ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2019 VÀ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; Nghị định s15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cNghị quyết 43/2017/QH 14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật van toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND , ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đán tăng cường năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phm nông lâm thủy sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 240/SNN-QLCL , ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2.Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công Thương Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 2;
-
Lãnh đạo VP UBND tnh;
-
Các phòng: KT, KGVX, NN&MT;
-
Lưu: VT, NN&MT (Đg-40b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

KẾ HOẠCH

"THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2019 VÀ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK"(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 01/12/2019 của y ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý, củng cố và phát triển đảm bảo lực lượng kiểm soát về chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản trên địa bàn từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác kiểm soát chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp đảm bảo nguồn lực thực thi chính sách pháp luật về ATTP một cách có hiệu quả.

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, cập nhật, hệ thng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chun kỹ thuật của Trung ương về quản lý cht lượng, ATTP nông lâm thủy sản phục vụ cho công tác quản lý của các địa phương trong tỉnh. Cụ thể hóa các công việc, nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản của chủ cơ sở, người lao động tại cơ sở, trang trại, vùng sản xuất tập trung, để hiểu và hành động theo đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm.

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện cho năm 2019 đến 2020 về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, để làm cơ sở cho các đơn vị liên quan, các địa phương chủ động thực hiện.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện từ năm 2019 đến 2020 trong công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh nhm đáp ứng các mục đích nêu trên.

- Xác định chỉ tiêu, nội dung, bố trí nguồn lực triển khai cụ thể cho từng năm để thực hiện đề án theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND, ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020. Trên cơ sở đó, tổng kết đề xuất UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch cho giai đoạn 2021 -2025.

3. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

- Đầu tư một cách cơ bản, đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, đảm bảo năng lực thực thi pháp luật của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước v cht lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ tỉnh đến huyện, xã. Đảm bảo đáp ứng đy đủ nguồn lực tài chính cho các hoạt động thường xuyên về kiểm tra, giám sát chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản ở tất cả các cấp, các ngành và các công đon sản xuất cũng như các loại sản phẩm nông lâm thủy sản;

- Quản lý chất lượng, đảm bảo ATTP được thực hiện đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả ở tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, cũng như tất cả các loại sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ yếu. Quá trình kim tra, kiểm soát không chỉ phát hiện những tồn tại theo công đoạn sản xuất mà cần có sự truy xuất nguyên nhân để có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu;

- Phấn đấu trên 75% cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung (Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Thợp tác/Trang trại) có áp dụng các biện pháp an toàn sinh học để ngăn ngừa dịch bệnh; 75% diện tích sản xuất rau, quả tập trung áp dụng VietGAP;

- Phấn đấu trên 50% cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản đạt tiêu chuẩn TCVN (cơ sở đạt chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm/cơ sở đảm bảo an toàn dịch bệnh);

- Phấn đấu trên 75% cơ sở chế biến nông sản thực phẩm quy mô công nghiệp áp dụng quản lý chất lượng theo HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), GMP (Thực hành sản xuất tốt), GHP (Thực hành vệ sinh tốt), đáp ứng TCVN về an toàn thực phẩm; 50% cơ sở chế biến nông sản thực phẩm quy mô nhỏ thuộc hộ gia đình tham gia áp dụng quản lý chất lượng theo HACCP, GMP, GHP, đáp ứng TCVN về an toàn thực phẩm.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆMVỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, nhằm đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ và phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương theo phân công, phân cấp đảm bảo sự quản lý, phát triển của ngành trong tình hình mới, hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và hệ thống kiểm soát chất lượng, ATTP (mua sắm, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị,...), cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đảm bảo đáp ứng công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, ATTP của ngành và yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

1.3. Tiếp tục triển khai Luật ATTP và các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan, cập nhật, rà soát chính sách, pháp luật của Trung ương và của Tỉnh về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm sản thủy sản, xây dựng Quy định về đánh giá, xếp hạng công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản ở tất cả các cấp tỉnh, huyện, xã.

1.4. Nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chất lượng, ATTP chuyên ngành, đảm bảo kiểm soát chất lượng, ATTP quá trình sản xuất kinh doanh đối với thực phẩm có nguồn gốc từ nông, lâm, thủy sản cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

1.5. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, ATTP và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức ATTP cho các đối tượng nâng cao trình độ, năng lực, sự hiểu biết cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản.

