THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINHPHÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DỆT MAY VIỆT NAM CHO TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 1389/BTC-TCDN ngày 24 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hỗ trợ 65.569 triệu đồng (sáu mươilăm tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu đồng) cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam từnguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2014 đểđào tạo nguồn nhân lực Dệt May năm 2014 như đề nghị của Bộ Tài chính tại côngvăn số 1389/BTC-TCDN ngày 24 tháng 01 năm 2014. Việc quản lý, sử dụng số kinhphí bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, CôngThương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Thủ trưởngcác cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng