UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Qui chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tại Tờ trình số 902/SVHTT ngày 04 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1803/2002/QĐ-UB ngày 11/7/2002 của UBND tỉnh. Các quy định trước đây về hoạt động biểu diễn ca Huế trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin; Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Ngô Hòa

QUY ĐỊNH

Về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2879/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

______________________

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Qui định này điều chỉnh trong phạm vi hoạt động biểu diễn ca Huế có thu tiền trên sông Hương và ca Huế thính phòng phục vụ du lịch ở các địa điểm khác.

2. Quy định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý:

1. Ca Huế là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoạt động biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh nhằm bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị nghệ thuật truyền thống Huế, phục vụ nhu cầu hưởng thụ và giao lưu văn hóa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch đóng góp vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Hoạt động biểu diễn ca Huế được khuyến khích phát triển theo hướng khai thác tốt năng lực của các tổ chức nghệ thuật của Nhà nước, tập thể và các nghệ nhân, nghệ sĩ ca Huế; yêu cầu đảm bảo về chất lượng và không ngừng nâng cao tinh hoa nghệ thuật ca Huế; khắc phục tình trạng thương mại hóa, kinh doanh đơn thuần trong lĩnh vực ca Huế.

3. Cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghiêm cấm các hành vi sau trong hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế:

1. Các tổ chức, cá nhân không có giấy phép tổ chức biểu diễn ca Huế tự tổ chức biểu diễn ca Huế.

2. Diễn viên, nhạc công ca Huế tự ý rút ngắn thời lượng, thay đổi nội dung chương trình mẫu ca Huế đã được Sở văn hóa Thông tin cho phép công diễn, làm ảnh hưởng chất lượng nghệ thuật và gây bất bình cho du khách.

3. Bán các loại băng, đĩa khi tham gia biểu diễn ca Huế và mọi hành vi lợi dụng hoạt động ca Huế làm tổn hại đến đạo đức, lối sống, làm suy giảm giá trị nghệ thuật ca Huế.

4. Tẩy xóa, mua bán, trao đổi và chuyển nhượng cho người khác thẻ hành nghề biểu diễn ca Huế.

5. Nuôi gia súc và bố trí người ăn ở, sinh hoạt trên thuyền.

6. Diễn viên, nhạc công, người điều hành chương trình mang trang phục trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

7. Không để người say rượu, bia, người sử dụng các chất ma túy và người có lời nói, hành vi khiếm nhã vào nơi biểu diễn ca Huế.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN CA HUẾ

Điều 4. Đơn vị quản lý và tổ chức biểu diễn ca Huế, đơn vị biểu diễn ca Huế, người điều hành chương trình biểu diễn ca Huế, câu lạc bộ ca Huế:

1. Đơn vị quản lý và tổ chức biểu diễn ca Huế:

Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế là đơn vị trực tiếp quản lý và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế có trách nhiệm:

- Xây dựng các chương trình mẫu cho một số suất ca Huế (bao gồm cả phần ca và phần trình tấu nhạc) trình Sở Văn hóa Thông tin duyệt, cho phép công diễn.

- Quản lý, hướng dẫn và tổ chức xây dựng đội ngũ người điều hành chương trình, diễn viên, nhạc công và trực tiếp quản lý chương trình biểu diễn ca Huế; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động do mình tổ chức, quản lý.

2. Đơn vị biểu diễn ca Huế là đơn vị tham gia biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân dưới sự quản lý và tổ chức biểu diễn của Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế, gồm:

- Đoàn Ca kịch Huế thuộc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế là đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về ca kịch Huế.

- Các CLB ca Huế thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Nhà Văn hóa Huế, Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế.

3. Người điều hành chương trình biểu diễn ca Huế do đơn vị quản lý và tổ chức biểu diễn giao nhiệm vụ quản lý và điều hành suất diễn phải có đủ năng lực để giới thiệu về ca Huế và điều hành chương trình biểu diễn; liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và quản lý lực lượng diễn viên trong từng suất diễn do mình phụ trách.

4. Câu lạc bộ ca Huế là đơn vị tập hợp các diễn viên, nhạc công ca Huế hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện; có trách nhiệm bồi dưỡng, giúp đỡ các diễn viên, nhạc công

sinh hoạt nâng cao trình độ chuyên môn và giữ gìn phẩm chất, tư cách trong hoạt động biểu diễn ca Huế; giới thiệu các diễn viên nhạc công để Sở Văn hóa Thông tin thẩm định cấp giấy phép biểu diễn ca Huế; tổ chức cho diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn ca Huế theo qui định tại khoản 2 điều này.

Điều 5. Đối tượng được cấp giấy phép biểu diễn ca Huế:

1. Đối tượng được cấp giấy phép hành nghề biểu diễn ca Huế (gọi tắt là thẻ hành nghề):

- Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân bao gồm diễn viên, nhạc công, giảng viên đang giảng dạy về chuyên ngành ca Huế tại các trường văn hóa nghệ thuật.

- Người có bằng tốt nghiệp ngành nghệ thuật (bộ môn ca nhạc Huế) từ trung cấp trở lên.

- Những người được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thông tin đề nghị cấp thẻ hành nghề biểu diễn ca Huế. Thẻ hành nghề biểu diễn ca Huế có hiệu lực trong thời hạn 3 (ba) năm. Hết thời hạn được xét đổi thẻ mới.

