông tư

42/2012/TT-BGDĐTngày 23/11/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

06/01/2013

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27970&Key word=42/2012/TT-BGD%C4%90T

339

Thông tư

43/2012/TT-BGD ĐT ngày 26/11/2012

Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

15/01/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71489&Key word=43/2012/TT-BGD %C4%90T

340

Thông tư

44/2012/TT-BGD ĐT ngày 30/11/2012

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

16/01/2013

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28070&Key word=44/2012/TT-BGD %C4%90T

341

Thông tư

45/2012/TT-BGD ĐT ngày 30/11/2012

Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

16/01/2013

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71375&Key word=45/2012/TT-BGD %C4%90T

342

Thông tư

46/2012/TT-BGD ĐT ngày 04/12/2012

Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

20/01/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28006&Key word=46/2012/TT-BGD %C4%90T

343

Thông tư

48/2012/TT-BGD ĐT ngày 11/12/2012

Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học

25/01/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71380&Key word=48/2012/TT-BGD %C4%90T

344

Thông tư

49/2012/TT-BGD ĐT ngày 12/12/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

01/02/2013

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28007&Key word=49/2012/TT-BGD %C4%90T

345

Thông tư

50/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 ban hành Điều lệ trường tiểu học

01/02/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=41955&Key word=41/2010/TT-BGD %C4%90T

346

Thông tư

51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

03/02/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71406&Key word=51/2012/TT-BGD%C4%90T

347

Thông tư

52/2012/TT-BGD ĐT ngày 19/12/2012

Ban hành điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi

01/3/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71439&Key word=52/2012/TT-BGD %C4%90T

348

Thông tư

53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

03/02/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=71440

349

Thông tư

54/2012/TT-BGD ĐT ngày 21/12/2012

Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

08/02/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46135&Key word=54/2012/TT-BGD %C4%90T

350

Thông tư

56/2012/TT-BGD ĐT ngày 25/12/2012

Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/02/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=48040&Key word=56/2012/TT-BGD %C4%90T

351

Thông tư

57/2012/TT-BGD ĐT ngày 27/12/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/Q Đ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/02/2013

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128406&Keyword=57/2012/TT-BGD %C4%90T

352

Thông tư liên tịch

58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012

Thông tư liên tịch của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định điều kiện thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

18/02/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=28087&Key word=58/2012/TTLT-BGD%C4%90T-BL%C4%90TBXH

353

Thông tư

60/2012/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

15/02/2013

 

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42384&Key word=60/2012/TT-BGD %C4%90T

354

Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

15/02/2013

 

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42458&Key word=61/2012/TT-BGD%C4%90T

355

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

15/02/2013

 

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42683&Key word=62/2012/TT-BGD%C4%90T

356

Thông tư liên tịch

66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT

ngày 26/4/2012

Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

12/6/2012

https://bientap.vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27564&dvid=317&ViewAdmin=27564

357

Thông tư liên tịch

09/2013/TTLT-BGD ĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013

Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non quy định tại Quyết định số 60/2011/Q Đ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

25/4/2013

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30406&Key word=09/2013/TTLT-BGD %C4%90T-BTC-BNV

358

Thông tư

11/2013/TT-BGD ĐT ngày 29/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGD ĐT

19/5/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46230&Key word=11/2013/TT-BGD %C4%90T

359

Thông tư liên tịch

40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

27/5/2013

http://vbpl.vn/dongthap/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=37572

360

Thông tư

12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

24/6/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32386&Key word=12/2013/TT-BGD%C4%90T

361

Thông tư

13/2013/TT-BGD ĐT ngày 08/5/2013

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác

24/6/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37962&Key word=13/2013/TT-BGD %C4%90T

362

Thông tư

14/2013/TT-BGD ĐT ngày 08/5/2013

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Máy tính

24/6/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37788&Key word=14/2013/TT-BGD %C4%90T

363

Thông tư

15/2013/TT-BGD ĐT ngày 08/5/2013

Ban chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải

24/6/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30601&Key word=15/2013/TT-BGD %C4%90T

364

Thông tư

17/2013/TT-BGD ĐT ngày 08/5/2013

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác

14/6/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30609&Key word=17/2013/TT-BGD %C4%90T

365

Thông tư

18/2013/TT-BGD ĐT ngày 14/5/2013

Ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

28/6/2013

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37808&Key word=18/2013/TT-BGD %C4%90T

366

Thông tư

19/2013/TT-BGD ĐT ngày 03/6/2013

Ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông

16/7/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67877&Key word=19/2013/TT-BGD %C4%90T

367

Thông tư

20/2013/TT-BGDĐT ngày 06/6/2013

Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

19/7/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32574&Key word=20/2013/TT-BGD%C4%90T

