ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 289/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH THỊT HEO, TRÂU, BÒ ỞTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày30.6.1983 ;
- Căn cứ Quyết định 111/HĐBT ngày 25.8.1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhữngmặt hàng Nhà nước độc quyền kinh doanh ;
- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh thànhphố, đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp và đồng chí Trưởng Ban quản lý thịtrường thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèmtheo quyết định này bản quy định về tổ chức quản lý và kinh doanh thịt heo,trâu, bò tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện phường xã – căn cứ chức năng nhiệm vụ đãđược quy định để hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với những điều trong bảnquy định kèm theo quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Các đồng chíChánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộcthành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀVIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH THỊT HEO, TRÂU, BÒ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-UB ngày 08.11.1984 của UBNDthành phố Hồ Chí Minh)

Thịt heo, trâu, bò là mặt hàngthực phẩm thiết yếu, vừa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, vừa là mặthàng xuất khẩu có giá trị. Tổ chức việc quản lý và kinh doanh thịt heo, trâu,bò nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hợp lý trong nước, cho xuất khẩu,khuyến khích chăn nuôi phát triển, ngăn chặn lạm sát, bảo vệ sức kéo, bảo vệđàn gia súc, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòngchống dịch bệnh cho người, gia súc; đồng thời cũng là biện pháp trực tiếp ổnđịnh giá cả thị trường, ổn định đời sống.

Với mục đích đó, Ủy ban nhân dânthành phố quy định việc tổ chức quản lý và kinh doanh thịt heo, trâu, bò ởthành phố như sau :

Điều 1: Thịt heo, trâu,bò là mặt hàng Nhà nước đôc quyền kinh doanh. Chỉ có thương nghiệp xã hội chủnghĩa (bao gồm thương nghiệp quốc doanh, thương nghiệp hợp tác xã) mới được tổchức kinh doanh thịt heo, trâu, bò trên địa bàn thành phố.

Tư nhân không được mua, bán,giết mổ, làm nghề chế biến thịt heo, trâu, bò dưới bất cứ hình thức nào tạithành phố Hồ Chí Minh.

Những người từ trước tới nayhành nghề buôn bán thịt heo, trâu, bò (gồm lái giết mổ heo và tiểu thương buônbán, chế biến thịt heo) được khuyến khích chuyển sang sản xuất, kinh doanh cácngành nghề khác theo hướng dẫn của Nhà nước. Những người có tay nghề thu mua,cạo mổ, bán lẻ và chế biến, nếu tự nguyện, được Nhà nước sử dụng trong hệ thốngthương nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Điều 2: Những gia đìnhđược nuôi heo, trâu, bò cần bán, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa (quốc doanh vàhợp tác xã), phải tổ chức mua thật thuận lợi để nắm hết đầu heo chăn nuôi trongnhân dân. Các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị vũ trang tự chăn nuôi được heo, trâu,bò, ngoài phần để lại tiêu dùng cho đơn vị, nêu cần phải bán cho thương nghiệpxã hội chủ nghĩa. Nông dân ở các huyện ngoại thành, các quận ven nuôi được heo,trâu, bò muốn giết mổ để tiêu dùng khi ma chay, cưới, giỗ…phải chấp hành đầy đủcác quy định hiện hành về thuế, thú ý và kiểm dịch. Đối với trâu bò, khi cầngiết mổ, phải xin phép Ủy ban nhân dân quận, huyện và chỉ được giết mổ trâu bòphế canh.

Điều 3: Sở Nông nghiệpcùng các ngành liên quan cần có biện pháp đảm bảo chế biến thức ăn gia súc phụcvụ cho nhu cầu chăn nuôi tại thành phố với giá cả ổn định.

Điều 4: Thương nghiệp xãhội chủ nghĩa (quốc doanh và hợp tác xã) phải tổ chức tốt việc kinh doanh thịtheo, trâu, bò, đảm bảo các nhu cầu của xã hội, trong đó có bán cung cấp và bánlẻ bình thường cho các nhu cầu (thịt tươi và thit chế biến). Thương nghiệp xãhội chủ nghĩa tổ chức kinh doanh heo, trâu, bò phải chấp hành đúng các quy địnhcủa Sở Thương nghiệp.

Điều 5: Thương nghiệp xãhội chủ nghĩa (quốc doanh và hợp tác xã) tổ chức kinh doanh thịt heo, trâu, bòphải nghiêm chỉnh chấp hành giá thu mua của Ủy ban Nhân dân thành phố qui định.Nghiêm cấm việc tùy tiện định giá thu mua. Toàn bộ nguồn heo mua được phải đưavào cân đối kế hoạch. Hợp đồng thu mua heo, trâu, bò ở các tỉnh điều phải chấphành đúng các qui định của Sở Thương nghiệp.

Điều 6: Các đơn vị khôngcó chức năng kinh doanh thịt heo, trâu, bò không được thu mua, giết mổ và buônbán thịt heo, trâu, bò.

Cục hậu cần quân đội, Tổng cụccao su được Bộ Thương cho trực tiếp nhận heo ở các tỉnh, chỉ được nhận về đểđơn vị sử dụng. Trường hợp về mà tiêu dùng không hết, cần bán, phải bán cho thươngnghiệp quốc doanh hoặc thương nghiệp hợp tác xã thuộc thành phố hoặc quậnhuyện. không được bán cho bất cứ đơn vị nào, cũng như đưa thịt ra bán ngoài thịtrường.

Điều 7: Về tổ chức lò mổthủ công :

Thành phố cho phép ngành thươngnghiệp tổ chức các lò mổ thủ công để cạo, mổ heo, trâu bò. Hệ thống lò mổ cầnhợp lý. Việc tổ chức lò ổ phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và đảm bảocác qui định của thú y. Toàn bộ hệ thống lò mổ đều do Sở thương nghiệp kết hợpvới ngành thú y quản lý.

Điều 8: Sở Thương nghiệpcăn cứ chủ trương về phân công, phân cấp kinh doanh của thành phố, quy định cụthể về tổ chức kinh doanh cho các đơn vị trong ngành thực hiện. Ban quản lý thịtrường thành phố, lực lượng cảnh sát kinh tế và các ngành quản lý tổng hợp cầnphối hợp để kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những trườnghợp vi phạm. Đối với tư nhân vi phạm những quy định này sẽ bị xử lý theo pháplệnh của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị vi phạm, ngoài việc xửlý nghiêm khắc trong nội bộ, những trường hợp cố tình vi phạm điều xử lý theopháp luật.

ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