ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Ban quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ đề án xây dựng thành phố Lào Cai giai đoạn 2001 - 2005, được Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UB ngày 18/2/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai;

Căn cứ vào ý kiến kết luận của Thủ Tướng Chính phủ về việc đồngý kế hoạch xây dựng và di chuyển các cơ quan tỉnh về khu đô thị mới: Lào Cai - Cam Đường tại thông báo số 10/TB-VPCP ngày 29/01/2003 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số: 694/TB - TƯ ngày 30 tháng 6 năm 2003 của Tỉnh ủy Lào Cai thông báo kết luận của Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 38 về việc thành lập Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng Ban tổ chức Chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường tỉnh Lào Cai.

- Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường là một đơn vị sự nghiệp đặc thù, được thành lập để giúp UBND tỉnh Lào Cai xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi hoạt động của mình, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về nhiệm vụ được giao.

- Phạm vi hoạt động: Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường hoạt động trong phạm vi quy hoạch được duyệt theo Quyết định 244/QĐ-UB ngày 04/8/2001 của UBND tỉnh Lào Cai, ranh giới từ suối Ngòi Đum đến thôn Tiến Cường - xã Gia Phú - huyện Bảo Thắng. Với diện tích 2355ha. Thời gian hoạt động của Ban từ năm 2003 đến khi nhiệm vụ xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường cơ bản hoàn thành (dự kiến năm 2010) thì Ban được giải thể.

- Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng để hoạt động;

- Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý xây dụng khu đô thị mới Lào Cai -Cam Đường gồm hai nguồn:

+ Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các hoạt động quản lý quy hoạch; Quản lý xây dựng, quản lý đất đai.

+ Nguồn kinh phí trích theo tỷ lệ quy định cho hoạt động quản lý các Dự án đầu tư được giao.

- Trụ sở làm việc của Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường đặt tại khu trung tâm đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường có chức năng nhiệm vụ như sau:

Nhiệm vụ thứ nhất (Quản lý quy hoạch, Quản lý xây dựng, Quản lý đất đai) bao gồm:

a. Quản lý quy hoạch:

+ Quản lý việc thực hiện đúng các quy định về quy hoạch đô thị đối với tất cả các Dự án đầu tư trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

+ Giới thiệu địa điểm xây dựng theo quy hoạch được duyệt đối với tất cả các tổ chức, cá nhân có công trình hoặc Dự án đầu tư trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

+ Lập quy hoạch chia lô trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ xác định vị trí cho các Dự án xây dựng.

+ Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh Ban hành các quy định, hướng dẫn về quản lý quy hoạch, Quản lý xây dựng trong khu đô thị mới.

+ Tiếp nhận hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng cho các công trình công cộng trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

b. Quản lý xây dựng:

+ Được tham gia, xét duyệt đối với tất cả các Dự án, hạng mục công trình đầu tư xây dựng ( kể cả dân cư) vào khu đô thị mới bao gồm: Chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, mặt đứng kiến trúc, cao độ xây dựng trước khi trình lên các cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Hướng dẫn, kiểm tra các chủ Dự án, nhà ở dân cư về việc thực hiện chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao, mặt đứng kiến trúc, cao độ XD đối với các công trình xây dựng trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường theo đúng quy hoạch được duyệt.

c. Quản lý đất đai:

+ Quản lý toàn bộ quỹ đất công cộng, quỹ đất quy hoạch cho các Dự án trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (riêng các quỹ đất đã giao cho các cơ quan, đơn vị thì do các cơ quan, đơn vị đó trực tiếp quản lý). Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, từng thời kỳ theo đúng quy hoạch được duyệt; xác định cụ thể các vị trí đất giúp các cơ quan chức năng tổ chức việc định giá, đấu giá quyền sử dụng đất và các hình thức khác.

+ Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuê đất cho các cơ quan, đơn vị trong khu đô thị mới (trừ đất dân cư).

+ Phối hợp với UBND thị xã Lào Cai và các ngành chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch , xây dựng và quản lý sử dụng đất trong khu đô thị mới.

Nhiệm vụ thứ 2:

Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới được làm chủ đầu tư thực hiện các Dự án trong phạm vi khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý, bao gồm.

+ Dự án xây dựng 8 trụ sở họp khối các cơ quan HCSN tỉnh theo Quyết định số 161/QĐ-UB ngày 25/4/2003 của UBND tỉnh.

+ Dự án xây dựng các khu tái định cư, các khu chung cư (từ nguồn ngân sách Nhà nước).

+ Dự án xây dựng các tuyến giao thông trong khu đô thị mới.

+ Dự án xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải đô thị.

+ Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị.

+ Dự án xây dựng khu trung tâm thể thao.

+ Dự án xây dựng khu công viên trung tâm đô thị mới.

+ Dự án xây dựng các công trình công cộng khu đô thị mới ( Bến xe, bãi đỗ xe tĩnh ...)

+ Các Dự án khác, tùy theo năng lực của Ban quản lý, UBND tỉnh sẽ giao cụ thể.

* Có hai hình thức Quản lý xây dựng các công trình:

- Đối với các công trình xây dựng do Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới làm chủ đầu tư thì phải có người đại diện của cơ quan, đơn vị sử dụng công trình tham gia trong Ban quản lý Dự án.