368

Thông tư

23/2013/TT-BGD ĐT ngày 28/6/2013

Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

12/8/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37813&Key word=23/2013/TT-BGD %C4%90T

369

Thông tư

25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

30/8/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37814&Key word=25/2013/TT-BGDĐT

370

Thông tư

26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo Quyết định số 77/2007/Q Đ-BGDĐT 

30/8/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37816&Key word=26/2013/tt-bgd %C4%91t

371

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTG ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

01/9/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32971&Key word=12/2013/Q%C4%90-TTg

372

Thông tư

29/2013/TT-BGD ĐT ngày 25/7/2013

Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

09/9/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37949&Key word=29/2013/TT-BGD %C4%90T

373

Thông tư

30/2013/TT-BGD ĐT ngày 26/7/2013

Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

10/9/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37945&Key word=30/2013/TT-BGD %C4%90T

374

Thông tư

31/2013/TT-BGD ĐT ngày 01/8/2013

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

15/9/2013

http://www.vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=33373&Key word=31/2013/TT-BGD %C4%90T

375

Thông tư

34/2013/TT-BGD ĐT ngày 17/9/2013

Sửa đổi, bổ sung, một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

01/11/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32575&Key word=34/2013/TT-BGD %C4%90T

376

Thông tư liên tịch

130/2013/TTLT-BTC-BGD ĐT ngày 09/9/2013

Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020"

05/11/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37753&Key word=130/2013/TTLT-BTC-BGD %C4%90T

377

Thông tư liên tịch

35/2013/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/N Đ-CP Ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

03/11/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37639&Key word=35/2013/TTLT-BGD %C4%90T-BNV-BTC

378

Thông tư liên tịch

143/2013/TTLT-BTC-BGD ĐT ngày 18/10/2013

Sửa đổi Thông tư liên tịch 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015 

02/12/2013

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37595&Key word=143/2013/TTLT-BTC-BGD %C4%90T

379

Thông tư

37/2013/TT-BGD ĐT ngày 27/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGD ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

10/01/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37641&Key word=37/2013/TT-BGD %C4%90T

380

Thông tư

38/2013/TT-BGD ĐT ngày 29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

13/01/2014

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37642&Key word=38/2013/TT-BGD %C4%90T

381

Thông tư

39/2013/TT-BGD ĐT ngày 04/12/2013

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục (Được đính chính đính chính bởi Quyết định số 26/QĐ-BGDĐT ngày 06/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục)

18/01/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=32720&Key word=39/2013/TT-BGD %C4%90T

382

Thông tư

40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013

Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/02/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37960&Key word=40/2013/TT-BGD%C4%90T

383

Thông tư

41/2013/TT-BGDĐT ngày 31/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BGD ĐT ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/02/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37961&Key word=24/2011/TT-BGD %C4%90T

384

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013

Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

05/3/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46231&Keyword=42/2013/TTLT-BGD %C4%90T-BL%C4%90TBXH-BTC

385

Thông tư

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/ 2014

Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

16/3/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37680

386

Thông tư

04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014

Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

15/4/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38069

 

387

Thông tư

07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014

Quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học

29/4/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38072&Key word=07/2014/TT-BGD %C4%90T

388

Thông tư

08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

05/5/2014

 

389

Thông tư

10/2014/TT-BGD ĐT ngày 11/4/2014

Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

28/5/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38074&Key word=10/2014/TT-BGD %C4%90T

390

Thông tư

11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014

Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

02/6/2014

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=317&ItemID=38075

391

Thông tư

12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/6/2014

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=38076

392

Thông tư

13/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

16/6/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38077&Key word=52/2011/TT-BGD%C4%90T

393

Thông tư

15/2014/TT-BGD ĐT ngày 15/5/2014

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

01/7/2014

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=38579&Key word=15/2014/TT-BGD %C4%90T

394

Thông tư

16/2014/TT-BGD ĐT ngày 16/5/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

01/7/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46110&Key word=16/2014/TT-BGD %C4%90T

395

Thông tư

17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

11/7/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46113&Key word=17/2014/TT-BGD%C4%90T

396

Thông tư

18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung vào điểm a) khoản 2 Điều 7 của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/6/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46118

397

Thông tư

19/2014/TT-BGDĐT ngày 30/5/2014

Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm

15/7/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46119&Key word=19/2014/TT-BGD %C4%90T

398

Thông tư

21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014

Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

20/8/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46121&Key word=21/2014/TT-BGD %C4%90T

399

Thông tư

22/2014/TT-BGD ĐT ngày 09/7/2014

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

22/8/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46124&Key word=22/2014/TT-BGD %C4%90T

400

Thông tư

23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014

Ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

01/9/2014

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46125&Key word=23/2014/TT-BGD %C4%90T

401

Thông tư

24/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/7/2014

Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

07/9/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46127&Key word=24/2014/TT-BGD %C4%90T

402

Thông tư

26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viện theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT

25/9/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37052&Keyword=26/2014/TT-BGD %C4%90T

403

Thông tư

28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014

Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

10/10/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46131&Key word=28/2014/TT-BGD %C4%90T

404

Thông tư liên tịch

29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014

Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề

10/10/2014

http://www.vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46138&Keyword=29/2014/TTLT-BGD %C4%90T-BTC-BL%C4%90TBXH

405

Thông tư liên tịch

125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014

Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên

10/10/2014

http://www.vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37711&Key word=125/2014/TTLT-BTC-BGD %C4%90T

406

Thông tư

30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014

Thông tư Quy định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/10/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46137&Key word=30/2014/TT-BGD%C4%90T

407

Thông tư

31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGD ĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

11/10/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46136&Key word=54/2012/TT-BGD %C4%90T

408

Thông tư liên tịch

26/2014/TTLT-BL ĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2014

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

06/11/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67881&Key word=26/2014/TTLT-BL %C4%90TBXH-BTC-BGD%C4%90T

409

Thông tư

33/2014/TT-BGDĐT ngày 02/10/2014

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

18/11/2014

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37522&Key word=33/2014/TT-BGD %C4%90T

410

Thông tư

34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

01/12/2014

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37402&Key word=34/2014/TT-BGD %C4%90T

411

Thông tư liên tịch

35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/Q Đ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

28/11/2014

http://www.vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=37539&Key word=35/2014/TTLT-BGD %C4%90T-BTC

412

Thông tư liên tịch

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

01/02/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47474&Key word=36/2014/TTLT-BGD %C4%90T-BNV

413

Thông tư

37/2014/TT-BGDĐT ngày 02/12/2014

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông

16/01/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=52491&Key word=37/2014/TT-BGD %C4%90T

414

Thông tư

38/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành GDQPAN

 

 

415

Thông tư

39/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

20/01/2015

http://vbpl.vn/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&SearchIn=Title,Title1&Keyword=39/2014/TT-BGD %C4%90T

416

Thông tư

40/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Nông nghiệp; Lâm nghiệp

20/01/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47457&Key word=40/2014/TT-BGD %C4%90T

417

Thông tư

41/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật mỏ

20/01/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47456&Key word=41/2014/TT-BGD %C4%90T

418

Thông tư

42/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Dịch vụ du lịch; Khách sạn, nhà hàng

20/01/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47454&Key word=42/2014/TT-BGD %C4%90T

419

Thông tư

43/2014/TT-BGDĐT ngày 05/12/2014

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản trị - Quản lý

20/01/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47452&Key word=43/2014/TT-BGD %C4%90T

420

Thông tư

44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014

Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

25/01/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=43948&Key word=44/2014/TT-BGD %C4%90T

421

Thông tư

45/2014/TT-BGD ĐT ngày 17/12/2014

Quy định việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

01/02/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=45225&Key word=45/2014/TT-BGD %C4%90T

422

Thông tư

46/2014/TT-BGD ĐT ngày 23/12/2014

Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học

09/02/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=47431&Key word=46/2014/TT-BGD %C4%90T

423

Thông tư

47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

25/3/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128417&Keyword=47/2014/TT-BGD%C4%90T

424

Thông tư liên tịch

208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/12/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 124/2013/N Đ-CP của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

10/02/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128511&Keyword=124/2013/N %C4%90-CP

425

Thông tư

01/2015/TT-BGD ĐT ngày 15/01/2015

Điều lệ trường cao đẳng.

02/3/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=56942&Key word=01/2015/TT-BGD %C4%90T

426

Thông tư liên tịch

04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

24/4/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=54211&Key word=143/2013/N%C4%90-CP

427

Thông tư liên tịch

05/2015/TTLT-BGD ĐT-BTC ngày 10/3/2015

Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020”.

24/4/2015

http://www.vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=58566&Key word=05/2015/TTLT-BGD %C4%90T-BTC

428

Thông tư liên tịch

06/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 16/3/2015

Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

01/5/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65824&Key word=06/2015/TTLT-BGD %C4%90T-BNV

429

Thông tư

07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015

Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

01/6/2015

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66762&Key word=07/2015/TT-BGD%C4%90T

 

430

Thông tư

09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGD ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

26/6/2015

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67563&Key word=09/2015/TT-BGD%C4%90T

431

Thông tư liên tịch

11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

12/7/2015

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67229&Key word=11/2015/TTLT-BGD%C4%90T-BNV

432

Thông tư

13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

14/8/2015

http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=69772&Key word=13/2015/TT-BGD%C4%90T

433

Thông tư liên tịch

15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh<