NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-NH7

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT GỬI NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt nam, ban hành theo lệnh số 37/LTC - HĐNN ngày 24 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Mức lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước theo các kỳ hạn như sau:

- Loại không kỳ hạn : 2,5000 %/năm

- Loại 1 tháng : 3,3750 %/năm

- Loại 3 tháng : 4,0625 %/năm

- Loại 6 tháng : 4,1250 %/năm

- Loại 9 tháng : 4,4375 %/năm

- Loại 12 tháng : 4,9375 %/năm

Điều 2

Mức lãi suất qui định trên áp dụng cho tất cả các loại tiền gửi có lãi bằng đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước của các Ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng đầu tư và phát triển, Tổng Công ty vàng bạc đá qúi Việt nam, ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quyết định số 145/QĐ-NH7 ngày 2 tháng 7 năm 1994.

Điều 4

Các ông: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Chánh thanh tra, giám đốc Sở Giao dịch ngân hàng Nhà nước, Tổng Giám đốc (giám đốc) ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và phát triển, Tổng Công ty vàng bạc đá qúi, ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty Tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh tại Việt nam. Giám đốc các ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Văn Châu