- Đối với các sở, Ban, ngành làm chủ đầu tư công trình nhưng không đủ điều kiện điều hành Dự án thì không thành lập Ban quản lý riêng của các ngành mà giao luôn cho Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới giúp trực tiếp quản lý điều hành.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường:

1. Bộ máy của Ban:

a. Lãnh đạo Ban gồm:

+ Trưởng Ban

+ 02 Phó Ban giúp việc cho Trưởng Ban, được Trưởng Ban phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể.

b. Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường gồm:

+ Phòng quản lý quy hoạch đô thị.

+ Phòng Kinh tế - Kế hoạch.

+ Ban quản lý Dự án đầu tư .

+ Phòng hành chính tổng hợp.

Ngoài ra có thành lập Đội Thanh tra đô thị (hoặc đội quy tắc) để kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý đô thị.

- Việc bổ nhiệm, nhiễm nhiệm các chức danh Trưởng Ban, phó Trưởng Ban và trưởng, phó trưởng phòng của Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

- Trưởng Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Ban, quy chế phối hợp với các ngành chức năng thống nhất với Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh trình UBND tỉnh phê chuẩn.

2. Biên chế:

Được ƯBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Trưởng Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

Trong năm 2003, Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường được giao 18 biên chế hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp; Số còn lại Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới được ký họp đồng dài hạn và hưởng lương từ phần chi phí Ban quản lý công trình theo quy định.

- Để Ban có cán bộ đủ tiêu chuẩn thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam đường có trách nhiệm bàn bạc thống nhất với Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và các ngành hữu quan (Xây dựng, Giao thông, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, UBND thị xã Lào Cai vv...) điều động một số cán bộ có trình độ chuyên môn sang Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới và sau khi Ban hoàn thành nhiệm vụ, số cán bộ này được điều chuyển về các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.

- Nhiệm vụ quản lý đô thị và quản lý các công trình xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường hết sức khó khăn và nặng nề. Do đó, ngoài số cán bộ viên chức được biên chế chính thức, Ban Quản lý xây dụng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường được phép hợp đồng thêm cán bộ có đủ tiêu chuẩn, năng lực và thuê các tổ chức tư vấn, giám sát có tư cách pháp nhân, có kinh nghiêm quản lý để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Quản lý được sử dụng nguồn trích theo tỷ lệ từ hoạt động Quản lý xây dựng các công trình để điều tiết bù đắp thêm cho cán bộ viên chức và toàn bộ hoạt động chung của Ban trên nguyên tắc đảm bảo chế độ, chính sách Nhà nước quy định.

Điều 4. UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các ngành giúp UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường thực hiện những nhiệm vụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Lập kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện các Dự án, các công trình trong khu đô thị mới (bao gồm cả kế hoạch danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư hàng năm)

- Đề xuất các danh mục chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện Dự án cho tất cả các công trình trong khu đô thị mới.

- Báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ của tất cả các Dự án đầu tư trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

2. Sở Xây dựng: Chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai -Cam Đường thực hiện những nhiệm vụ:

- Quản lý thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt và các chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và của Sở Xây dụng.

- Lập quy hoạch chia lô làm cơ sở cho việc lập và triển khai các Dự án đầu tư.

- Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, giới thiệu địa điểm đất xây dựng cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư vào khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

- Tham gia thẩm định về vị trí xây dựng theo quy hoạch, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, cao độ xây dựng, mặt đứng kiến trúc, tầng cao công trình của các Dự án đầu tư xây dựng trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu với UBND tỉnh Ban hành các quy đinh về quản lý quy hoạch - đô thị, Quản lý xây dụng đô thị trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường thực hiện những nhiệm vụ:

- Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ xin cấp đất, thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (trừ đất dân cư), trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Sở Tài chính: Chỉ đạo Ban Quản lý -Xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường thực hiện những nhiệm vụ:

- Quản lý sử dụng các nguồn vốn được giao theo đúng quy định.

- Quản lý sử dụng tài sản và quỹ tiền lương theo đúng quy định.

- Phối hợp với ngành chức năng xác định giá đất để phục vụ việc giao đất có thu tiền, đấu giá quyền sử dụng đất và các hình thức sử dụng đất khác.

5. Trách nhiệm của UBND thị xã Lào Cai:

- Phối hợp với Ban Quản lý - Xây dựng khu đô thị mói Lào Cai - Cam Đường bố trí xây dựng các khu tái định cư và sắp xếp ổn định dân cư theo đúng quy hoạch.

- Phối hợp với Ban quản lý XD khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường chỉ đạo việc quản lý, kiểm tra thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch .

- Phối hợp với Ban quản lý XD khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường thống kê đền bù, giải phóng mặt bằng cho các Dự án do Ban làm chủ đầu tư.

6. Trách nhiệm của các Ban quản lý, các cơ quan Ban ngành khác hoạt động trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường:

Các sở, cơ quan đơn vị có Dự án đầu tư có trách nhiệm thống nhất với Ban Quản lý -Xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường về kế hoạch, tiến độ xây dựng để Ban tổng hợp báo cáo tỉnh chỉ đạo, tránh trồng chéo, lãng phí trong xây dựng.

Các Ban quản lý Dự án xây dụng trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường chịu sự kiểm tra của Ban Quản lý - Xây dụng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường về việc thực hiện quản lý quy hoạch đô thị và tiến độ thực hiện Dự án.

Điều 5. Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND thị xã Lào Cai, Trưởng Ban Quản lý - Xây dựng khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh