ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2888/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNHPHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chínhcông thành phố Hạ Long;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ côngtác rà soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh và đề nghị của Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố Hạ Long tại Tờ trình s 137/TTr-UBND ngày 01/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâmHành chính công thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Có danh mục và nội dung cụthcủa từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long; Thủtrưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp (báo cáo)
-
TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh (báo cáo)
-
CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- V0, V4, KSTT1-2;
-
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHGIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

PHN I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNHQUẢNG NINH

STT

Tên thủ tục hành chính

I- Lĩnh vực Công Thương

1

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

2

Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

3

Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4

Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhm mục đích kinh doanh

5

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

6

Thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

II- Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2

Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

3

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

4

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận nuôi lợn, bò đực giống để kinh doanh phối giống trực tiếp

5

Thtục Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản (đối với tàu cá có công suất đến dưới 20CV)

6

Thủ tục Xin gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản (đối với tàu cá công suất đến dưới 20 CV)

7

Thủ tục Đăng ký tầu cá đóng mới (đối với tàu có tổng công suất máy chính đến dưới 20 CV hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế nhỏ hơn 15 mét)

8

Thủ tục Đăng ký tầu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu (đối với tàu có tổng công suất máy chính đến dưới 20 CV hoặc không lắp máy có chiu dài đường nước thiết kế nhỏ hơn 15 mét)

9

Thủ tục Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu có công suất đến dưới 20 CV

III- Lĩnh vực Văn hoá Thể thao và Du lịch

1

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

2

Thủ tục Thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

3

Thủ tục Cấp thẻ cộng tác viên thể thao

IV- Lĩnh vực Tư pháp

1

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ

2

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ

3

Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt hoặc từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

4

Thủ tục Thay đổi, cải chính, hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi

5

Thủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh

6

Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

7

Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

V- Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

2

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

3

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

4

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã

5

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

6

Thtục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã chuyển đổi

7

Thủ tục Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã

VI- Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

1

Thủ tục Cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc trung học cơ sở.

2

Thủ tục Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc trung học cơ sở (Do cải chính).

3

Thủ tục Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc trung học cơ sở (Do sai sót kỹ thuật)

4

Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở

5

Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở

6

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở tư thục

7

Thủ tục Thành lập sơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

8

Thủ tục Thành lập Trường mầm non, Tiểu học, THCS tư thục

9

Thủ tục Sáp nhập và chia tách trường Mầm non, Tiểu học, THCS tư thục

10

Thủ tục Giải thể trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tư thục

11

Thủ tục Miễn, giảm học phí cho các đối tượng học trong các cơ sở giáo dục mm non, phthông ngoài công lập

12

Thủ tục Miễn, giảm học phí cho các đối tượng học chính quy trong các cơ sở giáo dục nghnghiệp và giáo dục đại học công lập

13

Thủ tục Hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng học trong các cơ sở giáo dục

VII- Lĩnh vực Nội vụ

1

Thủ tục Xin phép giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

2

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

3

Thủ tục Công nhận ban vận động thành lập hội

VIII- Lĩnh vực Giao thông Vận tải

1

Thủ tục Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động của bến khách ngang sông

2

Thủ tục Cp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

IX- Lĩnh vực Y tế

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

X- Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

1

Thủ tục Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 9 Điều 4 và đối tượng sống ở nhà xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

2

Thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi (từ đủ 75 tuổi trở lên) không có chế độ BHXH

3

Thủ tục Xét hồ sơ đưa đối tượng BTXH (Già cô đơn) vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

4

Thủ tục Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội.

5

Thủ tục Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An lạc viên Quảng Ninh

6

Thủ tục Giải quyết Trợ cấp mai táng phí cho người có công

XI. Lĩnh vực Xây dựng

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án

2

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình

3

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ tại đô thị

4

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị

5

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng

6

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

7

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng

8

Thủ tục Cấp giấy phép di dời công trình

XII- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, người sở hữu tài sản quy định tại Điều 9, 10, 11, 12 Quyết định 1179/2011/QĐ-UBND

2

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán là hộ gia đình, cá nhân trong nước người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

3

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

4

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cho thửa đất được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản

5

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cho thửa đất được hình thành trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành nhiều thửa mà pháp luật cho phép; thực hiện việc chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất

6

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cho những biến động đối với toàn bộ hoặc một phần thửa đất, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; thực hiện quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tcáo; thực hiện bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành

7

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

9

Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cho trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành vừa có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vừa có nhu cầu cấp đổi

10

Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cho trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày trước ngày Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành

11

Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp Giấy chứng nhận bị ố, nhoè, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại bản đồ địa chính

12

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bị mất

13

Thủ tục Xác nhận thay đổi cho trường hợp đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

14

Thủ tục Xác nhận thay đổi cho trường hợp xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

15

Thủ tục Xác nhận thay đổi cho trường hợp thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất

16

Thủ tục Xác nhận thay đổi cho trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép; chuyển công năng sử dụng của nhà ở, công trình xây dựng (chuyển nhà ở sang mục đích khác hoặc chuyển công trình xây dựng khác thành nhà ở)

17

Thủ tục Xác nhận thay đổi cho trường hợp thay đổi thời hạn sử dụng đất; thời hạn sở hữu tài sản

18

Thủ tục Xác nhận thay đổi cho trường hợp chuyển từ hình thức được Nhà nước cho thuê đất sang hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

19

Thủ tục Xác nhận thay đổi cho trường hợp người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi về hạn chế quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây

20

Thủ tục Đính chính sai sót trên giấy chứng nhận khi phát hiện sai sót

21

Thủ tục Xác nhận thay đi cho trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

22

Thủ tục Xác nhận thay đổi cho trường hợp xóa cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

23

Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

24

Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

25

Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp

26

Thủ tục Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp cho trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

27

Thủ tục Cấp thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Bản CKBVMT) của các tổ chức, cá nhân có dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