BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP
NGÀY 09/01/2011 CỦA CHÍNH PHỦ
----------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 và Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính;

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 (nội dung Chương trình hành động đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Lưu VT, KHTC (3b).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 09/01/2011 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 03 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Năm 2011 là năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020. Với mục tiêu cùng cả nước phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo; căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 và Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
1. Thực hiện chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các đối tượng, phấn đấu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là tiền lương hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chính sách trợ cấp với người thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với người có công, người nghèo, cận nghèo…
2. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 và Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 20/01/2011; cụ thể là:

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

2.1. Tổng thu các quỹ bảo hiểm
: 83.567 tỷ đồng, trong đó:
- Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
: 52.042 tỷ đồng
- Tho bảo hiểm xã hội tự nguyện
: 150 tỷ đồng
- Thu bảo hiểm thất nghiệp
: 4.671 tỷ đồng
- Thu bảo hiểm y tế
: 26.704 tỷ đồng
2.2 Tổng số chi các chế độ bảo hiểm
: 96.342 tỷ đồng, trong đó:
- Chi bảo hiểm xã hội bắt buộc
: 73.280 tỷ đồng, gồm:
+ Chi từ nguồn Ngân sách Nhà nước
: 29.700 tỷ đồng
+ Chi từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội
: 43.580 tỷ đồng
- Chi bảo hiểm xã hội tự nguyện
: 40 tỷ đồng
- Chi bảo hiểm thất nghiệp
: 630 tỷ đồng
- Chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
: 22.392 tỷ đồng

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, toàn Ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm góp phần đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia theo luật định, cụ thể là:
1. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo kế hoạch Chính phủ giao năm 2011:
Ban Thu, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:
- Quản lý, hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp đánh giá việc thực hiện chi tiêu dự toán thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phát triển đối tượng; nghiên cứu bổ sung các biện pháp để phát triển nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
- Thực hiện thu đúng, thu đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức dự toán năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ giao;
- Tích cực thực hiện các biện pháp hữu hiệu để giảm nhanh số nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để các đơn vị dự toán phấn đấu thực hiện.
2. Tổ chức chi trả kịp thời chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; tăng cường quản lý công tác chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như thế nào ?

Ban Chi, Ban Thực hiện chính sách xã hội, Ban Thực hiện chính sách y tế Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:
- Quản lý, hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu dự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
- Đảm bảo đầy đủ và kịp thời kinh phí để các đơn vị có đủ nguồn chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng thụ hưởng;
- Tăng cường quản lý đối tượng tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, theo dõi chặt chẽ biến động tăng, giảm đối tượng trên địa bàn quản lý; kiên quyết khắc phục tình trạng tiêu cực lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội;
- Quản lý chặt chẽ công tác chi trả, đảm bảo an toàn an toàn tiền mặt trong công tác chi trả;
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiên quyết khắc phục tình trạng bội chi quỹ khám chữa bệnh tại một số địa phương; phấn đấu để quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2011 có dự phòng;
- Tiếp tục rà soát quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiến nghị lên cấp có thẩm quyền những bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện để có hướng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách cho phù hợp.
3. Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản:
- Toàn Ngành thực hiện việc rà soát bố trí kinh phí cho các dự án xây dựng cơ bản thật cấp thiết, trước hết là các đơn vị chia tách, đang đi thuê, mượn trụ sở để làm việc; không bố trí vốn dàn trải, kéo dài; tập trung vào các dự án đang thi công để sớm đưa vào sử dụng.
- Chủ đầu tư thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Tiếp nhận và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tư phát triển;

>> Xem thêm:  Rút BHXH một lần khi đóng bảo hiểm được 4 tháng ?

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, sự đúng đắn, hợp pháp của khối lượng dự án hoặc tiến độ thực hiện khi thanh toán; đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng của Nhà nước. Khi có khối lượng đã đủ điều kiện theo hợp đồng, tiến hành nghiệm thu kịp thời, lập đầy đủ hồ sơ thanh toán và đề nghị thanh toán cho nhà thầu trong thời hạn quy định;
- Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nhà thầu thực hiện tiến độ, chất lượng, sớm đưa công trình vào hoạt động đảm bảo hiệu quả.
4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, đặt trọng tâm vào quản lý thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:
Ban Chi, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:
- Hoàn thành các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý tài chính của Ngành theo quy định tại Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
- Ban hành chế độ kế toán bảo hiểm xã hội mới phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn hoạt động của Ngành;
- Bố trí kinh phí chặt chẽ, tiết kiệm tối đa trong chi tiêu hành chính, trích lại 10% chi thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
- Tăng cường kiểm tra công tác tài chính để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những vấn đề nảy sinh;
- Tiếp tục rà soát quá trình triển khai thực hiện quản lý tài chính; kiến nghị lên cấp có thẩm quyền những bất cập này sinh trong quá trình thực hiện để có hướng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách.
5. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền:

>> Xem thêm:  Ưu đãi xã hội là gì ? Chế độ ưu đãi xã hội mới nhất theo quy định của pháp luật ?

Ban Tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:
- Tập trung tuyên truyền sâu rộng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để nhân dân và người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ khi tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phát triển hai loại hình bắt buộc và tự nguyện;
- Phát huy năng lực của Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Báo Bảo hiểm xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật các lĩnh vực của Ngành;
- Khai thác có hiệu quả Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6. Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng:
Các Ban nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:
- Tiếp tục thực hiện các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Bảo hiểm xã hội các cấp, cụ thể là trong mua sắm trang bị tài sản, tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các đoàn đi công tác, thực hiện tiết kiệm 10% chi phí hành chính theo quy định;
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, công bố và áp dụng Bộ Thủ tục hành chính đơn giản hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
- Triển khai kế hoạch thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội họp, tổ chức đoàn đi công tác, các chi phí hành chính;
- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng;

>> Xem thêm:  Rút bảo hiểm khi nghỉ việc thì cần những giấy tờ gì ?

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2011 của đơn vị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
- Triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Công văn số 866/BHXH-BC ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 3 năm 2011 chương trình hành động cụ thể của đơn vị; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, thời gian; gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Chi) trước ngày 25 tháng 03 năm 2011 để theo dõi, giám sát;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hành động của đơn vị;
- Chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với ngành Lao động – Thương binh & Xã hội, ngành Y tế và các ngành có liên quan để có tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 đạt kết quả tốt;
- Phát động phong trào thi đua thiết thực, cụ thể đến từng đơn vị và cá nhân để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2011 trong toàn ngành./.

>> Xem thêm:  Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?