BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 289/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủyếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT (đ p/h);
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, PC, PQV (104).

KT. BỘ TRƯỞNGMinh Hồng

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 289/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 3m 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Để triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luậtông tư 1 4/2014/T T-BTP) và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bảo đảm trình tự, thủ tục, tiến độ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn xã hội; chú trọng hơn nữa các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh;

1.2. Tiến hành khảo sát thực tiễn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông và kiến nghị các cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện các chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

1.3. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để bảo đảm về nguồn nhân lực, kinh phí, các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các điều kiện khác nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

1.4. Tổ chức, hướng dẫn cách thức tổ chức, triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

2. Yêu cầu

2.1. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phải thường xuyên, bảo đảm tính công khai, minh bạch và khách quan;

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông có trọng tâm, trọng điểm bảo đảm phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Bộ và theo yêu cầu của thực tiễn;

2.3. Bảo đảm sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

2.4. Chú trọng hơn nữa về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

II. LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý 12/NĐ-CP và Thông tư 1 4/2014/TT-BTP )Trong năm 2017, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm sau đây:

1. Tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2. Tình hình nghiên cứu, xây dựng, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về viễn thông; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng và phổ biến Nghị định thay thế (hoặc sửa đổi, bổ sung) Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các văn bản quy định chi tiết.

3. Tình hình nghiên cứu, xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về Internet; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng và phổ biến về Nghị định quy định về quản lý, đăng ký, sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất (New gTLD).

4. Tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng và tổ chức phổ biến, thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

5. Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về xây dựng, hoàn thiện và phổ biến các quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

6. Tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, thực hiện các quy định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; đặc biệt là về cấp phép trong lĩnh vực viễn thông và thông tin điện tử.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Về các lĩnh vực trọng tâm

1.1. Tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ;

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

1.2. Tình hình nghiên cứu, xây dựng, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về viễn thông; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng và phổ biến Nghị định thay thế i, bổ sung)Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các văn bản quy định chi tiết.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Viễn thông;

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Thanh tra Bộ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Trung tâm Internet Việt Nam và các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

1.3. Tình hình nghiên cứu, xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về Internet; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng và phổ biến về Nghị định quy định về quản lý, đăng ký, sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất (New gTLD).

a) Cơ quan chủ trì: Trung tâm Internet Việt Nam, Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Thanh tra Bộ, Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

1.4. Tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động in; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng và tổ chức phổ biến, thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Xuất bản, In và Phát hành; Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

1.5. Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về xây dựng, hoàn thiện và phổ biến các quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

1.6. Tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, thực hiện các quy định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông; đặc biệt là về cấp phép trong lĩnh vực viễn thông và thông tin điện tử

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

2. Về các nhiệm vụ khác

2.1. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành ính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết với văn bản được quy định chi tiết tính khả thi của văn bản);

b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật(tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí; cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật);

c) Tình hình tuân thủ pháp luật ính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân).

2.2. Nghiên cứu, hoàn thiện các hướng dẫn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian: Trong năm 2017.

2.3. Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Hoạt động thường xuyên:

- Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo các nội dung quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Hoạt động kiểm tra, đánh giá:

- Trong năm 2017, tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông trọng điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hình thức theo dõi: Thành lập Đoàn khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cấp Bộ và phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương;

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Thời gian: Quý II, Quý III và Quý IV năm 2017.

2.4. Xây dựng báo cáo về tình hình theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian: Tháng 4 và tháng 10 năm 2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

1.1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện Kế hoạch này;

1.2. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực trọng tâm chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch này và xây dựng báo cáo gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp trước ngày 05/10/2017;

1.3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trước ngày 05/10/2017;

1.4. Các Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông tại địa phương.

2. Kinh phí thực hiện:

2.1. Kinh phí thực hiện các nội dung trên được chi từ nguồn kinh phí của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí phù hợp khác;

2.2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán, bố trí kinh phí triển khai các hoạt động được giao chủ trì tại mục III của Kế hoạch này;

2.3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật trong kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình để triển khai các hoạt động các hoạt động được giao chủ trì tại mục III của Kế hoạch này./.