2. Người được cấp thẻ hành nghề biểu diễn ca Huế ngoài điều kiện về chuyên môn còn phải có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe tốt, không bị dị tật, dị dạng.

3. Thẻ hành nghề biểu diễn ca Huế phải được giữ gìn cẩn thận. Nếu bị mất phải báo ngay cho cơ quan cấp phép để xứ lý.

Điều 6. Người tổ chức và tham gia vào hoạt động biểu diễn ca Huế phải tuân theo các điều kiện sau đây:

1. Số lượng diễn viên, nhạc công cho một chương trình biểu diễn ca Huế phải từ 07 người trở lên (nếu biểu diễn trên thuyền đơn), 08 người trở lên (nếu biểu diễn trên thuyên đôi và ca Huế thính phòng) và nhất thiết phải có người điều hành chương trình.

2. Ở một chương trình biểu diễn ca Huế phải có ít nhất 3 trong các loại nhạc cụ chính: đàn Thập lục, đàn Tỳ bà, đàn Nhị, đàn Nguyệt, đàn Bầu.

3. Chương trình biểu diễn ca Huế phải có thời lượng từ 60 phút trở lên (không kể phần dịch ra tiếng nước ngoài đối với các buổi biểu diễn dành cho khách người nước ngoài); phần chủ yếu của chương trình phải là các làn điệu ca Huế; một phần chương trình có thể giới thiệu về một số làn điệu dân ca, ngâm thơ, hò vè.

Chương trình ca Huế trên thuyền có sân khấu nhỏ hoặc ca Huế thính phòng, ngoài phần ca nhạc Huế có thể biểu diễn các trích đoạn ca kịch Huế, tuồng Huế hoặc các lớp mẫu, vai mẫu về ca kịch Huế, tuồng Huế và phải có từ 8 diễn viên trở lên.

4. Chương trình biểu diễn ca Huế trên sông Hương có thể kết hợp phần thả đèn hoa đăng truyền thống trên sông để tạo ấn tượng và tăng thêm tính hấp dẫn cho chương trình biểu diễn ca Huế nhưng phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định chung.

5. Phải mang thẻ hành nghề trên ngực áo.

6. Hoạt động ca Huế theo quy định tại Quyết định này không được quá 11 giờ đêm.

Điều 7. Giá biểu diễn ca Huế, điểm diễn, thuyền phục vụ biểu diễn ca Huế:

1. Giá biểu diễn ca Huế thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

2. Thuyền phục vụ biểu diễn ca Huế phải đảm bảo các tiêu chuẩn về văn hóa - du lịch; phải đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông đường thủy theo quy định của UBND tỉnh và pháp luật hiện hành.

3. Thuyền tham gia vào hoạt động biểu diễn ca Huế trên sông Hương đăng ký tại Sở Văn hóa Thông tin.

4. Phạm vi biểu diễn ca Huế trên sông Hương từ cầu Phú Xuân đến cồn Giã Viên.

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN CA HUẾ

Điều 8. Sở Văn hóa Thông tin là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Duyệt, cấp giấy phép công diễn các chương trình mẫu ca Huế.

2. Cấp và thu hồi giấy phép (thẻ hành nghề) biểu diễn ca Huế.

3. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ: hội thi, liên hoan, trại sáng tác; bồi dưỡng, đào tạo nghệ nhân, nghệ sĩ ca Huế nâng cao chất lượng biểu diễn; bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế.

4. Hướng dẫn thực hiện các qui định của UBND tỉnh về hoạt động biểu diễn ca Huế.

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động biểu diễn ca Huế.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm quản lý của các cơ quan có liên quan:

1. UBND thành phố Huế, UBND các phường, xã trên địa bàn; Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Du lịch, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin quản lý các hoạt động liên quan đến biểu diễn ca Huế theo địa bàn và lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền.

2. Các cơ quan chủ quản (Nhà Văn hóa Huế, Nhà hát nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh) chịu trách nhiệm quản lý các câu lạc bộ ca Huế trực thuộc; chỉ đạo và tạo điều kiện để các CLB ca Huế sinh hoạt, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về sai phạm của câu lạc bộ trực thuộc.

Điều 10. Các tổ chức và cá nhân hoạt động ca Huế phục vụ khách nước ngoài phải chấp hành các qui định về quan hệ giao tiếp với người nước ngoài theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Thanh tra Sở Văn hóa Thông tin chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thi hành các qui định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các qui định pháp luật liên quan đến hoạt động biểu diễn ca Huế; xử lý vi phạm theo thẩm quyền và theo qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 12.Các hành vi vi phạm trong hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin và theo quy định hiện hành.

Điều 13.

1. Các tổ chức, đơn vị và cá nhân hoạt động biểu diễn ca Huế có trách nhiệm thực hiện đúng các qui định tại Quyết định này; có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các đoàn kiểm tra; có quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi của tổ chức, cá nhân (kể cả người đang thi hành công vụ) vi phạm các qui định về hoạt động biểu diễn ca Huế theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định về hoạt động biểu diễn ca Huế tùy theo tính chất, mức độ có thể bị thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động hoặc bị xử lý theo các qui định hiện hành của Nhà nước.

Diễn viên, nhạc công vi phạm các quy định trong hoạt động biểu diễn ca Huế tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị thu hồi thẻ, tạm giữ thẻ có thời hạn hoặc không được xem xét cấp thẻ hành nghề mới.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa Thông tin để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Hòa