1.6. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất với tiêu thụ Nông lâm thủy sản trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản của địa phương với các thị trường trong và ngoài nước.

Đng thời, nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến thương mại, kết nối thị trường cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh hoặc tỉnh ngoài đáp ứng nhu cầu phát triển.

2. Nội dung Kế hoạch:

2.1. Nhiệm vụ 1: Củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

a) Đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản, đề xuất mô hình tổ chức, giải pháp thực hiện.

- Nội dung: Thực hiện khảo sát, đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở đó đề xuất mô hình tổ chức, giải pháp thực hiện theo hướng tinh gọn, hoạt động thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp thực tiễn và khả thi theo hướng dn của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Kinh phí dự kiến: 500 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

b) Hoàn thiện việc phân công phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho các đơn vị thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Nội dung: Thực hiện khảo sát, sơ kết đánh giá 03 năm (2015-2018) việc thực hiện Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về việc Phân công cơ quan thực hiện kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2490/QĐ-UBND, ngày 14/9/2015, về việc phân công quản lý các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT , ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh phân cấp quản lý VTNN và chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản từ tỉnh đến huyện, xã.

- Kinh phí dự kiến: 200 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

2.2. Nhiệm vụ 2: Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh

a) Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ xét nghiệm nhanh thực phẩm, môi trường (máy đo, Test nhanh,...) để kiểm tra nhanh phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các sản phẩm VTNN, ATTP.

- Nội dung: Hàng năm mua các trang thiết bị, dụng cụ xét nghiệm nhanh thực phẩm, môi trường (máy đo, Test nhanh,...) kiểm tra nhanh các chỉ tiêu ô nhiễm sinh học và hóa chất, thuc bảo vệ thực vật, kháng sinh cấm tồn dư trong sản phẩm nông lâm thủy sản trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các sản phẩm VTNN, ATTP để kịp thời cảnh báo, sàng lọc, định hướng xử lý theo quy định.

- Kinh phí dự kiến: 01 tỷ đồng (bình quân 500 triệu đồng/năm).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020

b) Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản thành lập Chi nhánh của Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 để hỗ trợ địa phương thực hiện công tác kiểm nghiệm, kiểm định, tư vấn thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, nông nghiệp hữu cơ.

2.3. Nhiệm vụ 3: Nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chất lượng, ATTP chuyên ngành.

a) Giám sát ATTP đối với thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Hàng năm, tổ chức thực hiện lấy từ 350-400 mẫu giám sát ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm xây dựng thương hiệu, sản phẩm có nguy cơ cao gắn với xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, nhằm cảnh báo kịp thời, đưa ra biện pháp khc phục, xử lý vi phạm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Kinh phí dự kiến: 800 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

b) Tổ chức kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Thực hiện tổ chức kiểm tra xếp loại, kiểm tra định kỳ 100% cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP theo phân công, phân cấp. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh VTNN, sản phẩm nông lâm thủy sản của các cơ sở đảm bảo đúng tn suất, thời gian theo quy định.

- Kinh phí dự kiến: 01 tỷ đồng (bình quân 500 triệu đồng/năm).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

c) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, cơ sở dữ liệu về công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các cơ sở in tem chứa mã QR Code nhận diện sản phẩm an toàn, tem chống hàng giả và thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý có khả năng chia sẻ giữa các cơ quan quản lý từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, doanh nghiệp, các hợp tác xã và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, nhằm quản lý và giám sát một cách toàn diện các hoạt động sản xuất, lưu thông phân phối sản phẩm nông lâm thủy sản, giúp nhà sản xuất ddàng xây dựng nhật ký canh tác điện tử cho sản phẩm, người tiêu dùng truy xuất nguồn gc của sản phẩm và tìm mua sản phẩm dễ dàng.

- Kinh phí dự kiến: 500 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

d) Công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về chất lượng VTNN,

ATTP của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

- Nội dung: Định kỳ hàng tháng, công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về chất lượng VTNN, ATTP của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT, của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí dự kiến: 100 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

2.4. Nhiệm vụ 4: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, ATTP và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức ATTP cho các đối tượng liên quan

a) Cập nhật, rà soát chính sách, pháp luật của Trung ương và của tỉnh về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm sản thủy sản.

- Nội dung: Thường xuyên cập nhật, tổng hợp lại tất cả các văn bản, chính sách, pháp luật, hệ thng thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu của Trung ương và của Tỉnh về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm sản thủy sản còn hiệu lực để cung cấp cho các địa phương trong tỉnh thực hiện.

- Kinh phí dự kiến: 100 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

b) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra ATTP, xử lý vi phạm về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

- Nội dung: Tổ chức ít nhất 10 lp đào tạo, bồi dưng, tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật, kiến thức, nâng cao nghiệp vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra ATTP, xử lý vi phạm về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho 100% cán bộ quản lý nhà nước các cấp (tỉnh, huyện, xã) và chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh VTNN, sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Kinh phí dự kiến: 300 triệu đồng (bình quân 30 triệu đồng/lớp).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

c) Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, các quy định, kiến thức về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung:

+ Tổ chức từ 15-20 hội nghị/hội thảo/lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới về ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm về ATTP; quy trình kỹ thuật cho cán bộ làm công tác quản lý ATTP các cấp, người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông dân trực tiếp sản xuất; phổ biến, hướng dẫn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ATTP tiên tiến (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000, VietGAP,...) nhằm nâng cao nhận thức về chất lượng, ATTP trong cán bộ công chức, viên chức nhà nước, toàn thể hệ thống chính trị, các chủ thể tham gia sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trên toàn địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng 04-05 phóng sự truyền hình chuyên đề, chuyên mục về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Tỉnh, Trung ương; in, treo áp phích, băng rôn; in ấn sổ tay, tờ rơi hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, chương trình quản lý chất lượng, ATTP và ghi nhãn hàng hóa; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thng phát thanh, truyền hình kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, các buổi hội họp tại cộng đồng dân cư thường xuyên để tuyên truyền sâu rộng tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng quy định pháp luật về ATTP.

- Kinh phí dự kiến: 500 triệu đồng (Hội nghị/hội thảo/tập huấn 250 triệu đồng. Xây dựng phóng sự truyền hình 250 triệu đồng).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

d) Tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm thực tế về quản lý VTNN, ATTP nông lâm thủy sản tại một số tỉnh, thành phố.

- Nội dung: Hàng năm, tổ chức 02-03 Đoàn học tập kinh nghiệm quản lý sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị tại một số tỉnh, thanh phố có mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh tốt cho doanh nghiệp/hợp tác xã, công chức theo dõi quản lý chất lượng, ATTP các cấp để nâng cao nhận thức và áp dụng thực tiễn trên địa bàn tỉnh.

- Kinh phí dự kiến: 300 triệu đồng (bình quân 150 triệu đồng/năm).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

2.5. Nhiệm vụ 5: Xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất với tiêu thụ nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh

a) Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến thương mại định hưng thị trường

- Nội dung: Tổ chức 03-05 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến thương mại định hướng thị trường, phbiến các chính sách có liên quan cho khoảng trên 150 người là cán bộ làm kiêm công tác xúc tiến thương mại các cấp (tỉnh, huyện, xã), các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Kinh phí dự kiến: 250 triệu đồng (50 triệu đồng/lớp đào tạo).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

b) Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thiết kế, in n bao bì, tem, nhãn nhận diện sản phẩm an toàn đã được kiểm soát

- Nội dung: Hướng dẫn, hỗ trợ cho 15-20 cơ sở sản xuất trong việc thiết kế, in n bao bì, tem, nhãn nhận diện sản phẩm an toàn đã được kiểm soát; tập trung các sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm xây dựng thương hiệu, sản phẩm có nguy cơ cao gắn với xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Thiết kế bao bì, tem, nhãn nhận diện sản phẩm nông sản quá trình thu hái, đánh bt, khai thác phù hợp với tính chất của từng loại sản phẩm: tươi, sống, sơ chế, đông lạnh, sản phẩm khô đng thời cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh cho người tiêu dùng nhằm khẳng định thương hiệu, uy tín, chất lượng sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh.

- Kinh phí dự kiến: 01 tỷ đồng (bình quân 50 triệu đồng/cơ sở).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

c) Tổ chức hội nghị, hội thảo định hướng mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm an toàn.

- Nội dung: Tổ chức 08-10 hội nghị/hội thảo kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm an toàn, đặc biệt các sản phẩm có thương hiệu, đặc thù, tim năng mà tỉnh Đắk Lắk có ưu thế tới các thị trường trong và ngoài nước thông qua các hình thức phù hợp với thực tế thị trường và nhu cầu của doanh nghiệp.

- Kinh phí dự kiến: 500 triệu đồng (bình quân 50 triệu đồng/hội nghị).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

d) Hỗ trợ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ trong và ngoài nước.

- Nội dung: Hỗ trợ 100 lượt doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, giới thiệu, quảng bá, tham quan học hỏi, kết nối giao thương sản phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông sản an toàn trong và ngoài nước (chi phí thuê gian hàng/vận chuyển hàng hóa/in n tờ rơi quảng bá...);

- Kinh phí dự kiến: 02 tỷ đồng (bình quân 20 triệu đồng/doanh nghiệp).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

đ) Định hướng thị trường, kết nối tiêu thụ hình thành các kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn trên địa bàn.

- Nội dung: Nghiên cứu, dự báo thị trường nông lâm thủy sản, định hướng sản xuất, mở rộng thị trường phân phối, tiêu thụ trong nước, quan tâm các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, tiềm năng mà Đắk Lắk có ưu thế, sản phẩm nông sản trong chương trình xây dựng thương hiệu, chương trình OCOP tỉnh.

- Kinh phí dự kiến: 500 triệu đồng (250 triệu đồng/năm).

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

(Nội dung và phân công thực hiện Kế hoạch chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các nguồn kinh phí:

- UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm từ Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn của các tổ chức, cá nhân (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cơ sở sản xuất) để triển khai Kế hoạch thực hiện Đ án Nâng cao năng lực Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019 và 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Ngân sách tỉnh cấp hàng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp như: Khoa học công nghệ, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, QuĐầu tư phát triển, kinh phí phục vụ tái cơ cấu ngành, các nguồn khác...;

- Đầu tư của các doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hgia đình/Cơ sở sản xuất.

2. Tổng hợp nhu cầu kinh phí:

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch (dự kiến): 9.550.000.000 đồng;

Trong đó:

- Năm 2019: 4.925 triệu đồng;

- Năm 2020: 4.625 triệu đồng.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp truyền thông, tuyên truyn phổ biến pháp luật

- Xác định nhóm sản phẩm và từng sản phẩm theo chuỗi cung ứng thực phẩm, theo từng huyện, xã... để xây dựng thông điệp, cách tiếp cận thích hợp, xây dựng các sản phẩm truyn thông phù hợp các nhóm sản phẩm, từng sản phẩm. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, truyền thông về đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- In và phát hành tờ rơi, sổ tay hướng dẫn các quy trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

- Tổ chức các hội thảo/lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kiến thức pháp luật về ATTP, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, triển khai kiểm soát ATTP tại các công đoạn sản xuất trong chuỗi cung ứng thực phẩm trên cơ sở đánh giá nguy cơ về ATTP.

- Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt các chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn và chỉ đạo hệ thống ngành dọc thực hiện; gắn việc thực hiện Kế hoạch với Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo sự chuyn biến căn bản về nhận thức trong mọi tng lớp nhân dân; đưa chương trình tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí ATTP vào kế hoạch công tác hàng năm của các tổ chức đoàn thể để thực hiện đặc biệt, triển khai tốt Chương trình phi hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 giữa Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1237/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 về Kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020).

2. Giải pháp về hoàn thiện bộ máy quản lý ATTP nông lâm thủy sản từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

a) Phân cấp quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

* Cấp tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản của tỉnh theo từng năm trên cơ sở các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản để áp dụng tại địa phương;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch và các Chương trình mục tiêu có liên quan đến chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản tại địa phương, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của cơ quan quản lý cấp huyện, xã;

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho cán bộ quản lý của địa phương cấp huyện/xã, người sản xuất và tiêu dùng;

- Kiểm tra, công nhận điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP của các cơ sở, vùng nuôi, trồng, thu hoạch, đánh bắt, giết mổ, vận chuyển, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản quy mô công nghiệp theo quy trình và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản với cơ quan cấp trên. Đng thời trực tiếp tổ chức kiểm tra, giám sát, chứng nhận chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản tiêu thụ nội địa;

* Cấp huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là cấp huyện):

- Phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh về việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch và các Chương trình mục tiêu có liên quan đến chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản tại địa phương;

- Kiểm tra, công nhận điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP của các cơ sở, vùng nuôi, trồng, thu hoạch, đánh bắt, giết mổ, vận chuyển, bảo quản nông lâm thủy sản quy mô nhỏ, thủ công trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh;

- Kiểm tra, công nhận điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP của các cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản quy mô thủ công, cơ sở chế biến đưa ra tiêu thụ trực tiếp trên địa bàn huyện theo sự phân cấp của cơ quan quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản Trung ương hoặc của tỉnh;

* Cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã):

- Phát triển đội ngũ cộng tác viên để triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phi hợp thực hiện các hoạt động giám sát đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn xã;

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cấp, các văn bản chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng, ATTP đối với các cơ s buôn bán thuc BVTV, thú y, thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nuôi trng thủy sản, giết m, bảo quản, vận chuyển nông lâm thủy sản... trên địa bàn xã; để giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở này, nếu thấy dấu hiệu vi phạm cần báo cáo ngay với cơ quan chuyên trách cấp trên để có giải pháp xử lý thích hợp.

- Xác nhận xuất xứ, cấp chứng nhận thu hoạch từ cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ trên địa bàn xã theo quy hoạch và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP tại cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ trên địa bàn xã.

b) Kiện toàn bộ máy tổ chức và slượng cán bộ.

- Các đơn vị cấp thành phố, thị xã và các huyện: Tại các Phòng kinh tế, Phòng Nông nghiệp & PTNT thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện cần thiết phải bổ sung từ 1 - 2 cán bộ chuyên trách công tác Quản lý chất lượng, đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản

- Tại các xã: Vận động hình thành hệ thống cộng tác viên. UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thành lập hệ thống cộng tác viên cấp xã về việc quản lý chất lượng, đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn

- Phân công, bố trí cán bộ làm kiêm nhiệm công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản theo phân công, phân cấp của UBND Tỉnh với nguyên tắc “Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả”, hạn chế tối đa việc luân chuyển cán bộ làm công tác này. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của UBMTTQ, các Hội đoàn thể các cấp thực hiện công tác quản lý, giám sát ATTP đảm bảo sự vào cuộc một cách toàn diện ngay tại cơ sở, từ khâu sản xuất ban đầu.

3. Giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh thực phẩm

- Xây dựng mới trụ sở làm việc của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

- Btrí kinh phí cho mua sắm, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hoạt động quản lý chất lượng, ATTP các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành về hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi và huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các dự án lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vùng chăn nuôi tập trung, nhà máy chế biến; chuyển từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ hạ tầng dùng chung cho vùng sản xuất;

- Khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, công nghiệp chế biến thực phẩm nhằm xây dựng thương hiệu, uy tín chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản của địa phương trên thị trường; nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra lượng hàng hóa lớn đảm bảo ATTP phục vụ cho người tiêu dùng, góp phần tăng giá trị sản phẩm trong sản xuất, tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn Tỉnh.

4. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo từ đó có định hướng đúng về hình thức, nội dung, phương pháp và số lượng người đào tạo cho phù hợp, sát với trình đnhận thức, đối tượng, tập quán, các vùng sinh thái.

- Bồi dưỡng, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP theo chính sách của Tỉnh. Chú trọng công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho chế biến nông sản thực phẩm.

- Phối hợp với các Cục quản lý chuyên ngành trực thuộc Bộ, các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, các tổ chức trong và ngoài nước ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật công nghệ mới, hiện đại, thân thiện với môi trường vào các lĩnh vực sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, nhằm cải thiện và đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

5. Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra, giám sát chất lưng, ATTP chuyên ngành

- Thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác quản lý ATTP theo chuỗi cung ứng thực phẩm tại các công đoạn từ nuôi trồng, thu hái, khai thác, giết mổ, sơ chế, chế biến đến vận chuyển, tiêu thụ nông sản an toàn.

- Tăng cường lực lượng và hoạt động cho cơ quan kiểm tra chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; chú trọng hoạt động thanh tra đi đôi với nâng cao năng lực của hệ thống thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Giám sát chủ động về chất lượng, ATTP tập trung các sản phẩm có nguy cơ cao, được người tiêu dùng sử dụng hàng ngày, duy trì hoạt động giám sát tồn dư kháng sinh, hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản thực phẩm kịp thời cảnh báo, khuyến cáo tới người tiêu dùng.

6. Giải pháp thương mại, xúc tiến đầu tư và xây dựng thương hiệu

- Cung cấp thông tin, các chính sách, quy định mới có liên quan của Việt Nam, quốc tế và của tỉnh để cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có kế hoạch đầu tư tại tỉnh. Tạo mọi điều kiện để các nhà đu tư tiếp cận thông tin thuận tiện, dễ dàng;

- Hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ, giới thiệu, quảng bá, tham quan học hỏi, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt các sản phẩm trong chương trình OCOP Tỉnh.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh xây dựng thương hiệu các mặt hàng nông lâm thủy sản chủ lực theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại để quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên thương trường trong nước và quốc tế thông qua các kênh thông tin truyền thông, và các phương tiện khác.

- Cung cấp thông tin cụ thể, chính xác các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn của tng địa phương, cơ sở cụ thể để người tiêu dùng biết, lựa chọn; Tăng cường hoạt động quản lý việc kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt các địa điểm kinh doanh không nm trong quy hoạch, tiến tới xóa bỏ hiện tượng kinh doanh, buôn bán tự phát.

7. Giải pháp tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dng và phát triển mô hình chui cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Tiếp tục thực hiện 07 nhóm giải pháp theo quy định tại Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình chui cung ứng thc phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025.

8. Giải pháp về kiểm tra, giám sát, đánh giá và thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo.

- Các Sở, ngành có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch theo từng quý. Trong quá trình kiểm tra, giám sát xây dựng báo cáo cụ thể kết quả đạt được, chưa đạt được, thuận lợi khó khăn, kiến nghị, đề xuất giải pháp triển khai có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện. Xây dựng báo cáo tổng hợp theo quy định, tham mưu UBND tỉnh khen thưởng những đơn vị, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt, phê bình những đơn vị không thực hiện tốt hoặc không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm;

- Chủ trì thực hiện Kế hoạch; tổ chức phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các địa phương triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch thuộc phạm vi toàn tỉnh; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản theo phân cấp của UBND tỉnh; căn ctheo hướng dẫn của Trung ương, thực tế của địa phương để phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc và tổ chức hướng dẫn phân cấp trách nhiệm giữa tỉnh, huyện, xã bảo đảm quản lý tốt chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan căn cứ khả năng cân đối nguồn vn ngân sách hàng năm, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh để thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; Cng Thông tin điện tử tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019 và 2020 trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, chủ cơ sở, các trang trại, hộ sản xuất, kinh doanh, các vùng sản xuất tập trung... thực hiện theo đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm.

4. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành ph đy mạnh việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm; khai thác thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm chủ lực của tỉnh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, phiên chợ nông sản an toàn trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, quảng bá nông sản chủ lực của tỉnh.

5. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung của Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được giao. Chủ động lng ghép hoặc tham mưu UBND tỉnh các chương trình, dự án ATTP của ngành, Chương trình mục tiêu Dân số - Y tế để phân bố các nguồn lực hỗ trợ triển khai mô hình chuỗi nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh và các nội dung có liên quan của kế hoạch này.

6. Các Sở, ban, ngành có liên quan căn cứ các nội dung nhiệm vụ của Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND, ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các nội dung của Kế hoạch này để triển khai thực hiện.

7. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Căn cứ vào các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND, ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản đến năm 2020 của địa phương.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch này đạt được mục tiêu đề ra.

y ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2019 VÀ 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số
287/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh)

Stt

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí đảm bảo thực hiện (VNĐ)

Thời gian thực hiện

1

Củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nội vụ, các Sở, ngành có liên quan. UBND các huyện, thị xã, thành ph.

700.000.000

Năm 2019

A

Rà soát, đánh giá hiện trạng tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS chủ trì, phối hợp: Phòng Tổ chức CB; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

Sở Nội vụ, các Sở, ngành có liên quan. UBND các huyện, thị xã, thành ph.

500.000.000

Quý III/2019

B

Đề xuất mô hình tổ chức, giải pháp thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và theo hướng dẫn của TW, BNN và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS; Phòng Tổ chức CB; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

Sở Nội vụ, các Sở, ngành có liên quan. UBND các huyện, thị xã, thành ph.

 

QuýIV/2019

C

Hoàn thiện việc phân công phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho các đơn vị thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS; Phòng Tổ chức CB; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

Sở Nội vụ, các Sở, ngành có liên quan. UBND các huyện, thị xã, thành ph.

200.000.000

Quý IV/2019

2

Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.000.000.000

Năm 2019 -2020

A

Xây dựng mới trsở CC QLCL

BQL các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS); Các Sở, ban ngành có liên quan

Đã phân bổ

Năm 2019  2020

B

Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ xét nghiệm nhanh thực phẩm, môi trường (máy đo, Test nhanh,... để kiểm tra nhanh phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các sản phẩm VTNN, ATTP)

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

(Bình quân 500 triệu đồng/năm)

Năm 2019 - 2020

3

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chất lượng, ATTP chuyên ngành

 

 

2.400.000.000

 

A

Giám sát ATTP đối với thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; các Chi cục thuộc Sở có liên quan

Phòng NNPTNT các huyện, Phòng KTế TX, TP. Buôn Ma Thuột

800.000.000

Năm 2019 - 2020

B

Tchức kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.000.000.000 (Bình quân 500 triệu đồng/năm)

Năm 2019 - 2020

C

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, cơ sở dữ liệu về công tác QLCL, ATTP nông lâm thủy sản các cấp trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

500.000.000

Năm 2019 - 2020

D

Công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về chất lượng VTNN, ATTP của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Báo Đăk Lăk, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, các Hội; các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

100.000.000

Năm 2019 - 2020

4

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, ATTP và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức ATTP cho các đối tượng liên quan

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.200.000.000

 

a

Cập nhật, rà soát chính sách, pháp luật của Trung ương và của tỉnh về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm sản thủy sản (Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để tra cứu, ứng dụng).

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

100.000.000

Năm 2019 -2020

b

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra ATTP, xử lý vi phạm về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

Phòng NNPTNT các huyện, Phòng KTế TX, TP. Buôn Ma Thuột; các DN/HTX/cơ sở SX, KD NLTS trên địa bàn tỉnh

300.000.000 (Bình quân 30 triệu đồng/lớp).

Năm 2019 -2020

c

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, các quy định, kiến thức về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Báo Đăk Lăk, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, các Hội; các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

500.000.000 (Hội nghị/hội tho/tập huấn 250 triệu đồng. Xây dựng phóng sự truyền hình 250 triệu đồng).

Năm 2019 -2020

d

Tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm thực tế về quản lý VTNN, ATTP nông lâm thủy sản tại một số tỉnh, thành phố

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

Phòng NNPTNT các huyện, Phòng KTế TX, TP. Buôn Ma Thuột; các DN/HTX/cơ sở SX, KD NLTS trên địa bàn tỉnh

300.000.000 (Bình quân 150 triệu đồng/năm

Năm 2019 -2020

5

Xúc tiến thương mại, kết ni sản xuất với tiêu thụ nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; Thanh tra Sở; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

Phòng NNPTNT các huyện, Phòng KTế TX, TP. Buôn Ma Thuột; các DN/HTX/cơ sở SX, KD NLTS trên địa bàn tỉnh

3.250.000.000

Năm 2019 -2020

a

Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến thương mại định hướng thị trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT

(Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; các Chi cục thuộc Sở có liên quan)

Sở Công thương; Kế hoạch và Đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

250.000.000 (50 triệu đồng/lớp đào tạo)

Năm 2019 -2020

b

Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thiết kế, in ấn bao bì, tem, nhãn nhận diện sản phẩm an toàn đã được kiểm soát.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; các Chi cục thuộc Sở có liên quan

Sở Công thương; Kế hoạch và Đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.000.000.000 (Bình quân 50 triệu đồng/cơ sở)

Năm 2019 -2020

c

Tổ chức hội nghị, hội thảo định hướng mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm an toàn

Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; các Chi cục thuộc Sở có liên quan

Sở Công thương; Kế hoạch và Đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

500.000.000 (Bình quân 50 triệu đồng/hội nghị

Năm 2019 -2020

d

Hỗ trợ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ trong và ngoài nước.

Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; các Chi cục thuộc Sở có liên quan

Sở Công thương; Kế hoạch và Đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2.000.000.000 (Bình quân 20 triệu đồng/doanh nghiệp).

Năm 2019 -2020

đ

Định hướng thị trường, kết nối tiêu thụ hình thành các kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn trên địa bàn

Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS; các Chi cục thuộc Sở có liên quan

Sở Công thương; Kế hoạch và Đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

500.000.000 (250 triệu đồng/năm)

Năm 2019 -2020

 

Tng kinh phí thực hiện

9.550.000.000